กำหนดการ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2564

ผู้อำนวยการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือฯ ผ่านระบบ VDO Conference Room

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

เวลา รายการ
09:00 - 11:00

ผู้อำนวยการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือฯ ผ่านระบบ VDO Conference Room

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

ผู้รับผิดชอบ: มิสรัตนาพร ฟองจันทร์งาม

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.7 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ

6.7.1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสรุปปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการในปีการศึกษาที่ผ่านมา

6.7.2 รวบรวมข้อมูลปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ        

6.7.3 วางแผนการดำเนินการจัดทำ ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ 

6.7.4 ประสานเลขาผู้อำนวยการในการดำเนินการลงกำหนดการ ปฏิทิน ตารางงานผู้อำนวยการ   

6.7.5 ติดตามการดำเนินการ

6.7.6 ประเมินการดำเนินการ

6.7.7 นำผลการประเมินมาวางแผนการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.7 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ
- 6.7 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ (วันที่ 1 พ.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการพบคุณภิญโญ (บ้านคุณภิญโญ) (วันที่ 3 พ.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา เรื่องคู่มือ ระบบ ระเบียบ มาตราการต่างๆ (วันที่ 6 พ.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 9 พ.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการประชุมเรื่องการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเสียง เพื่อรองรับการใช้งานในกิจกรรมของโรงเรียน (วันที่ 11 พ.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการประชุมการจัดทำคู่มือเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน (วันที่ 11 พ.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการสอนเสริม (วันที่ 13 พ.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการประชุมพิจารณาบริษัท ลาดยาง ที่จอดรถ (วันที่ 14 พ.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการที่่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2564 (วันที่ 18 พ.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน พร้อมเป็นประธานกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (วิเคราะห์ความสอดคล้องของหลักสูตร การบูรณาการแนวคิดหรือจิตสำนึก 5Gs ในการจัดการเรียนการสอน) ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 24 พ.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการตรวจงาน ลาดยาง สีทาสนามบาสเกตบอล และลู่วิ่ง (วันที่ 26 พ.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการร่วมวางพวงหรีด และเคารพศพ ลูกชาย คุณชิงชัย เสมาทอง (วันที่ 28 พ.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการพิจารณาซอยซีเมนต์ และการต่อเติมหลังคาทางเดิน ฝ่ายฐมวัย (วันที่ 28 พ.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการพบแพทย์ (ตามนัด) (วันที่ 31 พ.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการร่วมวางพวงหรีด และเคารพศพ คุณแม่ เด็กหญิงวริชญา ชำนาญการ นักเรียนชั้น ม.1 (วันที่ 31 พ.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ เด็กชายวชิรธาร เสมาทอง (น้องหมูตั้ง) (วันที่ 1 มิ.ย. 2564)
- ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (วันที่ 2 มิ.ย. 2564)
- ผู้อำนวยการตรวจรับงานแอสฟัลต์ (วันที่ 2 มิ.ย. 2564)
- ผู้อำนวยการประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู (วันที่ 4 มิ.ย. 2564)
- ผู้อำนวยการอัดวีดีโอต้อนรับนักเรียนและปฐมนิเทศนักเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 7 มิ.ย. 2564)
- ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือบริหารโรงเรียน (วันที่ 7 มิ.ย. 2564)
- ผู้อำนวยการร่วมต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ (วันที่ 8 มิ.ย. 2564)
- ผู้อำนวยการรับมอบน้ำยา (ไฮเตอร์) จากสมาคมผู้ปกครองและครู (วันที่ 10 มิ.ย. 2564)
- ผู้อำนวยการแสดงความยินดีกับนายกเทศบาลนครลำปาง ดร.นิมิตร จิวะสันติการ (วันที่ 10 มิ.ย. 2564)
- ผู้อำนวยการแสดงความยินดีกับนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นครลำปาง คุณไพฑูรย์ โพธิ์ทอง (วันที่ 11 มิ.ย. 2564)
- ผู้อำนวยการประชุมทีมงาน SWIS เรื่อง แนวทางการจัดหารายได้และการย้ายสังกัด (วันที่ 11 มิ.ย. 2564)
- ผู้อำนวยการประชุมทีมงานพัฒนาบุคลากร โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันที่ 14 มิ.ย. 2564)
- ผู้อำนวยการประชุมวางแผนดำเนินงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 15 มิ.ย. 2564)
- ผู้อำนวยการประชุมวางแผนดำเนินงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 18 มิ.ย. 2564)
- ผู้อำนวยการร่วมพิธีมิสซาเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 18 มิ.ย. 2564)
- ผู้อำนวยการร่วมพิธีมิสซา ณ บ้านสวนพระหฤทัย (วันที่ 24 มิ.ย. 2564)
- ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2564 (วันที่ 24 มิ.ย. 2564)
- ผู้อำนวยการเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข (วันที่ 25 มิ.ย. 2564)
- ผู้อำนวยการประชุมวางแผนดำเนินงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 25 มิ.ย. 2564)
- ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2564 (วันที่ 28 มิ.ย. 2564)
- ผู้อำนวยการประชุมทีมงาน SWIS ครั้งที่ 1/2564 ผ่านvdo conference (วันที่ 29 มิ.ย. 2564)
- ผู้อำนวยการรับฟังการนำเสนอค่ายพันธสัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (วันที่ 29 มิ.ย. 2564)
- ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/2564 (วันที่ 30 มิ.ย. 2564)
- ผู้อำนวยการร่วมตรวจรับงานซอยซีเมนต์ลู่วิ่ง สนามฟุตบอล 2 (วันที่ 30 มิ.ย. 2564)
- ผู้อำนวยการเป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์ศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา (วันที่ 1 ก.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการลงนามในบัญชีรายชื่อนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนเป็นรายบุคคล ของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 (วันที่ 2 ก.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และบรรยายให้ความรู้หัวข้อวิถีจิตมงฟอร์ต กิจกรรมค่ายพันธสัญญา (วันที่ 2 ก.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการร่วมวางพวงหรีดพร้อมเคารพศพ คุณชัยศรี สัชฌะไชย อดีตนายกสมาคมผู้ปกครองและครู (วันที่ 5 ก.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ (วันที่ 5 ก.ค. 2564)
- ผูู้อำนวยการพบท่านนายกเทศบาลนครลำปาง ดร.นิมิตร จิวะสันติการ (วันที่ 13 ก.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการร่วมตรวจรับงานทาสีพื้น ลานกิจกรรม La Providence (วันที่ 13 ก.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับ อาจารย์ธนารัฎช์ และทีมงาน (วันที่ 13 ก.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา (วิสามัญ) ติดตามและประเมินสถานการณ์ โรคระบาดโควิด-19 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนแบบ On Site (วันที่ 14 ก.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามการรับเงินอุดหนุนของสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดลำปาง (วันที่ 15 ก.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการประชุมกับทีมงาน SWIS ในการบริหารจัดการการให้บริการโปรแกรม SWIS กับโรงเรียนนอกเครือมูลนิธิฯ ผ่าน VDO Conference (วันที่ 15 ก.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการพูดคุยกับ บริษัท Samsung (วันที่ 15 ก.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและพิธีสดุดี เนื่องในวันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 20 ก.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการประชุมเพื่ออธิบายและสาธิตการใช้ Pushing Knowledge พร้อมกับขอนำเสนอรายการโมดูลในโปรแกรม SWIS (วันที่ 22 ก.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือฯ ผ่านระบบ VDO Conference Room (วันที่ 25 ก.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการประชุมเพื่อพิจารณาปฏิทินและกำหนดการวันเปิดเรียนใหม่ (วันที่ 27 ก.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อหาแนวทางสร้างรายได้ให้กับโรงเรียน (วันที่ 29 ก.ค. 2564)
- ฝ่ายวิชาการขออนุญาตเข้าพบเพื่อขอคำแนะนำการปรับปรุงแนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 (วันที่ 9 ส.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการประชุมทีมงาน SWIS ครั้งที่ 2/2564 ผ่าน VDO Conference (วันที่ 11 ส.ค. 2564)
- การนำเสนอ ACL Multi-modes for learning (วันที่ 11 ส.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ (วันที่ 13 ส.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการร่วมพิธีสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ เนื่องในวันอัสสัมชัญ (วันที่ 14 ส.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ (เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน) (วันที่ 17 ส.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน วิสามัญ (วันที่ 19 ส.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการรับการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม (วันที่ 20 ส.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา วิสามัญ (วันที่ 23 ส.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการเป็นประธานการประชุมวิสามัญคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 26 ส.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการประชุมทีมงาน SWIS ร่วมกับฝ่ายวิชาการอัสสัมชัญลำปาง เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบ Pushing Knowledge ผ่านระบบ VDO Conference (วันที่ 27 ส.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือฯ (วันที่ 29 ส.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อหารือการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนแบบ Onsite (วันที่ 30 ส.ค. 2564)
- อ.ธนารัฎช์ วิเชียรทัศนา มาสำรวจและให้คำปรึกษาการกั้นห้องเพื่อขยายห้องเรียน ทั้ง 3 อาคาร (วันที่ 31 ส.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมงานพัฒนาบุคลากรมูลนิธิฯ (วันที่ 1 ก.ย. 2564)
- ผู้อำนวยการเป็นประธานอบรมการวางแผนงาน/โครงการ 9 ขั้นตอน ของโรงเรียนในเครือฯ ผ่าน VDO Conference (วันที่ 4 ก.ย. 2564)
- ผู้อำนวยการเป็นประธานอบรมการวางแผนงาน/โครงการ 9 ขั้นตอน ของโรงเรียนในเครือฯ ผ่าน VDO Conference (วันที่ 4 ก.ย. 2564)
- ฝ่ายวิชาการนำเสนอโครงการชิ้นงานดีเด่นประจำปีการศึกษา 2564 (วันที่ 6 ก.ย. 2564)
- ผู้อำนวยการประชุมร่วมกับนายกสมาคมผู้ปกครองและครู และประธานเครือข่ายผู้ปกครอง (วันที่ 7 ก.ย. 2564)
- ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ ผ่านระบบ VDO Conference (วันที่ 7 ก.ย. 2564)
- ผู้อำนวยการเป็นประธานการอบรมระบบ Pushing Knowledge ให้กับฝ่ายวิชาการและตัวแทนกลุ่มงานด้านการเรียนการสอนของโรงเรียนในเครือฯ (วันที่ 8 ก.ย. 2564)
- ผู้อำนวยการเป็นประธานเปิดอบรมนักเรียนแกนนำสุขภาพ ในหัวข้อ “การดูแลตนเองเมื่ออยู่ที่บ้านในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19” (วันที่ 9 ก.ย. 2564)
- ผู้อำนวยการรับวัคซีน เข็มที่ 2 (วันที่ 10 ก.ย. 2564)
- ผู้อำนวยการไปสวนป่าสัก (วันที่ 11 ก.ย. 2564)
- ผู้อำนวยการประชุมทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (SWIS) ครั้งที่ 3/2564 ผ่าน VDO Conference (วันที่ 13 ก.ย. 2564)
- ผู้อำนวยการเป็นประธานเปิดอบรมนักเรียนแกนนำสุขภาพ ในหัวข้อ “การดูแลตนเองเมื่ออยู่ที่บ้านในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19” (วันที่ 13 ก.ย. 2564)
- ฝ่ายวิชาการนำเสนอโครงการชิ้นงานดีเด่นประจำปีการศึกษา 2564 (วันที่ 14 ก.ย. 2564)
- ผู้อำนวยการเป็นประธานเปิดอบรมนักเรียนแกนนำสุขภาพ ในหัวข้อ “การดูแลตนเองเมื่ออยู่ที่บ้านในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19” (วันที่ 15 ก.ย. 2564)
- ผู้อำนวยการพบคุณลานทิพย์ (วันที่ 15 ก.ย. 2564)
- ผู้อำนวยการลงนามเอกสารโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาฯ (วันที่ 20 ก.ย. 2564)
- ผู้อำนวยการพบแพทย์ โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม (วันที่ 21 ก.ย. 2564)
- คุณณรงค์ ปัทมะเสวี ประธานมูลนิธิ นิยม ปัทมะเสวี เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมต้อนรับอดีตรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมพร้อมคณะและร่วมรับประทานอาหารกลางวัน (วันที่ 22 ก.ย. 2564)
- ผู้อำนวยการร่วมพิธีรับมอบข้าวสาร จากสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง (วันที่ 23 ก.ย. 2564)
- ผู้อำนวยการพบคุณหมออตินาท (วันที่ 28 ก.ย. 2564)
- ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ (วันที่ 1 ต.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการร่วมพิธีมอบถุงปันสุขให้กับตัวแทนคุณครูเกษียณ และครูเก่า (วันที่ 2 ต.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการประชุมพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ปีการศึกษา 2565-2570 ฉบับที่ 7 (วันที่ 4 ต.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการประชุมพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ปีการศึกษา 2565-2570 ฉบับที่ 7 (วันที่ 5 ต.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการประชุมงานนโยบายและแผนและงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (วันที่ 8 ต.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการร่วมกิจกรรมการฉีดวัคซีนของนักเรียน ม.4 - 6 (วันที่ 14 ต.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการเป็นประธานอบรมการลงแผนงานโครงการ โรงเรียนในเครือฯ (วันที่ 16 ต.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการประชุมทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (SWIS) ครั้งที่ 4/2564 ผ่านvdo conference (วันที่ 18 ต.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ (วิสามัญ) (วันที่ 20 ต.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการเป็นประธานอบรมการลงแผนงานโครงการ โรงเรียนในเครือฯ (วันที่ 23 ต.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 (วันที่ 25 ต.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการบรรยายแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ ผ่านทางออนไลน์ (วันที่ 28 ต.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการไปเจาะเลือด ตรวจปัสสาวะ และตรวจ ATK (วันที่ 28 ต.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการรับการตรวจ MRI (วันที่ 30 ต.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการเป็นประธานอบรมการลงแผนงานโครงการ โรงเรียนในเครือฯ (วันที่ 30 ต.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการร่วมกิจกรรมการฉีดวัคซีนของนักเรียน ป.6 (เข็มที่ 1) และ ม.ปลาย (เข็มที่ 2) (วันที่ 3 พ.ย. 2564)
- ผู้อำนวยการสรุปการจัดทำคู่มือคุณภาพหน่วยงานและคู่มือพัฒนาตนเอง พร้อมรับฟังการรายงานประเมินสถานการณ์การเปิดเรียน ภาคเรียนที่2/2564 (วันที่ 4 พ.ย. 2564)
- ผู้อำนวยการอบรมคณะภราดาที่ถวายตัวตลอดชีพ (วันที่ 8 พ.ย. 2564)
- ผู้อำนวยการอบรมคณะภราดาที่ถวายตัวตลอดชีพ (วันที่ 9 พ.ย. 2564)
- ผู้อำนวยการอบรมคณะภราดาที่ถวายตัวตลอดชีพ (วันที่ 10 พ.ย. 2564)
- ผู้อำนวยการอบรมคณะภราดาที่ถวายตัวตลอดชีพ (วันที่ 11 พ.ย. 2564)
- ผู้อำนวยการอบรมคณะภราดาที่ถวายตัวตลอดชีพ (วันที่ 12 พ.ย. 2564)
- ผู้อำนวยการเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ โครงการพิเศษ CEP (วันที่ 13 พ.ย. 2564)
- ผู้อำนวยการพบแพทย์ เพื่อตรวจหู และสายตา โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง (วันที่ 15 พ.ย. 2564)
- ผู้อำนวยการลงนามสำเนาเอกสารประกันภัยทรัพย์สินของโรงเรียนและเอกสารประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (วันที่ 15 พ.ย. 2564)
- ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2564 (วันที่ 16 พ.ย. 2564)
- ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2564 (วันที่ 18 พ.ย. 2564)
- ผู้อำนวยการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมคณะอนุกรรมการงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 22 พ.ย. 2564)
- ผู้อำนวยการเป็นประธานประชุมคณะกรรมการงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ ครั้งที่ 3/2564 (ผ่านระบบออนไลน์) (วันที่ 23 พ.ย. 2564)
- ผู้อำนวยการร่วมพิธีเสกอาคารส่ง เหล่าสุนทร (ส่วนขยาย) โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง (วันที่ 26 พ.ย. 2564)
- ผู้อำนวยการเข้าพิธีฉลองหิรัญสมโภช ครบ 25 ปี ในคณะเซนต์คาเบรียล (วันที่ 27 พ.ย. 2564)
- ผู้อำนวยการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 28 พ.ย. 2564)
- ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษามูลนิธิฯ ครั้งที่ 1/2564 (วันที่ 29 พ.ย. 2564)
- งานส่งเสริมประชาธิปไตย ฝ่ายกิจการนักเรียน นำเสนอการจัดกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน และกิจกรรมสภานักเรียนสานสัมพันธ์น้อง-พี่ ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 1 ธ.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ (วันที่ 2 ธ.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการประชุมทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (SWIS) ครั้งที่ 5/2564 ผ่านvdo conference (วันที่ 3 ธ.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564 (วันที่ 3 ธ.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการลงนามในบัญชีรายชื่อนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนเป็นรายบุคคล (อน.3) (วันที่ 3 ธ.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการร่วมทานเลี้ยงกับสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าฯ (วันที่ 3 ธ.ค. 2564)
- Monthly Recollection (วันที่ 5 ธ.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการเป็นประธาน ปิดค่ายพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน (วันที่ 5 ธ.ค. 2564)
- 3 th Meeting of Confederation of the Gabrielite PTA (วันที่ 7 ธ.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 7 ธ.ค. 2564)
- สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 นำเสนอการจัดกิจกรรมของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องผู้อำนวยการ อาคารอำนวยการหลุยส์มารี (วันที่ 7 ธ.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อหารือเรื่องประมาณการนักเรียน ปีการศึกษา 2565 เพื่อจัดทำแผนงานงบประมาณ (วันที่ 8 ธ.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสภานักเรียน สานสัมพันธ์น้อง-พี่ ประจำปีการศึกษา 2564 (วันที่ 9 ธ.ค. 2564)
- กลุ่มงานการแสดงชี้แจงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องดนตรีไทยและชุดไหว้ครูดนตรีไทย (วันที่ 9 ธ.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการพบแพทย์ (ตามนัด) (วันที่ 13 ธ.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการประชุม SWIS ผ่านระบบออนไลน์ (วันที่ 13 ธ.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการงานพัฒนาบุคลากร (HRD) (วันที่ 13 ธ.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการประชุมแนวทางการจัดทำคู่มือคุณภาพและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ และกลุ่มงานตามโครงสร้างของโรงเรียนในเครือฯ (วันที่ 16 ธ.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ครั้งที่ 9/64 (วันที่ 16 ธ.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการเข้าร่วมการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อนำเสนอรายละเอียดกิจกรรม ACL CARE PROJECT (วันที่ 17 ธ.ค. 2564)
- ฝ่ายวิชาการนำเสนอสรุปรายงานผลการจัดการเรียนการสอน ID Plan ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 18 ธ.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการลงนามเอกสารบัญชีเรียกชื่อ ปีการศึกษา 2564 ประจำเดือน มิถุนายน - เดือนพฤศจิกายน 2564 (วันที่ 20 ธ.ค. 2564)
- สมาคมศิษย์เก่าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อปรึกษาเรื่องการจัด Blue & White Home Coming Day 2021 (วันที่ 21 ธ.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการชมการแสดงดนตรี Jazz Happens 1st Anniversary (วันที่ 22 ธ.ค. 2564)
- ฝ่ายกิจการนักเรียนนำเสนอกำหนดการและแนวทางการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 (วันที่ 23 ธ.ค. 2564)
- คณะซิสเตอร์และนักเรียนบ้านสวนพระหฤทัยลำปาง มา Marry Christmas และ สวัสดีปีใหม่ (วันที่ 23 ธ.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการประชุมทบทวนแผนงาน HRD ของทีมงาน SWIS (ผ่านระบบ VDO Conference) (วันที่ 23 ธ.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการร่วมงานวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565 (วันที่ 24 ธ.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการร่วมงานครอบครัวภราดา ประจำปี 2564 (วันที่ 25 ธ.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการขึ้นเครื่องบิน สนามบินเชียงใหม่ (วันที่ 25 ธ.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการร่วมงาน Blue & White Home Coming Day 2021 (วันที่ 25 ธ.ค. 2564)
- Nativity of the Lord : Christmas Day BSG Family Gathering at AC (วันที่ 25 ธ.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดทำแผนงานงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 27 ธ.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการสัมภาษณ์ครู ตำแหน่ง นักจิตวิทยา (วันที่ 27 ธ.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการสัมภาษณ์ครูตำแหน่งนักจิตวิทยา (วันที่ 27 ธ.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการสวัสดีปีใหม่ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (วันที่ 27 ธ.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนปฐมวัย จำนวน 54 คน (วันที่ 29 ธ.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการสวัสดีปีใหม่ ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศบาลนครลำปาง (วันที่ 30 ธ.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับคุณครูเกษียณ (วันที่ 30 ธ.ค. 2564)
- ผู้อำนวยการร่วมฟังสวดอภิธรรมศพ คุณแม่คุณณรงค์ ปัทมะเสวี (วันที่ 3 ม.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการประชุมวิสามัญคณะกรรมการพิจารณายกร่าง ระเบียบ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ว่าด้วย ทุนการศึกษาเซนต์ฟิลิป,ทุนการศึกษาเซราฟิน,ทุนการศึกษาอินเดฟองซ์โซ และทุนอาหารกลางวัน (วันที่ 4 ม.ค. 2565)
- โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ขอสารแสดงความยินดีในโอกาสฉลอง 90 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 4 ม.ค. 2565)
- โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ขอสารแสดงความยินดีในโอกาสฉลอง 90 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 5 ม.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการสวัสดีปีใหม่ อาจารย์ชาน ดียืน (วันที่ 5 ม.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการถ่ายภาพเดี่ยวและหมู่ร่วมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 6 ม.ค. 2565)
- โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ขอสารแสดงความยินดีในโอกาสฉลอง 90 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 6 ม.ค. 2565)
- 5th Provincial Council Meeting (วันที่ 7 ม.ค. 2565)
- โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ขอสารแสดงความยินดีในโอกาสฉลอง 90 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 7 ม.ค. 2565)
- ฝ่ายกิจการนักเรียนขอเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อเรียนชี้แจงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพิ่มเติม (วันที่ 7 ม.ค. 2565)
- โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ขอสารแสดงความยินดีในโอกาสฉลอง 90 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 8 ม.ค. 2565)
- โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ขอสารแสดงความยินดีในโอกาสฉลอง 90 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 9 ม.ค. 2565)
- 4th Junior Brothers Continued Formation (วันที่ 10 ม.ค. 2565)
- โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ขอสารแสดงความยินดีในโอกาสฉลอง 90 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 10 ม.ค. 2565)
- 4th Junior Brothers Continued Formation (วันที่ 11 ม.ค. 2565)
- โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ขอสารแสดงความยินดีในโอกาสฉลอง 90 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 11 ม.ค. 2565)
- 4th Junior Brothers Continued Formation (วันที่ 12 ม.ค. 2565)
- โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ขอสารแสดงความยินดีในโอกาสฉลอง 90 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 12 ม.ค. 2565)
- โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ขอสารแสดงความยินดีในโอกาสฉลอง 90 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 13 ม.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการประชุมเตรียมงานการประชุมงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ (วันที่ 13 ม.ค. 2565)
- โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ขอสารแสดงความยินดีในโอกาสฉลอง 90 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 14 ม.ค. 2565)
- โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ขอสารแสดงความยินดีในโอกาสฉลอง 90 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 15 ม.ค. 2565)
- โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ขอสารแสดงความยินดีในโอกาสฉลอง 90 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 16 ม.ค. 2565)
- โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ขอสารแสดงความยินดีในโอกาสฉลอง 90 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 17 ม.ค. 2565)
- โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ขอสารแสดงความยินดีในโอกาสฉลอง 90 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 18 ม.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 4/2564 (วันที่ 18 ม.ค. 2565)
- โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ขอสารแสดงความยินดีในโอกาสฉลอง 90 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 19 ม.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการเดินทางไปร่วมฟังสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อมิสสมฤทัย ห่อเหวียง (วันที่ 19 ม.ค. 2565)
- ผู้ปกครอง ด.ช.กรวิชญ์ ป.3/2 และ ด.ญ.กัญญาวีณ์ ป.4/7 กีรติวุฒิเศรษฐ พบผู้อำนวยการเพื่อสวัสดีปีใหม่ (วันที่ 20 ม.ค. 2565)
- โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ขอสารแสดงความยินดีในโอกาสฉลอง 90 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 20 ม.ค. 2565)
- ประธานสภาวัฒนธรรม จ.ลำปาง พบผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันที่ 21 ม.ค. 2565)
- กลุ่มงานการเงิน-บัญชี นำเสนอเอกสารและความพร้อมก่อนการมาตรวจประเมินของฝ่ายการเงิน มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย (วันที่ 21 ม.ค. 2565)
- โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ขอสารแสดงความยินดีในโอกาสฉลอง 90 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 21 ม.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการพบ ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล คณบดี Extension School (วันที่ 24 ม.ค. 2565)
- ฝ่ายวิชาการพบผู้อำนวยการเพื่อขอคำแนะนำการบริหารจัดการระบบส่งเสริมพฤติกรรมผู้เรียนเพื่อยกระดับการเรียนรู้ ด้วยระบบ SWIS Plus (วันที่ 26 ม.ค. 2565)
- 4th Commission on Formation Meeting (วันที่ 26 ม.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธีประดับเข็มคณะกรรมการนักเรียน และเข็มวิทยฐานะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 (วันที่ 27 ม.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา (วิสามัญ) (วันที่ 27 ม.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการร่วมสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อของมิสนภาวรรณ สุริยน (วันที่ 27 ม.ค. 2565)
- คณะกรรมการฝ่ายการเงินและทรัพย์สินของมูลนิธิฯ เข้าตรวจเยี่ยมและประเมินสถานการณ์การเงินและทรัพย์สินของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 28 ม.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษามูลนิธิฯ ผ่่านระบบออนไลน์ (วันที่ 29 ม.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ผ่านระบบออนไลน์ (วันที่ 30 ม.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการร่วมกิจกรรม "ฉลองมงฟอร์ต 90 ปี อัญมณีล้านนา" (วันที่ 31 ม.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการเป็นประธานเปิดงานวันวิชาการ และชมการนำเสนอผลงานกิจกรรม CARE Projects (วันที่ 1 ก.พ. 2565)
- ผู้อำนวยการเป็นประธานเปิดงานวันวิชาการ และชมการนำเสนอผลงานกิจกรรม CARE Projects (วันที่ 1 ก.พ. 2565)
- คณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2564 พบท่านผู้อำนวยการ (วันที่ 2 ก.พ. 2565)
- หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการพบผู้อำนวยการเพื่อหารือการจัดงานวันสถาปนาโรงเรียน (วันที่ 3 ก.พ. 2565)
- ท่านผู้อำนวยการเยี่ยมชมกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (วันที่ 4 ก.พ. 2565)
- ผู้อำนวยการรับประทานอาหารเย็น กับ Mr. Bing Li (วันที่ 4 ก.พ. 2565)
- Monthly Recollection (วันที่ 6 ก.พ. 2565)
- 6th Provincial Council Meeting (วันที่ 8 ก.พ. 2565)
- ผู้อำนวยการเข้าร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันที่ 10 ก.พ. 2565)
- ผู้อำนวยการเป็นวิทยากรอบรมระบบ SWIS และการจัดทำคู่มือหน่วยงาน/คู่มือพัฒนาตนเอง (วันที่ 10 ก.พ. 2565)
- ผู้อำนวยการเยี่ยมชมกิจกรรม Day Camp ลูกเสือ เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (วันที่ 11 ก.พ. 2565)
- แต่ละฝ่ายนำเสนอแผนงาน งบประมาณ ประจำปี 2565 (วันที่ 11 ก.พ. 2565)
- ผู้อำนวยการประชุมครูชั้นอนุบาลปีที่ 3 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อสะท้อนและให้ข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรม ACL CARE (วันที่ 11 ก.พ. 2565)
- ผู้อำนวยการติดตามคู่มือพัฒนาตนเองและฐานข้อมูลในระบบ SWIS ของงานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน และ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 14 ก.พ. 2565)
- ผู้อำนวยการลงนามในสมุดรายงานประจำตัวนักเรียนและเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัล ของนักเรียนปฐมวัย (วันที่ 15 ก.พ. 2565)
- ผู้อำนวยการติดตามคู่มือพัฒนาตนเองและฐานข้อมูลในระบบ SWIS ของงานบริหารสำนักผู้อำนวยการ (วันที่ 15 ก.พ. 2565)
- ผู้อำนวยการลงนามเอกสารบัญชีเรียกชื่อ ปีการศึกษา 2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2564 – มกราคม 2565 ชั้นเนอสเซอรี่ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 18 ก.พ. 2565)
- ผู้อำนวยการประชุมทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (SWIS) ครั้งที่ 6/2564 ผ่าน VDO Conference (วันที่ 21 ก.พ. 2565)
- School Budgets Scrutiny (วันที่ 21 ก.พ. 2565)
- ผู้อำนวยการติดตามคู่มือพัฒนาตนเองและฐานข้อมูลในระบบ SWIS ของงาน นิเทศการจัดการเรียนการสอน, งานวิจัยในชั้นเรียน,งานหลักสูตรและการสอน,งานพัฒนาหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย,งานจัดประสบการณ์เรียนรู้ฝ่ายปฐมวัย,งานนิเทศประสบการณ์เรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย,งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 21 ก.พ. 2565)
- อาจารย์ธนารัฎช์ วิเชียรทัศนา มาเพื่อสำรวจรอยแตกของพื้นสนาม ลาน La Providence (วันที่ 21 ก.พ. 2565)
- School Budgets Scrutiny (วันที่ 22 ก.พ. 2565)
- ผู้อำนวยการติดตามคู่มือพัฒนาตนเองและฐานข้อมูลในระบบ SWIS ของงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (วันที่ 22 ก.พ. 2565)
- ผู้อำนวยการมอบเหรียญรางวัล กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ ระดับปฐมวัย และ มอบรางวัลครูที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยในชั้นเรียน (วันที่ 22 ก.พ. 2565)
- ผู้อำนวยการเป็นประธานพิธีกราบบูรพาจารย์และปัจฉิมนิเทศ, กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่น้ำเงินและขาว (วันที่ 23 ก.พ. 2565)
- ภราดาอาจิน เต่งตระกูล และ เจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยเอเบค พบท่านผู้อำนวยการ (วันที่ 24 ก.พ. 2565)
- ผู้อำนวยการรับประทานอาหารเย็นกับคุณณรงค์ ปัทมะเสวี (วันที่ 24 ก.พ. 2565)
- คุณชัชวาลย์ บุปผาเจริญสุข ขอพบผู้อำนวยการ (วันที่ 24 ก.พ. 2565)
- ผู้อำนวยการเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนในการฉีดวัคซีน ของนักเรียนชั้น ป.4 - ป.6 (วันที่ 24 ก.พ. 2565)
- ผู้อำนวยการถ่ายภาพร่วมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเป็นประธานมอบวุฒิบัตรสำเร็จการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 25 ก.พ. 2565)
- ผู้อำนวยการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 27 ก.พ. 2565)
- ผู้อำนวยการติดตามคู่มือพัฒนาตนเองและฐานข้อมูลในระบบ SWIS ของงานทะเบียนและวัดผล และงานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2565)
- ผู้อำนวยการกำกับติดตามการจัดทำคู่มือหน่วยงานและคู่มือพัฒนาตนเอง งานนิเทสกำกับติดตาม, งานวิจัยและสารสนเทศ (วันที่ 28 ก.พ. 2565)
- ผู้อำนวยการลงนามเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักเรียนดีเด่น (วันที่ 28 ก.พ. 2565)
- ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา (วันที่ 28 ก.พ. 2565)
- ผู้อำนวยการเป็นประธานใน “พิธีมุทิตาจิตศิษย์อภิวันท์บูชาครู” ประจำปีการศึกษา 2564 (วันที่ 1 มี.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการเยี่ยมชมกิจกรรม Day Camp ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (วันที่ 2 มี.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการกำกับติดตามการจัดทำคู่มือหน่วยงานและคู่มือพัฒนาตนเอง งานโครงการพิเศษ MTE, โครงการ Smmart Tech (วันที่ 3 มี.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการเยี่ยมชมกิจกรรม Day Camp ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 (วันที่ 3 มี.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการให้การต้อนรับคณะผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งศึกษาธิกาจังหวัด เพื่อศึกษาดูงานโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันที่ 3 มี.ค. 2565)
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษา นำเสนอโครงการ Peer Couseling (วันที่ 3 มี.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้กับบุคลากรงานการเงินและบัญชี โรงเรียนเซนต์หลยุส์ ฉะเชิงเทรา (วันที่ 4 มี.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการเยี่ยมชมกิจกรรม Day Camp ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 4 มี.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการเป็นประธานกิจกรรมครบรอบ 64 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง และประธานมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้น อ.3 และมอบวุฒิบัตนักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น (วันที่ 5 มี.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกรีฑาสีเข็มแดงเกมส์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 -ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 (วันที่ 7 มี.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการประชุมงบประมาณฝ่ายการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ (วันที่ 7 มี.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการเสนองบประมาณ ปีการศึกษา 2565 ให้กับคณะกรรมการฝ่ายการเงินและทรัพย์สินของมูลนิธิฯ ผ่านระบบออนไลน์ (วันที่ 7 มี.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการเป็นวิทยากรอบรมระบบ SWIS และการจัดทำคู่มือหน่วยงาน/คู่มือพัฒนาตนเอง (วันที่ 9 มี.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการเป็นวิทยากรอบรมระบบ SWIS และการจัดทำคู่มือหน่วยงาน/คู่มือพัฒนาตนเอง (วันที่ 10 มี.ค. 2565)
- Mobile Meeting of Confederation of Gabrielite PTA (วันที่ 11 มี.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการเยี่ยมชมกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (วันที่ 11 มี.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการกำกับติดตามการจัดทำคู่มือหน่วยงานและคู่มือพัฒนาตนเอง งานโภชนาการ (วันที่ 11 มี.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 11 มี.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการ ลงนามเอกสารหลักฐานการจบการศึกษา ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) (วันที่ 14 มี.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการพบปะสมาคมผู้ปกครองและครู (วันที่ 15 มี.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการกำกับติดตามการจัดทำคู่มือหน่วยงานและคู่มือพัฒนาตนเอง งานศูนย์ผลิตเอกสาร,งานห้องสมุด,งานการเงิน,งานบัญชีและงบประมาณ,งานจัดซื้อ,งานพัสดุครุภัณฑ์,งานจำหน่ายและอุปกรณ์การเรียน (วันที่ 15 มี.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการกำกับติดตามการจัดทำคู่มือหน่วยงานและคู่มือพัฒนาตนเอง งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณี ศาสนาและวันสำคัญ (วันที่ 15 มี.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการเข้าร่วมปรึกษาแนวทางการซ่อมแซมพื้นสนาม ลานกิจกรรม La Providence (วันที่ 16 มี.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันให้กับนักกีฬา (วันที่ 16 มี.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการกำกับติดตามการจัดทำคู่มือหน่วยงานและคู่มือพัฒนาตนเอง งานธุรการ (วันที่ 16 มี.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการกำกับติดตามการจัดทำคู่มือหน่วยงานและคู่มือพัฒนาตนเอง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์,กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (วันที่ 17 มี.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการกำกับติดตามการจัดทำคู่มือหน่วยงานและคู่มือพัฒนาตนเอง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม (วันที่ 17 มี.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการกำกับติดตามการจัดทำคู่มือหน่วยงานและคู่มือพัฒนาตนเอง งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย และงานส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย (วันที่ 18 มี.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการเข้าร่วมโครงการพักภารกิจ สำหรับนักบวช ชาย - หญิง (วันที่ 21 มี.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการเข้าร่วมโครงการพักภารกิจ สำหรับนักบวช ชาย - หญิง (วันที่ 21 มี.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการกำกับติดตามการจัดทำคู่มือหน่วยงานและคู่มือพัฒนาตนเอง งานเทคโนโลยี,งานอาคารสถานที่และอุปกรณ์ (วันที่ 21 มี.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการเข้าร่วมโครงการพักภารกิจ สำหรับนักบวช ชาย - หญิง (วันที่ 22 มี.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการกำกับติดตามการจัดทำคู่มือหน่วยงานและคู่มือพัฒนาตนเอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (วันที่ 22 มี.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการเข้าร่วมโครงการพักภารกิจ สำหรับนักบวช ชาย - หญิง (วันที่ 23 มี.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการกำกับติดตามการจัดทำคู่มือหน่วยงานและคู่มือพัฒนาตนเอง งานยานพาหนะ,งานสวัสดิภาพและการจราจร,งานเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน (วันที่ 23 มี.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการเข้าร่วมโครงการพักภารกิจ สำหรับนักบวช ชาย - หญิง (วันที่ 24 มี.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการเข้าร่วมโครงการพักภารกิจ สำหรับนักบวช ชาย - หญิง (วันที่ 25 มี.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการกำกับติดตามการจัดทำคู่มือหน่วยงานและคู่มือพัฒนาตนเอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษและพลศึกษา (วันที่ 25 มี.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการเข้าร่วมโครงการพักภารกิจ สำหรับนักบวช ชาย - หญิง (วันที่ 26 มี.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการเข้าร่วมโครงการพักภารกิจ สำหรับนักบวช ชาย - หญิง (วันที่ 27 มี.ค. 2565)
- Annual retreat (1 Group) (วันที่ 27 มี.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการเข้าร่วมโครงการพักภารกิจ สำหรับนักบวช ชาย - หญิง (วันที่ 28 มี.ค. 2565)
- Annual retreat (1 Group) (วันที่ 28 มี.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการกำกับติดตามการจัดทำคู่มือหน่วยงานและคู่มือพัฒนาตนเอง งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน (วันที่ 28 มี.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการเข้าร่วมโครงการพักภารกิจ สำหรับนักบวช ชาย - หญิง (วันที่ 29 มี.ค. 2565)
- Annual retreat (1 Group) (วันที่ 29 มี.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการกำกับติดตามการจัดทำคู่มือหน่วยงานและคู่มือพัฒนาตนเอง งานวงโยธวาทิต,งานประสานเสียง,งานรำไทย,งานดนตรีสากล,งานดนตรีไทย (วันที่ 29 มี.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการเข้าร่วมโครงการพักภารกิจ สำหรับนักบวช ชาย - หญิง (วันที่ 30 มี.ค. 2565)
- Annual retreat (1 Group) (วันที่ 30 มี.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการกำกับติดตามการจัดทำคู่มือหน่วยงานและคู่มือพัฒนาตนเอง งานทรัพยากรมนุษย์ (วันที่ 30 มี.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ผ่านระบบออนไลน์ (วันที่ 31 มี.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการเข้าร่วมโครงการพักภารกิจ สำหรับนักบวช ชาย - หญิง (วันที่ 31 มี.ค. 2565)
- Annual retreat (1 Group) (วันที่ 31 มี.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการกำกับติดตามการจัดทำคู่มือหน่วยงานและคู่มือพัฒนาตนเอง งานอภิบาล (วันที่ 31 มี.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการเข้าร่วมโครงการพักภารกิจ สำหรับนักบวช ชาย - หญิง (วันที่ 1 เม.ย. 2565)
- Annual retreat (1 Group) (วันที่ 1 เม.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการเข้าร่วมโครงการพักภารกิจ สำหรับนักบวช ชาย - หญิง (วันที่ 2 เม.ย. 2565)
- Annual retreat (1 Group) (วันที่ 2 เม.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการเข้าร่วมโครงการพักภารกิจ สำหรับนักบวช ชาย - หญิง (วันที่ 3 เม.ย. 2565)
- Annual retreat (2 Group) (วันที่ 3 เม.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการเข้าร่วมโครงการพักภารกิจ สำหรับนักบวช ชาย - หญิง (วันที่ 4 เม.ย. 2565)
- Annual retreat (2 Group) (วันที่ 4 เม.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการลงนามเอกสารหลักฐานการจบการศึกษา (วันที่ 4 เม.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการเข้าร่วมโครงการพักภารกิจ สำหรับนักบวช ชาย - หญิง (วันที่ 5 เม.ย. 2565)
- Annual retreat (2 Group) (วันที่ 5 เม.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการเข้าร่วมโครงการพักภารกิจ สำหรับนักบวช ชาย - หญิง (วันที่ 6 เม.ย. 2565)
- Annual retreat (2 Group) (วันที่ 6 เม.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการเข้าร่วมโครงการพักภารกิจ สำหรับนักบวช ชาย - หญิง (วันที่ 7 เม.ย. 2565)
- Annual retreat (2 Group) (วันที่ 7 เม.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการเข้าร่วมโครงการพักภารกิจ สำหรับนักบวช ชาย - หญิง (วันที่ 8 เม.ย. 2565)
- Annual retreat (2 Group) (วันที่ 8 เม.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการเข้าร่วมโครงการพักภารกิจ สำหรับนักบวช ชาย - หญิง (วันที่ 9 เม.ย. 2565)
- Annual retreat (2 Group) (วันที่ 9 เม.ย. 2565)
- Annual retreat (2 Group) (วันที่ 10 เม.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการ Present โปรแกรม SWIS ให้กับโรงเรียนต้นกล้า ผ่าน VDO Conference (วันที่ 11 เม.ย. 2565)
- ฝ่ายวิชาการเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการถ่ายทำคลิปสัมภาษณ์ เรื่อง การใช้ Digital Learning Platform เพื่อเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ ยุค Digital (วันที่ 11 เม.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา (วิสามัญ) เพื่อพิจารณาเงินโบนัส การขึ้นขั้นเงินเดือน รางวัลครูนานปี และการจัดกิจกรรมต่างๆ (วันที่ 11 เม.ย. 2565)
- กลุ่มงานการแสดงขออนุญาตเรียนชี้แจงการจัดซื้อเวทีพับ (วันที่ 11 เม.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการเป็นประธานกิจกรรม ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง จาว ACL (วันที่ 12 เม.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการประชุมเรื่องแผนการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรมอนุบาล (วันที่ 18 เม.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการมอบสรุปรายละเอียดในการบริหารงานของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันที่ 18 เม.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและรับประทานอาหารกลางวัน (วันที่ 20 เม.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและรับประทานอาหารกลางวัน (วันที่ 20 เม.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการร่วมกิจกรรมทอสานใจ...สายใยวันเกษียณ และพิธีอำลาคณะภราดา (วันที่ 22 เม.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการเป็นประธานกิจกรรม Bye Bye Summer 2022 (วันที่ 22 เม.ย. 2565)
- คุณครูเกษียณพบท่านผู้อำนวยการ (วันที่ 22 เม.ย. 2565)
- 1st Provincial Council Meeting (วันที่ 26 เม.ย. 2565)
- 6.7 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ (วันที่ 30 เม.ย. 2565)

แผนงาน : บริหารจัดการสำนักผู้อำนวยการ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามนโยบาย แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep