กำหนดการ

วันที่ 13 กันยายน 2564

จ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

สถานที่ -

เวลา รายการ
09:00 - 15:00

จ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

สถานที่:อาคารยิมเนเชียม(สนามในโรงยิมเนเซียม)

ผู้รับผิดชอบ: มิสดวงแข วีระน้อย

หมายเหตุ:

Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 499 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - กำหนดการจ่ายเงิน 2,000.jpg

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4 งานจ่ายเงิน

6.4.1 วางแผนกำหนดตารางงานจ่ายเงินในแต่ละวัน/สัปดาห์/เดือน                                         
6.4.2 ตรวจสอบเอกสารการเบิกค่าใช้จ่ายของโรงเรียนทั้งหมด                                                  
6.4.3 ดำเนินงานจ่ายเงิน                                   
- จ่ายเงินสดและเช็คที่เป็นค่าใช้จ่ายของโรงเรียนทั้งหมด                                                      
- ตรวจสอบเช็คเปล่าคงเหลือ                       
- นำใบขอซื้อเช็คให้ผู้อำนวยการลงนาม              
-ส่งใบขอซื้อเช็คให้กับธนาคารกรุงไทย

-จ่ายเงินค่าเช็คเปล่าให้กับธนาคารกรุงไทย                                                   
- จ่ายเงินสดย่อยของโรงเรียนสรุปบันทึก, เบิกชดเชยเงินสดย่อยให้เป็นปัจจุบัน

- จ่ายเช็คและสรุปการจ่ายเช็คประจำวัน                                                             
6.4.4 ตรวจเอกสารรับเงินประจำวัน และตรวจนับเงินส่งธนาคาร                                                 
6.4.5 ตรวจนับเงินสดย่อยและเงินรับคงเหลือประจำวันพร้อมเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย                                                
6.4.6 จัดทำบัญชีเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดทำข้อมูลส่งธนาคาร
6.4.7 จัดทำบัญชีเงินเดือนพนักงาน จัดทำข้อมูลส่งธนาคาร
6.4.8 สรุปภาษีประจำเดือน ยื่นภาษี ภงด.1 ภงด.3 ภงด.53
6.4.9 นำส่งรายจ่ายของบัญชีเงินเดือนให้หน่วยงานต่าง ๆ เช่น เงินสมทบกองทุน เงินกู้ ชพค. ชพส. 
6.4.10 จัดทำหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)
6.4.11 จัดทำสรุป ภงด.1 ก ยื่นกรมสรรพากร
6.4.12  สรุปเงินสมทบ 3% สะสมประจำปี
6.4.13  จัดทำเอกสารการจ่ายเงินกู้กองทุนสวัสดิการครู
6.4.14 ประสานงานและประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลด้านการเงินให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบอย่างทั่วถึง
6.4.15 รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายในและภายนอก
6.4.16  ประเมินกระบวนการจ่ายเงินและนำผลการประเมินมาวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4 งานจ่ายเงิน
- 6.4 งานจ่ายเงิน (วันที่ 5 พ.ค. 2564)
- จ่ายคืนเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 (วันที่ 6 ก.ค. 2564)
- จ่ายคืนเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 (วันที่ 7 ก.ค. 2564)
- จ่ายคืนเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 (วันที่ 8 ก.ค. 2564)
- รับคืนเอกสารการจ่ายเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าาเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 9 ก.ค. 2564)
- จ่ายคืนเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 - 3 (วันที่ 16 ส.ค. 2564)
- จ่ายคืนเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 (วันที่ 17 ส.ค. 2564)
- จ่ายคืนเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 - 4 (วันที่ 18 ส.ค. 2564)
- จ่ายคืนเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 (วันที่ 19 ส.ค. 2564)
- จ่ายคืนเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 (วันที่ 20 ส.ค. 2564)
- จ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 (วันที่ 8 ก.ย. 2564)
- จ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 6 (วันที่ 9 ก.ย. 2564)
- จ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 (วันที่ 10 ก.ย. 2564)
- จ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (วันที่ 13 ก.ย. 2564)
- จ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 (วันที่ 14 ก.ย. 2564)
- เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง ให้ความรู้เรื่อง ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-Donation) กรมสรรพากร วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น. - 17.00 น. (วันที่ 27 ก.ย. 2564)
- รายงานค้างเคลียร์ทดรองจ่าย ณ 30 กันยายน 2564 (วันที่ 30 ก.ย. 2564)
- จ่ายคืนเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 17 ม.ค. 2565)
- รับคืนเอกสารการจ่ายเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 21 ม.ค. 2565)
- 6.4 งานจ่ายเงิน (วันที่ 29 เม.ย. 2565)

แผนงาน : บริหารจัดการด้านการเงินให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน และมาตรฐานการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

โครงการ :


หน่วยงาน : งานการเงิน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep