กำหนดการ

วันที่ 18 กันยายน 2564

ค่าย Robot ครั้งที่ 2 (ป.4-6)

สถานที่ อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องโรบอท)

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

ค่าย Robot ครั้งที่ 2 (ป.4-6)

 อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องคอมพิวเตอร์ ป.3-4)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 10 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.6 ( 230013-230016 )กิจกรรมค่าย Robot

1  ศึกษาข้อมูล

2 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมค่าย Robot ประชุมวางแผนการดำเนินงาน กิจกรรมค่าย Robot

3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติกิจกรรมค่าย Robot

4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมค่าย Robot

   - จัดทำกำหนดการ กิจกรรมค่าย Robot

   - ออกแบบการจัดกิจกรรมค่าย Robot

   - จัดทำจดหมายขออนุญาตจัดกิจกรรมค่าย Robot

   - ประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่าย ให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองรับทราบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม 

   - ค่าย Robot ครั้งที่ 1 (ป.1-3)

   - ค่าย Robot ครั้งที่ 2 (ป.4-6)

   - ค่าย Robot ครั้งที่ 3 (ม.1-3)

   - ค่าย Robot ครั้งที่ 4 (ม.4-6)

5 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมค่าย Robot

   - รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการ กิจกรรม ค่าย Robot ครั้งที่ 1

   - รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการ กิจกรรม ค่าย Robot ครั้งที่ 2

   - รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการ กิจกรรม ค่าย Robot ครั้งที่ 3

   - รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการ กิจกรรม ค่าย Robot ครั้งที่ 4

6 สรุปผลการดำเนินงานบริหารกิจกรรม ค่าย Robot

7 นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรม ค่าย Robot

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.6 ( 230013-230016 )กิจกรรมค่าย Robot
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติกิจกรรมค่าย Robot (วันที่ 2 ก.ค. 2564)
- รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการ กิจกรรม ค่าย Robot ครั้งที่ 1 (วันที่ 30 ก.ค. 2564)
- รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการ กิจกรรม ค่าย Robot ครั้งที่ 2 (วันที่ 20 ส.ค. 2564)
- ค่าย Robot ครั้งที่ 3 (ม.1-3)ค่าย Robot ครั้งที่ 4 (ม.4-6) (วันที่ 21 ส.ค. 2564)
- ค่าย Robot ครั้งที่ 2 (ป.4-6) (วันที่ 18 ก.ย. 2564)
- รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการ กิจกรรม ค่าย Robot ครั้งที่ 3 (วันที่ 12 พ.ย. 2564)
- รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการ กิจกรรม ค่าย Robot ครั้งที่ 4 (วันที่ 26 พ.ย. 2564)
- สรุปผลการดำเนินงานบริหารกิจกรรม ค่าย Robot (วันที่ 9 ธ.ค. 2564)
- นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรม ค่าย Robot (วันที่ 13 ธ.ค. 2564)

แผนงาน : รับผิดชอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

โครงการ :


หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep