กำหนดการ

วันที่ 21 มิถุนายน 2564

ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมการจัดทำวารสาร ACL Magazine Digital (D)

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

เวลา กิจกรรม สถานที่
13:00-15:00

ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมการจัดทำวารสาร ACL Magazine Digital (D)

- วางแผนการดำเนินงาน            

- ประสานคณะกรรมการจัดทำวารสาร  ACL Magazine Digital            

 - รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำวารสาร ACL Magazine Digital

 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 6957 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.13 (120005)จัดทำวารสาร ACL Magazine Digital

6.13.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน (C)

6.13.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน (C)

6.13.7 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.13 (120005)จัดทำวารสาร ACL Magazine Digital
- 6.13 (120005)จัดทำวารสาร ACL Magazine Digital (วันที่ 3 พ.ค. 2564)
- ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานการจัดทำวารสาร 2564 (P (วันที่ 16 มิ.ย. 2564)
- ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมการจัดทำวารสาร ACL Magazine Digital (D) (วันที่ 21 มิ.ย. 2564)
- รวบรวมข้อมูลเนื้อหากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (วันที่ 28 มิ.ย. 2564)
- รวบรวมข้อมูลเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (วันที่ 29 มิ.ย. 2564)
- รวบรวมข้อมูลเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตฯ (วันที่ 30 มิ.ย. 2564)
- รวบรวมข้อมูลเนื้อหากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จีน (วันที่ 6 ก.ค. 2564)
- รวบรวมข้อมูลเนื้อหาโครงการพิเศษ CEP (วันที่ 6 ก.ค. 2564)
- รวบรวมข้อมูลเนื้อหากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (วันที่ 7 ก.ค. 2564)
- รวบรวมข้อมูลเนื้อหากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (วันที่ 8 ก.ค. 2564)
- รวบรวมข้อมูลเนื้อหากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (วันที่ 9 ก.ค. 2564)
- 6.13 (120005)จัดทำวารสาร ACL Magazine Digital (วันที่ 30 เม.ย. 2565)

แผนงาน : บริหารและบริการด้านงานธุรการให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานธุรการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep