กำหนดการ

วันที่ 9 ธันวาคม 2564

ประกาศการประกวดการออกแบบเสื้อกีฬาสีและเหรียญรางวัล

สถานที่ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

ประกาศการออกแบบเสื้อกีฬาสีและเหรียญรางวัล การแข่งขันกีฬาสีเข็มแดงเกมส์

 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 5 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - messageImage_1638876545998.jpg

•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.37(320035) กิจกรรมกีฬาสี

-แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสี
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
- ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสี กับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อมอบหมายงาน
-ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมกีฬาสี กับคณะการกรรมการนักเรียน เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกันกับทางโรงเรียน
-ประกาศการออกแบบเหรียญ และแบบเสื้อกีฬาสี
-ประสานงานจัดซื้อ-จัดจ้าง เพื่อหาร้านจัดทำเสื้อและวัดขนาดเสื้อนักเรียน
- ฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมในการแข่งขันของนักกีฬาสี             
- จัดเตรียมการแข่งขันและติดตามการปฏิบัติงาน
-จัดการแข่งขันกีฬาสี
-กำกับติดตามนิเทศและประเมินผลการดำเนินงาน
- ประเมินและสรุปผลการจัดกิจกรรมกีฬาสี 
-นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.37(320035) กิจกรรมกีฬาสี
- ประสานงานกับหนัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขพลศึกษา หาแนวทางจัดกิจกรรมกีฬาสี ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 12 ก.ค. 2564)
- กิจกรรมกีฬาสี งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายกิจการนักเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพ,ศึกษา ประชุมสรุปแนวทางการจัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2564 (วันที่ 30 ก.ย. 2564)
- ประชุมเรื่องการฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาของแต่ละสี (วันที่ 4 พ.ย. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา (วันที่ 12 พ.ย. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการนักเรียน สายชั้น ม.4-ม.6 เพื่อออกแบบ รูปแบบการจัดกิจกรรมของแต่ละสี และประเภทการแข่งขันกีฬา (วันที่ 22 พ.ย. 2564)
- งานกิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสี “เข็มแดงเกมส์ 2021” (วันที่ 26 พ.ย. 2564)
- จัดเตรียมการแข่งขันและติดตามการปฏิบัติงาน (วันที่ 1 ธ.ค. 2564)
- กิจกรรมกีฬาสี ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาและตัดสินการประกวดการออกแบบเสื้อกีฬาสีและเหรียญรางวัล (วันที่ 7 ธ.ค. 2564)
- ประกาศการประกวดการออกแบบเสื้อกีฬาสีและเหรียญรางวัล (วันที่ 9 ธ.ค. 2564)
- ประสานงานจัดซื้อ-จัดจ้าง เพื่อหาร้านจัดทำเสื้อและวัดขนาดเสื้อนักเรียน (วันที่ 13 ธ.ค. 2564)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตัดสินผลงานการประกวดการออกแบบ เหรียญรางวัล และเสื้อกรีฑาสี “เข็มแดงเกมส์ 2021” (วันที่ 20 ธ.ค. 2564)
- จัดการแข่งขันกีฬา เข็มแดงเกมส์ ประจำปี 2564 (ระดับประถมศึกษา) (วันที่ 17 ก.พ. 2565)
- จัดการแข่งขันกีฬา เข็มแดงเกมส์ ประจำปี 2564 (ระดับมัธยมศึกษา) (วันที่ 18 ก.พ. 2565)
- กำกับติดตามนิเทศและประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2565)
- สรุปผลการจัดกิจกรรมกีฬาสี นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 4 มี.ค. 2565)
- สรุปผลการจัดกิจกรรมกีฬาสี นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 11 มี.ค. 2565)

แผนงาน : จัดกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตาม เป้าหมายของหลักสูตร สถานศึกษาและหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี)


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep