กำหนดการ

วันที่ 29 กันยายน 2564

ดำเนินการเลือกตั้งประธานและรองประธานนักเรียน โดยการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลจากคณะกรรมการกิจกรรม (ครั้งที่ 1)

สถานที่ อาคารเซนต์แมรี่(ห้องพยาบาล)

เวลา รายการ
ตลอดวัน

ดำเนินการเลือกตั้งประธานและรองประธานนักเรียน โดยการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลจากคณะกรรมการกิจกรรม (ครั้งที่ 1)

สถานที่:อาคารเซนต์แมรี่(ห้องพยาบาล)

ผู้รับผิดชอบ: มิสภาริณี อินต๊ะจักร์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 11 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.5 (480005) กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน

6.5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน

6.5.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ครั้งที่ 1

6.5.3 จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน

6.5.4 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ครั้งที่ 2

6.5.5 ดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงานที่กำหนดไว้พร้อมติดตามเป็นระยะ

- ครูระดับชั้นอนุบาล 3 คัดเลือกนักเรียนในห้องเพื่อเป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกเป็นประธานนักเรียน

- ตัวแทนห้องเรียนเข้ารับฟังคำชี้แจงนโยบายการหาเสียงของแต่ละห้อง

- ตัวแทนห้องเรียนจับฉลากหมายเลขผู้สมัครประธานนักเรียน

- ผู้สมัครประธานนักเรียนดำเนินการหาเสียงหน้าแถวทุกวัน

- ดำเนินการเลือกตั้งประธานนักเรียนโดยนักเรียนทุกคนมีสิทธิในการลงคะแนนคนละ 1 สิทธิ  นับบัตรลงคะแนน

- ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการหน้าแถว ดำเนินการมอบผู้พันคอให้กับประธาน รองประธาน และคณะกรรมการนักเรียน

- ประชุมคณะกรรมการนักเรียนกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ

- คณะกรรมการนักเรียนปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายที่หาเสียงตลอดปีการศึกษา

6.5.6 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ครั้งที่ 3

6.5.7 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน

6.5.8 สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน

6.5.9 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.5 (480005) กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน
- 6.5 (480005) กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน (วันที่ 16 มี.ค. 2564)
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 6 พ.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1 (วันที่ 11 พ.ค. 2564)
- จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 20 พ.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 (วันที่ 25 พ.ค. 2564)
- ครูระดับชั้นอนุบาล 3 คัดเลือกนักเรียนในห้องเพื่อเป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกเป็นประธานและรองประธานนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 1 ก.ค. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินงานกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียนตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 15 ก.ค. 2564)
- รับการนิทเศการดำเนินงานกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียนตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 17 ก.ย. 2564)
- ตัวแทนห้องเรียนจับฉลากหมายเลขผู้สมัครประธานและรองประธานนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 27 ก.ย. 2564)
- ครูระดับชั้นอนุบาล 3 คัดเลือกนักเรียนในห้องเพื่อเป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการนักเรียน (วันที่ 28 ก.ย. 2564)
- ดำเนินการเลือกตั้งประธานและรองประธานนักเรียน โดยการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลจากคณะกรรมการกิจกรรม (ครั้งที่ 1) (วันที่ 29 ก.ย. 2564)
- ดำเนินการเลือกตั้งประธานและรองประธานนักเรียน โดยการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลจากคณะกรรมการกิจกรรม (ครั้งที่ 2) (วันที่ 30 ก.ย. 2564)
- ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ และมอบผ้าพันคอให้กับประธาน รองประธานและคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 1 ต.ค. 2564)
- ประชุมชี้แจงคณะกรรมการนักเรียนเพื่อกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ (วันที่ 4 ต.ค. 2564)
- คณะกรรมการนักเรียนปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายตลอดปีการศึกษา ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 7 ต.ค. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินงานกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียนตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 26 พ.ย. 2564)
- มอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 2 ก.พ. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินงานกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียนตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 18 ก.พ. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 (วันที่ 22 ก.พ. 2565)
- กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 18 มี.ค. 2565)
- สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 25 มี.ค. 2565)
- 6.5 (480005) กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน (วันที่ 29 เม.ย. 2565)
- นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป (วันที่ 29 เม.ย. 2565)

แผนงาน : บริหารจัดการและจัดกิจกรรมในงานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตราฐานและแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep