กำหนดการ

วันที่ 15 มกราคม 2565

ออกค่ายอาสาพัฒนา

สถานที่ -

เวลา กิจกรรม สถานที่
00:00-00:00

ออกค่ายอาสาพัฒนา

 นอกสถานที่
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.36(320034) กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อออกแบบการจัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา
-จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน
-ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมค่ายอาสาแก่นักเรียนและรับสมัครนักเรียนที่สนใจกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา
-ดำเนินกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา    
         -ออกค่ายอาสาพัฒนา
-กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
- นำสรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาไปพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป
 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.36(320034) กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมกับงานอภิบาล บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ให้ผู้ป่วยโควิด-19 (วันที่ 27 ก.ค. 2564)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา (วันที่ 5 พ.ย. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อออกแบบการจัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา (วันที่ 8 พ.ย. 2564)
- จัดทำปฏิทินการดำเนินงานกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา (วันที่ 9 พ.ย. 2564)
- ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาแก่นักเรียนและรับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา (วันที่ 12 พ.ย. 2564)
- ดำเนินกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา (วันที่ 19 พ.ย. 2564)
- กำกับติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา (วันที่ 15 ธ.ค. 2564)
- ออกค่ายอาสาพัฒนา (วันที่ 15 ม.ค. 2565)
- ประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา (วันที่ 17 ม.ค. 2565)
- นำสรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาไปพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 20 ม.ค. 2565)

แผนงาน : จัดกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตาม เป้าหมายของหลักสูตร สถานศึกษาและหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี)


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep