กำหนดการ

วันที่ 22 ตุลาคม 2564

ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน ครั้งที่2

สถานที่ -

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 (360003) กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน

6.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน
6.3.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน
6.3.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน 
6.3.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน)  
6.3.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินงานกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน 
6.3.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน 
6.3.7 นำสรุปผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 (360003) กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน
- 6.3 (360003) กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน (วันที่ 1 มิ.ย. 2564)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน (วันที่ 11 มิ.ย. 2564)
- ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน (วันที่ 18 มิ.ย. 2564)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน (วันที่ 18 มิ.ย. 2564)
- ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน ภายใน ครั้งที่1 (วันที่ 27 ส.ค. 2564)
- ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน ครั้งที่2 (วันที่ 22 ต.ค. 2564)
- กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินงานกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน (วันที่ 19 พ.ย. 2564)
- สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน (วันที่ 25 มี.ค. 2565)
- นำสรุปผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 29 เม.ย. 2565)
- 6.3 (360003) กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2565)

แผนงาน : จัดกระบวนการบริหารจัดการและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามสิทธิหน้าที่และวิถีประชาธิปไตย

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep