กำหนดการ

วันที่ 5 ธันวาคม 2564

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

สถานที่ ศูนย์ฝึก นศท. มทบ. ๓๒

เวลา รายการ
ตลอดวัน

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

สถานที่:ศูนย์ฝึก นศท. มทบ. ๓๒

ผู้รับผิดชอบ: ม.ศุภเสฎฐ์ ตาอินทร

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.29(320027)ร่วมกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารกับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

     -ร่วมพิธีวางพวงมาลาจอมพล
อามาตย์เอกฯ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 -รับหนังสือจากมทบ.ที่32 
 -ประชุมมอบหมายผู้รับผิดชอบเข้าร่วมกิจกรรม
-ดำเนินการเบิกงบประมาณเพื่อจัดหาพวงมาลาจำนวน 2อัน
-ร่วมพิธีวางพวงมาลาจอมพลอามาตย์เอกฯ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
-กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
-รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมในระบบ
- สรุปผลการประเมินและนำข้อเสนอไปใช้ในการวางแผนในปีการศึกษาต่อไป

    -ร่วมกิจกรรมรด.จิตอาสา
-รับหนังสือจากมทบ.ที่32 
-ประชุมมอบหมายผู้รับผิดชอบ
-คัดเลือกและแบ่งกลุ่มนักศึกษาวิชาทหารในการเข้าร่วมกิจกรรม
-เข้าร่วมกิจกรรมรด.จิตอาสาตามกำหนดการ
-กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
-รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมในระบบ
- สรุปผลการประเมินและนำข้อเสนอไปใช้ในการวางแผนในปีการศึกษาต่อไป
    
    - ร่วมพิธีไหว้ครูประจำปี
-รับหนังสือจากมทบ.ที่32 
-ประชุมมอบหมายผู้รับผิดชอบ
-ฝึกซ้อมและเข้าร่วมพิธีไหว้ครูประจำปี

-กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
-รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมในระบบ
- สรุปผลการประเมินและนำข้อเสนอไปใช้ในการวางแผนในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.29(320027)ร่วมกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารกับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
- 6.29(320027)ร่วมกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารกับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (วันที่ 14 พ.ค. 2564)
- ประชุมมอบหมายผู้รับผิดชอบเข้าร่วมกิจกรรม นศท. (วันที่ 29 มิ.ย. 2564)
- ร่วมพิธีวางพวงมาลาจอมพลอามาตย์เอกฯ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี (วันที่ 1 ก.ค. 2564)
- กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน นศท. (วันที่ 1 ก.ค. 2564)
- พิธีเปิดการฝึกศึกษา และพิธีไหว้ครู (ศูนย์ใน) (วันที่ 16 ก.ย. 2564)
- คัดเลือกและแบ่งกลุ่มนักศึกษาวิชาทหารในการเข้าร่วมกิจกรรม รด. จิตอาสา (วันที่ 3 ธ.ค. 2564)
- กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ (วันที่ 5 ธ.ค. 2564)
- กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน นศท. (วันที่ 8 ธ.ค. 2564)
- สรุปผลการประเมิน นศท.​และนำข้อเสนอไปใช้ในการวางแผนในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 10 ธ.ค. 2564)
- 6.29(320027)ร่วมกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารกับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (วันที่ 31 มี.ค. 2565)
- พิธีมอบโล่ เกียรติบัตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารและทุนการศึกษานักศึกษาวิชาทหาร (วันที่ 5 เม.ย. 2565)

แผนงาน : จัดกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตาม เป้าหมายของหลักสูตร สถานศึกษาและหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี)


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep