กำหนดการ

วันที่ 30 กันยายน 2564

จัดอบรมให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยากับครูประจำชั้นและครูผู้ช่วยประจำชั้น(แนะแนว)

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4 (320003)กิจกรรมการบริการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา

- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมการบริการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
- จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน
- ดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงานที่กำหนดไว้พร้อมติดตามเป็นระยะ
- จัดบริการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยานักเรียน
-จัดอบรมให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยากับครูประจำชั้นและครูผู้ช่วยประจำชั้น
- ส่งต่อนักเรียนเพื่อปรึกษานักจิตวิทยา
- กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมการบริการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา
- สรุปรายงานปฏิบัติงานการบริการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา ส่งฝ่ายกิจการนักเรียน
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมการบริการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา ในปีการศึกษาต่อไป
 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4 (320003)กิจกรรมการบริการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา
- 6.4 (320003)กิจกรรมการบริการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา (วันที่ 14 พ.ค. 2564)
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมการบริการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา(แนะแนว) (วันที่ 25 พ.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการบริการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา(แนะแนว) (วันที่ 25 พ.ค. 2564)
- จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานกิจกรรมการบริการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา(แนะแนว) (วันที่ 27 พ.ค. 2564)
- ดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมการบริการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาที่กำหนดไว้พร้อมติดตามเป็นระยะ(แนะแนว) (วันที่ 14 มิ.ย. 2564)
- จัดบริการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยานักเรียน(แนะแนว) (วันที่ 14 มิ.ย. 2564)
- ให้คำปรึกษานักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ป.3/5 ด.ช.เอกภัทร มหรรฆสุวรรณ (วันที่ 28 มิ.ย. 2564)
- ส่งต่อนักเรียนเพื่อปรึกษานักจิตวิทยา(แนะแนว) (วันที่ 6 ก.ย. 2564)
- จัดอบรมให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยากับครูประจำชั้นและครูผู้ช่วยประจำชั้น(แนะแนว) (วันที่ 30 ก.ย. 2564)
- กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมการบริการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา(แนะแนว) (วันที่ 21 ก.พ. 2565)
- สรุปรายงานปฏิบัติงานการบริการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา (แนะแนว)ส่งฝ่ายกิจการนักเรียน (วันที่ 25 ก.พ. 2565)
- 6.4 (320003)กิจกรรมการบริการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา (วันที่ 31 มี.ค. 2565)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมการบริการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา ในปีการศึกษาต่อไป(แนะแนว) (วันที่ 29 เม.ย. 2565)

แผนงาน : จัดกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตาม เป้าหมายของหลักสูตร สถานศึกษาและหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี)


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep