กำหนดการ

วันที่ 7 ธันวาคม 2564

ซักซ้อมพิธีสวนสนาม นศท. (ซ้อมใหญ่)

สถานที่ สนามกีฬากลาง จังหวัด ลำปาง

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

ซักซ้อมพิธีสวนสนาม นศท. (ซ้อมใหญ่)

 สนามกีฬากลาง จังหวัดลำปาง
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.28(320026)กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารตามหลักสูตรกรมการรักษาดินแดน

-แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม
- ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดแนวทางการจัดกิจกรรม
-จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานการบริหารงานกิจกรรม
- ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม
    -การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-3 
    -สรุปกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
-กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินการดำเนินงาน
- สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานกิจกรรม
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.28(320026)กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารตามหลักสูตรกรมการรักษาดินแดน
- รายงานการประชุม หัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหารในพื้นที่จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1 (วันที่ 28 พ.ค. 2564)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารตามหลักสูตรกรมการรักษาดินแดน (วันที่ 7 มิ.ย. 2564)
- ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดแนวทางการจัดกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร (วันที่ 7 มิ.ย. 2564)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานการบริหารงานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร (วันที่ 8 มิ.ย. 2564)
- การตรวจสถานที่รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 และรับการรายงานตัว นศท. ชั้นปีที่ 2 - 5 ประจำปีการศึกษา 2564 (วันที่ 29 มิ.ย. 2564)
- รับสมัคร นศท. ปี ๑ (ใหม่) และรายงานตัว นศท. ชั้นปีที่ ๑ (เก่า) และ ชั้นปีที่ ๒ (วันที่ 15 ก.ค. 2564)
- เปิดการฝึก นศท. ปี ๑ - ๓ รอบในภาคปกติ (วันที่ 10 ส.ค. 2564)
- รับรายงานตัว นศท. ปี ๑ ใหม่ และปฐมนิเทศเทศผู้ปกครอง (รอบใน) (วันที่ 18 ส.ค. 2564)
- นศท. ปี ๓ สอบปฏิบัติ (วันที่ 16 พ.ย. 2564)
- กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินการดำเนินงาน นศท. (วันที่ 23 พ.ย. 2564)
- ซักซ้อมพิธีสวนสนาม นศท. (ซ้อมใหญ่) (วันที่ 7 ธ.ค. 2564)
- พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม นศท. (วันที่ 8 ธ.ค. 2564)
- การสอบภาคทฤษฏี นศท. ชั้นปีที่ ๓ (วันที่ 12 ธ.ค. 2564)
- นศท. ปี ๑ และ ๒ สอบปฏิบัติ (วันที่ 14 ธ.ค. 2564)
- วันสุดท้ายของการฝึก นศท. ปี ๑-๓ (วันที่ 21 ธ.ค. 2564)
- สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานกิจกรรม นศท. (วันที่ 15 มี.ค. 2565)
- นำสรุปผลการประเมินกิจกรรม นศท. และข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 มี.ค. 2565)

แผนงาน : จัดกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตาม เป้าหมายของหลักสูตร สถานศึกษาและหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี)


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep