กำหนดการ

วันที่ 4 มิถุนายน 2564

ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ - จัดจ้าง ครั้งที่ 3/2564

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

เวลา กิจกรรม สถานที่
14:00-16:00

ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ - จัดจ้าง ครั้งที่ 3/2564

 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 13 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 การวางระบบจัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน

6.1.1 วางแผนระบบจัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
6.1.2 ติดต่อผู้ที่มีความรู้ความสามารถ/ประสบการณ์/บริษัท ในการวางระบบจัดซื้อ-จัดจ้าง
6.1.3 นำเสนอคณะกรรมการจัดซื้อ – จัดจ้าง ในการพิจารณาคัดเลือกระบบ
6.1.4 วางระบบการจัดซื้อ-จัดจ้าง  
6.1.5 ทบทวนคู่มือการจัดซื้อ-จัดจ้างและระเบียบโรงเรียนว่าด้วยขั้นตอนการจัดซื้อ-จัดจ้าง    
6.1.6 ดำเนินการตามระบบที่วางไว้      
6.1.7 ติดตามประเมินผลระบบการจัดซื้อ-จัดจ้าง
6.1.8 สรุปผลและนำข้อมูลมาวางแผนในการพัฒนาระบบต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 การวางระบบจัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
- ประชุมวางแผนร่วมกับงานอาคารสถานที่ (วันที่ 13 พ.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ - จัดจ้าง ครั้งที่ 1/2564 (วันที่ 14 พ.ค. 2564)
- ประชุมวางแผนร่วมกับงานโภชนาการ (วันที่ 21 พ.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ - จัดจ้าง ครั้งที่ 2/2564 (วันที่ 25 พ.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ - จัดจ้าง ครั้งที่ 3/2564 (วันที่ 4 มิ.ย. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ - จัดจ้าง ครั้งที่ 4/2564 (วันที่ 30 มิ.ย. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ - จัดจ้าง ครั้งที่ 5/2564 (วันที่ 6 ก.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ - จัดจ้าง ครั้งที่ 6/2564 (วันที่ 20 ก.ค. 2564)
- ประกาศผลการประกวดราคาเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงประจำปี 2564 (วันที่ 23 ก.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ - จัดจ้าง ครั้งที่ 7/2564 (วันที่ 27 ส.ค. 2564)
- รับมอบน้ำดื่มสนันสนุนตามสัญญา จากบริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด (วันที่ 19 ต.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ - จัดจ้าง ครั้งที่ 8/2564 (วันที่ 15 พ.ย. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ - จัดจ้าง ครั้งที่ 9/2564 (วันที่ 7 ธ.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ - จัดจ้าง ครั้งที่ 10/2564 (วันที่ 10 ม.ค. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ - จัดจ้าง ครั้งที่ 11/2564 (วันที่ 10 ก.พ. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ และ ตรวจรับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 15 มี.ค. 2565)

แผนงาน : บริหารจัดการด้านงานจัดซื้อ-จัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานจัดซื้อ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep