กำหนดการ

วันที่ 18 มิถุนายน 2564

จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานการบริหารงานกิจกรรมสภานักเรียน(กิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พี่)

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

เวลา รายการ
-
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 (360002) กิจกรรมสภานักเรียนสานสัมพันธ์น้อง-พี่

6.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน(กิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พี่) 
6.2.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดแนวทางการจัดกิจกรรมสภานักเรียน(กิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พี่) 
6.2.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานการบริหารงานกิจกรรมสภานักเรียน(กิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พี่) 
6.2.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมสภานักเรียน(กิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พี่)  
6.2.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินงานกิจกรรมสภานักเรียน(กิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พี่) 
6.2.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานกิจกรรมสภานักเรียน(กิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พี่) 
6.2.7 นำสรุปผลการประเมินกิจกรรมสภานักเรียน(กิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พี่) และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 
 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 (360002) กิจกรรมสภานักเรียนสานสัมพันธ์น้อง-พี่
- 6.2 (360002) กิจกรรมสภานักเรียนสานสัมพันธ์น้อง-พี่ (วันที่ 1 มิ.ย. 2564)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน (สานสัมพันธ์น้อง-พี่) (วันที่ 11 มิ.ย. 2564)
- ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดแนวทางการจัด กิจกรรมสภานักเรียน (สานสัมพันธ์น้อง-พี่) (วันที่ 18 มิ.ย. 2564)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานการบริหารงานกิจกรรมสภานักเรียน(กิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พี่) (วันที่ 18 มิ.ย. 2564)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานการบริหารงานกิจกรรมสภานักเรียน(กิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พี่) (วันที่ 18 มิ.ย. 2564)
- กิจกรรมสภานักเรียนสานสัมพันธ์น้อง-พี่ (วันที่ 9 ธ.ค. 2564)
- กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินงาน กิจกรรมสภานักเรียน (สานสัมพันธ์น้อง-พี่) (วันที่ 13 ธ.ค. 2564)
- สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน กิจกรรมสภานักเรียน (สานสัมพันธ์น้อง-พี่) (วันที่ 25 มี.ค. 2565)
- นำสรุปผลการประเมิน กิจกรรมสภานักเรียน (สานสัมพันธ์น้อง-พี่) และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 29 เม.ย. 2565)
- 6.2 (360002) กิจกรรมสภานักเรียนสานสัมพันธ์น้อง-พี่ (วันที่ 30 เม.ย. 2565)

แผนงาน : จัดกระบวนการบริหารจัดการและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามสิทธิหน้าที่และวิถีประชาธิปไตย

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep