กำหนดการ

วันที่ 25 มกราคม 2565

จัดแสดงผลงานของแต่ละชุมนุมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีเวทีแสดงความสามารถ ความถนัดของตนเอง (ชุมนุม)

สถานที่ ลานกิจกรรม La Providence(ลานกิจกรรม La Providence)

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

 จัดแสดงผลงานของแต่ละชุมนุม ของนักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีเวทีแสดงความสามารถ ความถนัดของตนเอง

 ลานกิจกรรม La Providence(ลานกิจกรรม La Providence)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2137 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.34(320032)กิจกรรมแสดงผลงานชุมนุม

-ประชุมวางแผนในการดำเนินงานร่วมกับฝ่ายวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
-แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดแสดงผลงานกิจกรรมชุมนุม
-ประชุมชี้แจงครูผู้รับผิดชอบชุมนุมเพื่อวางแผนเกี่ยวกับการจัดแสดงผลงานชุมนุม
- จัดแสดงผลงานของแต่ละชุมนุมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีเวทีแสดงความสามารถ ความถนัด ของตนเอง 
        ครั้งที่ 1
        ครั้งที่ 2
-กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
- สรุปผลการประเมินและนำข้อเสนอไปใช้ในการวางแผนในปีการศึกษาต่อไป
 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.34(320032)กิจกรรมแสดงผลงานชุมนุม
- ประชุมวางแผนในการดำเนินงานร่วมกับฝ่ายวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้อง (ชุมนุม) (วันที่ 1 มิ.ย. 2564)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดแสดงผลงานกิจกรรมชุมนุม (ชุมนุม) (วันที่ 2 มิ.ย. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมชุมนุม (วันที่ 10 ม.ค. 2565)
- ประชุมชี้แจงการจัดกิจกรรมการแสดงผลงานชุมนุม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (วันที่ 14 ม.ค. 2565)
- ประชุมชี้แจงครูผู้รับผิดชอบชุมนุมเพื่อวางแผนเกี่ยวกับการจัดแสดงผลงานชุมนุม (ชุมนุม) (วันที่ 20 ม.ค. 2565)
- จัดแสดงผลงานของแต่ละชุมนุมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีเวทีแสดงความสามารถ ความถนัดของตนเอง (ชุมนุม) (วันที่ 25 ม.ค. 2565)
- กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (ชุมนุม) (วันที่ 30 มี.ค. 2565)
- สรุปผลการประเมินและนำข้อเสนอไปใช้ในการวางแผนในปีการศึกษาต่อไป (ชุมนุม) (วันที่ 31 มี.ค. 2565)

แผนงาน : จัดกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตาม เป้าหมายของหลักสูตร สถานศึกษาและหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี)


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep