กำหนดการ

วันที่ 4 ธันวาคม 2564

ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียนภายใน

สถานที่ อาคารสุวรรณสมโภช(ลานกิจกรรม ชั้น 1 ใต้อาคารสุวรรณสมโภช)

เวลา รายการ
ตลอดวัน

กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา2564 วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 และวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 
เวลา 08.00 น. – 16.30 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารสุวรรณสมโภช 

สถานที่:อาคารสุวรรณสมโภช(ลานกิจกรรม ชั้น 1 ใต้อาคารสุวรรณสมโภช)

ผู้รับผิดชอบ: ม.สุรพงษ์ เหล่าจันตา
มิสวรันยา สุคำ

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 43 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 (360003) กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน

6.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน
6.3.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน
6.3.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน 
6.3.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน)  
6.3.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินงานกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน 
6.3.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน 
6.3.7 นำสรุปผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 (360003) กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน
- 6.3 (360003) กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน (วันที่ 1 มิ.ย. 2564)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน (วันที่ 11 มิ.ย. 2564)
- ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน (วันที่ 18 มิ.ย. 2564)
- กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินงานกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน (วันที่ 19 พ.ย. 2564)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน (วันที่ 1 ธ.ค. 2564)
- ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียนภายใน (วันที่ 4 ธ.ค. 2564)
- ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียนภายใน (วันที่ 5 ธ.ค. 2564)
- สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน (วันที่ 23 ธ.ค. 2564)
- ค่ายอบรมสัมนาเตรียมความพร้อมผู้สมัครคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 14 ก.พ. 2565)
- นำสรุปผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 29 เม.ย. 2565)
- 6.3 (360003) กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2565)

แผนงาน : จัดกระบวนการบริหารจัดการและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามสิทธิหน้าที่และวิถีประชาธิปไตย

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep