กำหนดการ

วันที่ 24 ธันวาคม 2564

จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่วันที่ 23 ธันวาคม 2564

 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3763 คน
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.11 (330011)กิจกรรมวันคริสต์มาสวันขึ้นปีใหม่

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
- ประสานประธานในพิธีทำจดหมาย ลงปฏิทิน กิจกรรมและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน 
- ซ้อมใหญ่พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาส 
วันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่    
- ดำเนินการจัดกิจกรรม       
 1)ประกวดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 2)ประกวดตกแต่งห้องเรียนและประกวดตกแต่งถ้ำพระกุมาร ตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
 3)พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่     
 4)เลี้ยงสังสรรค์และแลกของขวัญของแต่ละห้องเรียน  
- ประเมินและสรุปผลดำเนินงาน     
- นำผลการประเมินไปวางแผนพัฒนา ในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.11 (330011)กิจกรรมวันคริสต์มาสวันขึ้นปีใหม่
- 6.11 (330011)กิจกรรมวันคริสต์มาสวันขึ้นปีใหม่ (วันที่ 1 พ.ค. 2564)
- วางแผนกำหนดรูปแบบรางวัล ในกิจกรรมวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ เพื่อนำเสนอกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ (วันที่ 18 ต.ค. 2564)
- ดำเนินการวางแผนกำหนดรูปแบบบัตรคูปอง และบัตรสลากรางวัลในกิจกรรมวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ (วันที่ 1 พ.ย. 2564)
- ดำเนินการทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ (วันที่ 3 พ.ย. 2564)
- ดำเนินการบัตรคูปอง และบัตรสลากรางวัลในกิจกรรมวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ ให้กับนักเรียนและบุคคลทั่วไป (วันที่ 22 พ.ย. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ ให้กับนักเรียนและบุคคลทั่วไป (วันที่ 10 ธ.ค. 2564)
- จัดเตรียมงาน สถานที่ในการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ (วันที่ 22 ธ.ค. 2564)
- จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ (วันที่ 24 ธ.ค. 2564)
- ประเมินการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ (วันที่ 24 ธ.ค. 2564)
- 6.11 (330011)กิจกรรมวันคริสต์มาสวันขึ้นปีใหม่ (วันที่ 31 มี.ค. 2565)

แผนงาน : จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม ให้นักเรียนมีคุณธรรมพื้นฐาน เห็นความสำคัญทางศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวันสำคัญต่าง ๆ ของไทย และวันสำคัญสากล

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


 
Keep