กำหนดการ

วันที่ 22 มิถุนายน 2564

ถ่ายทำวีดีโอ ตรวจสุขภาพประจำปี มัธยมศึกษา

สถานที่ อาคารพยาบาล

เวลา กิจกรรม สถานที่
07:00-10:00

 ถ่ายทำวีดีโอ ตรวจสุขภาพประจำปี มัธยมศึกษา 

 อาคารพยาบาล
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.9 บันทึกวีดีโอกิจกรรมตามปฏิทินโรงเรียน

6.9.1 แต่งตั้งคณะกรรมการงาน (P)

6.9.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม (P)

6.9.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (P)

6.9.4 ดำเนินการตามแผนบันทึกวีดีโอกิจกรรมตามปฏิทินโรงเรียน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.9 บันทึกวีดีโอกิจกรรมตามปฏิทินโรงเรียน
- 6.9 บันทึกวีดีโอกิจกรรมตามปฏิทินโรงเรียน (วันที่ 3 พ.ค. 2564)
- ถ่ายทำวีดีโอ เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ในสถานการณ์ โควิด (วันที่ 11 พ.ค. 2564)
- ถ่ายทำวีดีโอ เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ในสถานการณ์ โควิด (วันที่ 12 พ.ค. 2564)
- ถ่ายทำวีดีโอ เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ในสถานการณ์ โควิด (วันที่ 13 พ.ค. 2564)
- ถ่ายทำวีดีโอ เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ในสถานการณ์ โควิด (วันที่ 14 พ.ค. 2564)
- ตัดต่อวีดีโอ เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ในสถานการณ์ โควิด (วันที่ 15 พ.ค. 2564)
- ตัดต่อวีดีโอ เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ในสถานการณ์ โควิด (วันที่ 16 พ.ค. 2564)
- ตัดต่อคลิป ACL Active Virtual Classes 2021 (วันที่ 7 มิ.ย. 2564)
- ถ่ายทำคลิปวิดิโอ ต้อนรับนักเรียนและปฐมนิเทศนักเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 7 มิ.ย. 2564)
- ตัดต่อคลิป ACL Active Virtual Classes 2021 (แก้ไข) (วันที่ 8 มิ.ย. 2564)
- ตัดต่อวีดีโอ เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ในสถานการณ์ โควิด (แก้ไข) (วันที่ 8 มิ.ย. 2564)
- ตัดต่อคลิป ACL Active Virtual Classes 2021 (แก้ไข) (วันที่ 9 มิ.ย. 2564)
- ตัดต่อวีดีโอ เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ในสถานการณ์ โควิด (แก้ไข) (วันที่ 9 มิ.ย. 2564)
- ถ่ายทำวีดีโอ ตรวจสุขภาพประจำปี มัธยมศึกษา (วันที่ 22 มิ.ย. 2564)
- ตัดต่อคลิปวิดีโอจาก live พิธีไหว้ครูและมิสซา (วันที่ 24 มิ.ย. 2564)
- บันทึกวีดีโอ การอบรมโครงงานวิทยาศาสตร์ นักเรียน ชั้น ม.4 (วันที่ 1 ก.ค. 2564)
- บันทึกวีดีโอ กิจกรรมพันธสัญญา ม.1 (วันที่ 1 ก.ค. 2564)
- บันทึกวีดีโอ กิจกรรมพันธสัญญา ม.1 (วันที่ 2 ก.ค. 2564)
- ถ่ายวิดิโอ การฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (วันที่ 3 พ.ย. 2564)
- ตัดต่อววิดิโอ การฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (วันที่ 4 พ.ย. 2564)
- ตัดต่อวิดิโอ การฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (วันที่ 5 พ.ย. 2564)
- ตัดต่อวิดิโอ การฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (วันที่ 8 พ.ย. 2564)
- ถ่ายวิดิโอ การแสดงของนักเรียน CEP (วันที่ 10 พ.ย. 2564)
- ตัดต่อคลิปวิดิโอ ฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ระดับมัธยม (วันที่ 12 พ.ย. 2564)
- 6.9 บันทึกวีดีโอกิจกรรมตามปฏิทินโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2565)


แผนงาน : บริหารและบริการด้านงานธุรการให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานธุรการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep