กำหนดการ

วันที่ 15 มิถุนายน 2564

รับรางวัล "ผู้สืบสานอนุรักษ์ผ้าไทย ประจำปี 2564" ในโครงการสืบสานและต่อยอด "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" ตามพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

รางวัล "ผู้สืบสานอนุรักษ์ผ้าไทย ประจำปี 2564" ในโครงการสืบสานและต่อยอด "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" ตามพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

 ห้องเจริญธรรม และห้องพระรักษาเทพ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 (340001)กิจกรรมบริหารงานส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย

6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม

6.1.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดแนวทางการจัดกิจกรรม

6.1.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานการบริหารงานกิจกรรม

6.1.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม

6.1.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินงานกิจกรรม

6.1.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานกิจกรรม

6.1.7 นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 (340001)กิจกรรมบริหารงานส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย
- ประชุมคณะกรรมการงานส่งเสริมพัฒนาความประพฤติ และระเบียบวินัย (วันที่ 25 พ.ค. 2564)
- รับรางวัล "ผู้สืบสานอนุรักษ์ผ้าไทย ประจำปี 2564" ในโครงการสืบสานและต่อยอด "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" ตามพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา (วันที่ 15 มิ.ย. 2564)
- รางวัล TOP Volunteer Award 2021 (วันที่ 2 ก.ค. 2564)
- รางวัลเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 และรางวัลลูกกตัญญูสร้างสรรค์สังคม เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ พ.ศ 2564 (วันที่ 28 ก.ค. 2564)
- โครงการ“เยาวชนยุคใหม่ สืบสาน งานศิลป์” ภายใต้แนวคิด ศิลปศาสตร์ตามรอยวัฒนธรรม น้อมนำสู่มรดกแผ่นดินทอง ประจำปี ๒๕๖๔ (วันที่ 1 ส.ค. 2564)
- "เยาวชนสืบสานผ้าไทย เทิดไท้องค์ราชินี " ประจำปี ๒๕๖๔ ในโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” (วันที่ 12 ส.ค. 2564)
- โครงการ "เยาวชน และบุคคลผู้ส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ" ประจำปี 2564 (วันที่ 23 ส.ค. 2564)
- โครงการ "การส่งเสริมพัฒนาเด็ก และเยาวชนสู่การเป็นพลเมืองโลกอย่างมีคุณภาพ The Global Citizen" (วันที่ 31 ส.ค. 2564)
- รับเกียรติบัตรสมาชิก TO BE NUMBER ONE ลำปาง (วันที่ 20 ก.ย. 2564)
- ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายนพคุณ สัตย์ธรรม นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 (วันที่ 20 ก.ย. 2564)

แผนงาน : จัดระบบและดำเนินการส่งเสริมพัฒนาความประพฤติ และระเบียบวินัย ปรับเปลี่ยนยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep