กำหนดการ

วันที่ 4 ตุลาคม 2564

ดำเนินการตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นอ.3/7และ อ.2/1 ประจำปีการศึกษา 2564 (D)

สถานที่ อาคารเซนต์แมรี่(ห้องพยาบาล)

เวลา กิจกรรม สถานที่
08:30-15:30

ดำเนินการตรวจสุขภาพนักเรียนระดับชั้นออ.3/7 และ อ.2/1 จำนวน 71 คน  มีบุคลากรของทางโรงเรียนดำเนินการ 1 คน คือ

นายกนกกร              เกตทอง           พยาบาลวิชาชีพ ตรวจสุขภาพร่างกาย 

 อาคารเซนต์แมรี่(ห้องพยาบาล)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 87 คน
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 .1 ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564

(7 มิ.ย. - 16 ก.ค. 2564)

- ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (P)

- กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน (P)

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเตรียมเอกสาร (P)

- ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน (D)

- ลงบันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน (ใบส.ศ.3) (D)

- กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงาน (C)

- สรุป และรายงานผลการตรวจสุขภาพให้แก่นักเรียน ครูประจำชั้นและผู้ปกครอง (A)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 .1 ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564
- ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนการดำเนินงานตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 (P) (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- กำหนดปฏิทินการดำเนินงานตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 (P) (วันที่ 24 พ.ค. 2564)
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเตรียมเอกสารงานตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 (P) (วันที่ 31 พ.ค. 2564)
- ดำเนินการตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 - ม.4/6 ม.5/1 และม.5/6 ประจำปีการศึกษา 2564 (D) (วันที่ 22 มิ.ย. 2564)
- ดำเนินการตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 - ม.1/5 ประจำปีการศึกษา 2564 (D) (วันที่ 23 มิ.ย. 2564)
- ดำเนินการตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาลห้อง 1 - 3 ประจำปีการศึกษา 2564 (D) (วันที่ 25 มิ.ย. 2564)
- ดำเนินการตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นอนุบาล1/1 อ.3/3 และ อ.1/5 ประจำปีการศึกษา 2564 (D) (วันที่ 28 มิ.ย. 2564)
- ดำเนินการตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นอ.1/2 อ.3/1 และ อ.2/2 ประจำปีการศึกษา 2564 (D) (วันที่ 29 มิ.ย. 2564)
- ดำเนินการตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นอ.1/4 อ.2/3 และ อ.1/6 ประจำปีการศึกษา 2564 (D) (วันที่ 30 มิ.ย. 2564)
- ดำเนินการตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นอ.2/5 อ.3/2 และ อ.1/7 ประจำปีการศึกษา 2564 (D) (วันที่ 1 ก.ค. 2564)
- ดำเนินการตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นอ.1/3 ประจำปีการศึกษา 2564 (D) (วันที่ 2 ก.ค. 2564)
- ลงบันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน (ใบส.ศ.3)งาน ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564(D) (วันที่ 19 ก.ค. 2564)
- กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 (C) (วันที่ 16 ส.ค. 2564)
- สรุป และรายงานผลการตรวจสุขภาพให้แก่นักเรียน ครูประจำชั้นและผู้ปกครองงานตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 (A) (วันที่ 23 ส.ค. 2564)
- ดำเนินการตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นอ.3/7และ อ.2/1 ประจำปีการศึกษา 2564 (D) (วันที่ 4 ต.ค. 2564)
- ดำเนินการตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นอ.2/6 อ.3/6 และ อ.2/4 ประจำปีการศึกษา 2564 (D) (วันที่ 5 ต.ค. 2564)
- ดำเนินการตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นอนุบาล 3/4 ประจำปีการศึกษา 2564 (D) (วันที่ 6 ต.ค. 2564)
- ดำเนินการตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นอ.3/5 และอ.2/7 ประจำปีการศึกษา 2564 (D) (วันที่ 7 ต.ค. 2564)

แผนงาน : ป้องกันภาวะสุขภาพ บริการและรักษาพยาบาลแก่นักเรียน ครู และบุคลากร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอนามัยและพยาบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep