กำหนดการ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564

ปรับแผนการประกวด การออกแบบ infograhpic ACL is good the 5g #3

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

เวลา กิจกรรม สถานที่
09:00-12:00

ปรับแผนการประกวด การออกแบบ infograhpic ACL is good the 5g #3

ปรับแก้ไข จำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

ปรับเกณฑ์ การแข่งขัน เพื่อให้เหมาะสมกับ การดำเนินงาน ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

 ห้องประชาสัมพันธ์
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.12 (120007)ประกวด Info graphic ACL is Good : The

6.11.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมการจัดประกวด Info graphic ACL is Good : The "5Gs" Project 3 (D)

6.11.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน (C)

6.11.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน (C)

6.11.7 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.12 (120007)ประกวด Info graphic ACL is Good : The
- 6.12 (120007)ประกวด Info graphic ACL is Good : The (วันที่ 3 พ.ค. 2564)
- แต่งตั้งคณะกรรมการงาน (P) (วันที่ 15 มิ.ย. 2564)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน การแข่งขัน การประกวด (วันที่ 16 มิ.ย. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการ การประกวด infographic 2021 The 5G ครั้งที่ 3 (วันที่ 16 มิ.ย. 2564)
- ประชุมร่วมฝ่ายกิจการนักเรียน (วันที่ 17 มิ.ย. 2564)
- ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมการจัดประกวด Info graphic ACL is Good : The "5Gs" Project 3 (D) (วันที่ 21 มิ.ย. 2564)
- ประชุมประชุมนัดหมาย นักเรียนที่ได้รับรางวัลแข่งขันประกวดการออกแบบ Infographic ACL is Good 2020 “The 5Gs” (วันที่ 21 มิ.ย. 2564)
- ประชุมนักเรียนรับรางวัล การประกวดออกแบบ infographic ครั้งที่ 2 (เลื่อนการรับรางวัล เนื่องจาก สถานการณ์ โควิด-19) (วันที่ 21 มิ.ย. 2564)
- จัดเตรียมเอกสารประกอบการรับรางวัล และการเตรียมความพร้อม พิธีมอบรางวัล การประกวดออกแบบ (วันที่ 22 มิ.ย. 2564)
- ประชุมนักเรียนรับรางวัล การประกวดออกแบบ infographic ครั้งที่ 2 (เลื่อนการรับรางวัล เนื่องจาก สถานการณ์ โควิด-19) (วันที่ 25 มิ.ย. 2564)
- ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขัน (วันที่ 30 มิ.ย. 2564)
- ปรับแผนการประกวด การออกแบบ infograhpic ACL is good the 5g #3 (วันที่ 6 ก.ค. 2564)
- ปรับแผนการประกวด การออกแบบ infograhpic ACL is good the 5g #3 (วันที่ 7 ก.ค. 2564)
- กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน (C) (วันที่ 24 ธ.ค. 2564)
- สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน (C) (วันที่ 28 ก.พ. 2565)
- 6.12 (120007)ประกวด Info graphic ACL is Good : The (วันที่ 30 เม.ย. 2565)

แผนงาน : บริหารและบริการด้านงานธุรการให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานธุรการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep