กำหนดการ

วันที่ 3 ธันวาคม 2564

จัดกิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ วันชาติฯ และเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

สถานที่ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)

เวลา รายการ
09:00 - 11:00

จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันชาติฯ  โดยมีพิธีทางศาสนาและการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564  ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

ผู้รับผิดชอบ: มิสธัญวรัตน์ ชมชื่น

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.10 (330010)กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันชาติและ สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน    
- ออกแบบการจัดกิจกรรม   
- ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย 
- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย      
- ดำเนินการจัดกิจกรรม    
 1) ประกวดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 2) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
- ประเมินผลการจัดกิจกรรม  
- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.10 (330010)กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันชาติและ สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
- 6.10 (330010)กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันชาติและ สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (วันที่ 1 พ.ค. 2564)
- ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันชาติและ สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (วันที่ 5 พ.ย. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันชาติและ สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิ (วันที่ 29 พ.ย. 2564)
- จัดสถานที่เตรียมงานแต่ละฝ่าย เตรียมพร้อมในพิธี กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันชาติฯ (วันที่ 1 ธ.ค. 2564)
- จัดกิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ วันชาติฯ และเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 (วันที่ 3 ธ.ค. 2564)
- ประเมิน การจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันชาติฯ และเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ( ระหว่างวันที่ 3-6 ธันวาคม 2564) (วันที่ 3 ธ.ค. 2564)
- 6.10 (330010)กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันชาติและ สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (วันที่ 31 มี.ค. 2565)

แผนงาน : จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม ให้นักเรียนมีคุณธรรมพื้นฐาน เห็นความสำคัญทางศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวันสำคัญต่าง ๆ ของไทย และวันสำคัญสากล

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep