กำหนดการ

วันที่ 10 มิถุนายน 2564

ถ่ายภาพ ผู้อำนวยการแสดงความยินดีกับนายกเทศบาลนครลำปาง ดร.นิมิตร จิวะสันติการ

สถานที่ เทศบาลนครลำปาง จ.ลำปาง

เวลา กิจกรรม สถานที่
14:00-15:00

ถ่ายภาพ ผู้อำนวยการแสดงความยินดีกับนายกเทศบาลนครลำปาง ดร.นิมิตร จิวะสันติการ

 เทศบาลนครลำปาง จ.ลำปาง
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.8 บันทึกภาพ กิจกรรมตามปฏิทินโรงเรียน

6.8.1 แต่งตั้งคณะกรรมการงาน (P)

6.8.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม (P)

6.8.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (P)

6.8.4 ดำเนินการตามแผนบันทึกภาพ กิจกรรมตามปฏิทินโรงเรียน (D)

  - ศึกษาข้อมูลกำหนดการและรายละเอียดของกิจกรรม 

  - วางแผนการดำเนินงาน

  - จัดเตรียมอุปกรณ์ในการบันทึกกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมตรวจเช็คอุปกรณ์

 - บันทึกภาพ และวีดีโอกิจกรรมต่าง ๆ

 - จัดเก็บไฟล์ต้นฉบับให้เป็นระบบ และพร้อมเรียกมาใช้งานได้เสมอ

6.8.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน (C)

6.8.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน (C)

6.8.7 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.8 บันทึกภาพ กิจกรรมตามปฏิทินโรงเรียน
- 6.8 บันทึกภาพ กิจกรรมตามปฏิทินโรงเรียน (วันที่ 3 พ.ค. 2564)
- ถ่ายภาพ เพื่อนำไปประกอบคู่มือเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน 1/2564 (วันที่ 11 พ.ค. 2564)
- ถ่ายภาพ การประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (วันที่ 24 พ.ค. 2564)
- ถ่ายภาพ การก่อสร้างสถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน (วันที่ 25 พ.ค. 2564)
- ถ่ายภาพ ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 1-2 รับแบบฝึกหัดทักษะความพร้อมด้านสติปัญญา (วันที่ 27 พ.ค. 2564)
- ถ่ายภาพ การแจกแบบฝึกความพร้อมให้กับผู้ปกครองนักเรียนชั้นเนอสเซอรี่ และอนุบาล 3 (วันที่ 28 พ.ค. 2564)
- ถ่ายภาพ การก่อสร้างสถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน (วันที่ 31 พ.ค. 2564)
- ถ่ายภาพ คุณครูทำการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564 (วันที่ 2 มิ.ย. 2564)
- ถ่ายภาพ ต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานศึกษานิเทศก์ จังหวัดลำปาง (วันที่ 8 มิ.ย. 2564)
- ถ่ายภาพ การก่อสร้างสถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน (วันที่ 9 มิ.ย. 2564)
- ถ่ายภาพ ผู้อำนวยการแสดงความยินดีกับนายกเทศบาลนครลำปาง ดร.นิมิตร จิวะสันติการ (วันที่ 10 มิ.ย. 2564)
- ถ่ายภาพ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู มอบน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับทางโรงเรียน (วันที่ 10 มิ.ย. 2564)
- ถ่ายภาพ บรรยากาศการเปิดภาคเรียน ที่1/2564 (วันที่ 14 มิ.ย. 2564)
- ถ่ายภาพ ผู้อำนวยการประชุมวางแผนดำเนินงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 15 มิ.ย. 2564)
- ถ่ายภาพ พิธีบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2564 (วันที่ 18 มิ.ย. 2564)
- ถ่ายภาพ กิจกรรมค่ายผู้นำลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (วันที่ 19 มิ.ย. 2564)
- ถ่ายภาพ ร้านเลเซอร์ถ่ายภาพนักเรียนชั้น ป.3 - ป.4 (วันที่ 22 มิ.ย. 2564)
- ถ่ายภาพ ศธจ.มอบป้ายไวนิล วันต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 22 มิ.ย. 2564)
- ถ่ายภาพ ตรวจสุขภาพนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (วันที่ 22 มิ.ย. 2564)
- ถ่ายภาพ และเซตระบบ Live Facebook งานพิธีวันไหว้ครู ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานทุกฝ่าย (วันที่ 23 มิ.ย. 2564)
- ถ่ายภาพ ร้านเลเซอร์ถ่ายภาพนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (วันที่ 24 มิ.ย. 2564)
- ถ่ายภาพ ผู้อำนวยการประชุมทีมงาน SWIS ครั้งที่ 1/2564 ผ่าน vdo conference (วันที่ 29 มิ.ย. 2564)
- ถ่ายภาพ การตรวจสถานที่รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 และรับการรายงานตัว นศท. ชั้นปีที่ 2 - 5 ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 29 มิ.ย. 2564)
- ถ่ายภาพ การประชุมทีมงาน SWIS ครั้งที่ 1/2564 (วันที่ 30 มิ.ย. 2564)
- ถ่ายภาพ ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/2564 (วันที่ 30 มิ.ย. 2564)
- ถ่ายภาพ ค่ายพันธสัญญานักเรียน ชั้น ม.1 (วันที่ 1 ก.ค. 2564)
- ถ่ายภาพ การอบรมโครงงานวิทยาศาสตร์ นักเรียน ชั้น ม.4 (วันที่ 1 ก.ค. 2564)
- ถ่ายภาพ กิจกรรมพันธสัญญา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (วันที่ 2 ก.ค. 2564)
- ถ่ายภาพ กิจกรรมค่ายนายหมู่ รองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 3 ก.ค. 2564)
- ถ่ายภาพ รับมอบเครื่องฟอกอากาศประจำห้องเรียน (วันที่ 5 ก.ค. 2564)
- ถ่ายภาพ ฉากกั้นพลาสติกสำหรับนักเรียนใช้ในห้องเรียน (วันที่ 6 ก.ค. 2564)
- ถ่ายภาพ การสอนออนไลน์ของคุณครูผู้สอนชั้น ป.1 - ป.3 และชั้น ม.1 - ม.3 (วันที่ 6 ก.ค. 2564)
- ถ่ายภาพ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นิเทศนักศึกษาฝึกงาน (วันที่ 6 ก.ค. 2564)
- ถ่ายภาพ อบรมสอนการใช้งาน Webex ให้กับครูผู้สอน ชั้น ป.4 ถึง ม.6 ด้วยระบบ Conference Webex (วันที่ 7 ก.ค. 2564)
- ถ่ายภาพ คุณครุปฐมวัยทำสื่อการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนช่วงการเรียนอนนไลน์ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 (วันที่ 7 ก.ค. 2564)
- ถ่ายภาพ การเตรียมความพร้อมห้องเรียน เครื่องฟอกอากาศ และการติดตั้งฉากกั้นโต๊ะเรียน (วันที่ 8 ก.ค. 2564)
- ถ่ายภาพ และร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ เพื่อพิจารณาปรับแนวทางการวัดและประเมินผลผู้เรียน (วันที่ 13 ก.ค. 2564)
- ถ่ายภาพ การนำเสนอโครงการปรับปรุงปฐมวัย เฟส 1 ต่อท่านนายกเทศบาลนครลำปาง (วันที่ 13 ก.ค. 2564)
- ถ่ายภาพ คณะกรรมการตรวจติดตามการรับเงินอุดหนุน (วันที่ 15 ก.ค. 2564)
- ถ่ายภาพ ตรวจรับ IPAD และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับครู (วันที่ 15 ก.ค. 2564)
- ถ่ายภาพ รับสมัคร นศท. ปี ๑ (ใหม่) และรายงานตัว นศท. ชั้นปีที่ ๑ (เก่า) และ ชั้นปีที่ ๒ (วันที่ 15 ก.ค. 2564)
- ถ่ายภาพ ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 2 รับชุดแบบฝึกหัดทักษะพื้นฐานทางวิชาการ (วันที่ 16 ก.ค. 2564)
- ถ่ายภาพ พิธีสดุดี เนื่องในวันสถาปนานักบุญหลุยส์ (วันที่ 20 ก.ค. 2564)
- ถ่ายภาพ บริจาคสิ่งของช่วยสถานการณ์ COVID - 19 (วันที่ 27 ก.ค. 2564)
- ถ่ายภาพ คุณครูสนับสนุนการสอนประชุม การจัดหารายได้เข้าโรงเรียน (วันที่ 29 ก.ค. 2564)
- ถ่ายภาพ ส่งมอบชุดแบบฝึกส่งเสริมพัฒนาการให้กับผู้ปกครองนักเรียนชั้นเนอสเซอรี่ และชั้นอนุบาล 1 (วันที่ 29 ก.ค. 2564)
- ถ่ายภาพผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ (วันที่ 9 ส.ค. 2564)
- ถ่ายภาพ การก่อสร้างสถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันที่ 11 ส.ค. 2564)
- ถ่ายภาพ การประชุม คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ นอกรอบ (วันที่ 11 ส.ค. 2564)
- ถ่ายภาพ กิจกรรมเทิดเกียรติแม่พระยกขึ้นสวรรค์ทั้งกาย และวิญญาณ (วันที่ 14 ส.ค. 2564)
- ถ่ายภาพ ดำเนินการคืนเงินค่าอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และนมโรงเรียน ให้กับผู้ปกครองนักเรียน ชั้น อ.2 และ อ.3 (วันที่ 16 ส.ค. 2564)
- ถ่ายภาพ ดำเนินการคืนเงินค่าอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน นมโรงเรียน ชั้น ป.1 และ ป.2 (วันที่ 17 ส.ค. 2564)
- ถ่ายภาพ ดำเนินการคืนเงินค่าอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน นมโรงเรียน ชั้น ป.3 และ ป.4 (วันที่ 18 ส.ค. 2564)
- ถ่ายภาพ ดำเนินการคืนเงินค่าอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน นมโรงเรียน ชั้น ป.5 และ ป.6 (วันที่ 19 ส.ค. 2564)
- ถ่ายภาพ จ่ายคืนเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา (วันที่ 20 ส.ค. 2564)
- ถ่ายภาพ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู เยี่ยมชมโรงเรียนช่วงก่อนเปิดเรียน (วันที่ 25 ส.ค. 2564)
- ถ่ายภาพ ผู้อำนวยการประชุมร่วมกับนายกสมาคมผู้ปกครองและครู และประธานเครือข่ายผู้ปกครอง (วันที่ 7 ก.ย. 2564)
- ถ่ายภาพ คุณครูตำรวจ D.A.R.E. ทำการสอนผ่านระบบออนไลน์ Webex ให้กับนักเรียน ชั้น ป.6 (วันที่ 7 ก.ย. 2564)
- ถ่ายภาพ นักเรียนแกนนำด้านสุขภาพ ระดับมัธยมศึกษา อบรม เรื่อง "การดูแลตนเองเมื่ออยู่ที่บ้านในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19" (วันที่ 9 ก.ย. 2564)
- ถ่ายภาพ ต้อนรับนักเรียนระดับปฐมวัยกลับสู่การเรียนการสอน (วันที่ 27 ก.ย. 2564)
- ถ่ายภาพ การฉีดวัคซีนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (วันที่ 22 ต.ค. 2564)
- ถ่ายภาพ ประชุมเตรียมความพร้อมครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 (วันที่ 25 ต.ค. 2564)
- ถ่ายภาพ บรรยากาศเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 1 พ.ย. 2564)
- ถ่ายภาพ การแจกนมโรงเรียนให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา (วันที่ 2 พ.ย. 2564)
- ถ่ายภาพ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะกรรมการ เข้านิเทศติดตาม ประเมินผลการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน (วันที่ 3 พ.ย. 2564)
- ถ่ายภาพ การฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (วันที่ 3 พ.ย. 2564)
- ถ่ายภาพ กิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดบริเวณต่างๆ อาคารสุวรรณสมโภช (วันที่ 4 พ.ย. 2564)
- ถ่ายภาพ ตัวแทนคณะครูฝ่ายปฐมวัยเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง (วันที่ 5 พ.ย. 2564)
- ถ่ายภาพ กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ นักเรียนโครงการพิเศษ CEP (วันที่ 13 พ.ย. 2564)
- ถ่ายภาพ การตรวจเชื้อไวรัสโควิด - 19 คณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (วันที่ 15 พ.ย. 2564)
- ถ่ายภาพตรวจรับ และแจกอาหารเสริมนมโรงเรียนให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 (วันที่ 16 พ.ย. 2564)
- ถ่ายภาพ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ เพื่อเตรียมความพร้อมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่2/2564 (วันที่ 16 พ.ย. 2564)
- ถ่ายภาพ เบื้องหลังการถ่ายทำวิดีโอ นักเรียนโครงการ CEP (วันที่ 26 พ.ย. 2564)
- ถ่ายภาพ ร่วมแสดงความยินดีมอบกระเช้าสุขภาพ และช่อดอกไม้แด่ ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา (วันที่ 3 ธ.ค. 2564)
- ถ่ายภาพ กิจกรรม CEP Moral Camp 2021 ห้องเรียนโครงการพิเศษ CEP (วันที่ 15 ธ.ค. 2564)
- ถ่ายภาพ การประชุมประจำเดือนของสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ครั้งที่ 9/2564 (วันที่ 16 ธ.ค. 2564)
- ถ่ายภาพ กิจกรรมออกบูธ “งานฤดูหนาว และของดีนครลำปาง ประจำปี 2564” (วันที่ 23 ธ.ค. 2564)
- 6.8 บันทึกภาพ กิจกรรมตามปฏิทินโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2565)

แผนงาน : บริหารและบริการด้านงานธุรการให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานธุรการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep