กำหนดการ

วันที่ 11 มิถุนายน 2564

ประชุมย่อยพิธีกรพิธีมิสซาเปิดเรียน ปีการศึกษา 2564

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

เวลา กิจกรรม สถานที่
10:00-12:00

ประชุมย่อยพิธีกรพิธีมิสซาเปิดเรียน ปีการศึกษา 2564

-แจ้งนักเรียนประชาสัมพันธ์ ดำเนินการ ส่วนบทพระวารสาร โดยนายปวริสร เครือปาละ ม.5/4 และนางสาวพราวพลอย โพธิ์ ทอง ม.5/1 นายภานุสรณ์ จิตกล้า ม.6/5 นายทัศพล วิเชียรบรรจง ม.5/3

- ผู้อ่านบทวจนพิธีกรรม ม.มานพ พึ่งสำเภา

 ห้องประชาสัมพันธ์
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 6 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.6 พิธีกรดำเนินรายการของโรงเรียน / ทีมงานนักเรียนประชาสัมพันธ์

6.6.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน (C)

6.6.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน (C)

6.6.7 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.6 พิธีกรดำเนินรายการของโรงเรียน / ทีมงานนักเรียนประชาสัมพันธ์
- 6.6 พิธีกรดำเนินรายการของโรงเรียน / ทีมงานนักเรียนประชาสัมพันธ์ (วันที่ 3 พ.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานส่วนงานพิธีกร ในงานกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ วันศุกร์ที่ 28 พ.ค. 2564 (วันที่ 28 พ.ค. 2564)
- ประชุมย่อยพิธีกรพิธีมิสซาเปิดเรียน ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 11 มิ.ย. 2564)
- ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานตามปฏิทินกิจกรรมของโรงเรียน (P) (วันที่ 14 มิ.ย. 2564)
- ดำเนินการจัดทำบทดำเนินรายการพิธีมิสซา บูชาขอบพระคุณ เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 (วันที่ 14 มิ.ย. 2564)
- ประชุมนักเรียนพิธีกร พิธีมิสซา เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 14 มิ.ย. 2564)
- ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมพิธีกรดำเนินรายการของโรงเรียน (D) (วันที่ 15 มิ.ย. 2564)
- ประชุมนักเรียนประชาสัมพันธ์ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 15 มิ.ย. 2564)
- ประชุมนักเรียนพิธีกรงานไหว้ครู ปีการศึกษา 2564 (24 มิถุนายน 2564) (วันที่ 15 มิ.ย. 2564)
- ประชุมย่อยพิธีกร งานพิธีมิสซา บูชาขอบพระคุณ เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 (วันที่ 16 มิ.ย. 2564)
- ประชุมย่อยพิธีกร งานพิธีมิสซา บูชาขอบพระคุณ เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 (วันที่ 17 มิ.ย. 2564)
- ฝึกซ้อมนักเรียนพิธีกร /พิธีกร ครู งานพิธีมิสซาเปิดภาคเรียน ปีการศึกษาใหม่ 2564 (วันที่ 17 มิ.ย. 2564)
- พิธีกรดำเนินรายการพิธี มิสซา บูชาขอบพระคุณ เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 (วันที่ 18 มิ.ย. 2564)
- ประชุมนักเรียนส่วนงานพิธีกร ในงานกิจกรรม วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 (วันที่ 22 มิ.ย. 2564)
- ประชุมนักเรียนพิธีกร งานวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 25 มิถุนายน 2564 (วันที่ 22 มิ.ย. 2564)
- ฝึกซ้อมเสมือนจริง พิธีกร นักเรียน ในงานกิจกรรม วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 (วันที่ 23 มิ.ย. 2564)
- พิธีกรวันไหว้ครู 2564 (วันที่ 24 มิ.ย. 2564)
- รับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวันคล้ายวันสถาปนานักบุญหลุยส์ (วันที่ 28 มิ.ย. 2564)
- ฝึกซ้อมนักเรียน พิธีกร ค่ายคุณธรรมต้นกล้า ประจำปีการศึกษา 2564 (วันที่ 1 ก.ค. 2564)
- พิธีกรค่ายคุณธรรม ต้นกล้าคุณธรรม ม.2 (วันที่ 2 ก.ค. 2564)
- ฝึกซ้อมนักเรียน พิธีกร ค่ายคุณธรรมต้นกล้า ม.5 ประจำปีการศึกษา 2564 (วันที่ 6 ก.ค. 2564)
- พิธีกรดำเนินรายการวันเข้าพรรษา (วันที่ 19 ก.ค. 2564)
- พิธีกรงาน วันนักบุญหลุยส์ 20 กค 2564 (วันที่ 20 ก.ค. 2564)
- พิธีกรงาน วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันที่ 27 ก.ค. 2564)
- 6.6.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน (C) (วันที่ 30 ก.ค. 2564)
- พิธีกร งานมอบเงิน 2000 บาท ตามโรงการช่วยเหลือผู้ปกครองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระหว่างวันที่ 8-12 กันายน 2564 ณ อาคารยิมเนเซียม) (วันที่ 8 ก.ย. 2564)
- พิธีกร งานมอบเงิน 2000 บาท ตามโรงการช่วยเหลือผู้ปกครองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระหว่างวันที่ 8-12 กันายน 2564 ณ อาคารยิมเนเซียม) (วันที่ 9 ก.ย. 2564)
- พิธีกร งานมอบเงิน 2000 บาท ตามโรงการช่วยเหลือผู้ปกครองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระหว่างวันที่ 8-15 กันายน 2564 ณ อาคารยิมเนเซียม) (วันที่ 10 ก.ย. 2564)
- พิธีกร งานมอบเงิน 2000 บาท ตามโรงการช่วยเหลือผู้ปกครองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระหว่างวันที่ 8-15 กันายน 2564 ณ อาคารยิมเนเซียม) (วันที่ 13 ก.ย. 2564)
- พิธีกร งานมอบเงิน 2000 บาท ตามโรงการช่วยเหลือผู้ปกครองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระหว่างวันที่ 8-15 กันายน 2564 ณ อาคารยิมเนเซียม) (วันที่ 14 ก.ย. 2564)
- พิธีกร งานมอบเงิน 2000 บาท ตามโรงการช่วยเหลือผู้ปกครองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระหว่างวันที่ 8-15 กันายน 2564 ณ อาคารยิมเนเซียม) (วันที่ 15 ก.ย. 2564)
- พิธีกรดำเนินรายการพิธีมอบข้าว จาก สมาพันธ์ศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง (วันที่ 24 ก.ย. 2564)
- พิธีกร กิจกรรมนักเรียนฉีดวัคซีน นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 ม.5 และ ม.6 (วันที่ 14 ต.ค. 2564)
- พิธีกร กิจกรรมนักเรียนฉีดวัคซีน นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3 (วันที่ 22 ต.ค. 2564)
- 6.6 พิธีกรดำเนินรายการของโรงเรียน / ทีมงานนักเรียนประชาสัมพันธ์ (วันที่ 30 เม.ย. 2565)

แผนงาน : บริหารและบริการด้านงานธุรการให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานธุรการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep