กำหนดการ

วันที่ 29 ตุลาคม 2564

ดำเนินการแจกสื่อ/แบบเรียน/ของเล่นในห้องเรียนให้กับแต่ละสายชั้น เพื่อใช้ในภาคเรียนที่ 2

สถานที่ ฝ่ายปฐมวัย

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

ดำเนินการแจกสื่อ/แบบเรียนให้กับแต่ละสายชั้น เพื่อใช้ในภาคเรียนที่ 2 เพื่อครูนำไปเตรียมจัดในแต่ละห้องเรียน

 ฝ่ายปฐมวัย
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 53 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.13 (410013) กิจกรรมจัดซื้อสื่อ แบบเรียนและแหล่งเรียนรู้

6.13.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมจัดซื้อสื่อ แบบเรียนและแหล่งเรียนรู้

6.13.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมจัดซื้อสื่อ แบบเรียนและแหล่งเรียนรู้ ครั้งที่ 1

6.13.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมจัดซื้อสื่อ แบบเรียนและแหล่งเรียนรู้

6.13.4 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการ กิจกรรมจัดซื้อสื่อ แบบเรียนและแหล่งเรียนรู้ ครั้งที่ 2

6.13.5 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมจัดซื้อสื่อ แบบเรียนและแหล่งเรียนรู้

         - สำรวจความต้องการสื่อ/แบบเรียน/ของเล่นในห้องเรียนแต่ละสายชั้น

         - ดำเนินการนำเสนอรายการจัดซื้อสื่อ/แบบเรียน/ของเล่น ผ่านงานจัดซื้อ

         - ดำเนินการแจกสื่อ/แบบเรียน/ของเล่นในห้องเรียนให้กับแต่ละสายชั้น เพื่อใช้ในภาคเรียนที่ 1

         - ดำเนินการแจกสื่อ/แบบเรียนให้กับแต่ละสายชั้น เพื่อใช้ในภาคเรียนที่ 1

6.13.6 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมจัดซื้อสื่อ แบบเรียนและแหล่งเรียนรู้ ครั้งที่ 3

6.13.7 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมจัดซื้อสื่อ แบบเรียนและแหล่งเรียนรู้

6.13.8 สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมจัดซื้อสื่อ แบบเรียนและแหล่งเรียนรู้

6.13.9 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.13 (410013) กิจกรรมจัดซื้อสื่อ แบบเรียนและแหล่งเรียนรู้
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมจัดซื้อสื่อ แบบเรียนและแหล่งเรียนรู้ (วันที่ 5 เม.ย. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงาน กิจกรรมจัดซื้อสื่อ แบบเรียนและแหล่งเรียนรู้ ครั้งที่ 1 (วันที่ 8 เม.ย. 2564)
- สำรวจความต้องการสื่อ/แบบเรียน/ของเล่นในห้องเรียนแต่ละสายชั้น (วันที่ 29 เม.ย. 2564)
- ดำเนินการนำเสนอรายการจัดซื้อสื่อ/แบบเรียน/ของเล่น ผ่านงานจัดซื้อ (วันที่ 11 พ.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม จัดซื้อสื่อ แบบเรียนและแหล่งเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 12 พ.ค. 2564)
- ดำเนินการแจกสื่อ/แบบเรียน/ของเล่นในห้องเรียนให้กับแต่ละสายชั้น เพื่อใช้ในภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 21 พ.ค. 2564)
- ดำเนินการส่งมอบหนังสือตำรากลาง 3 รายวิชา ให้กับครูประชั้น อ.1 - อ.3 (วันที่ 24 พ.ค. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินงาน กิจกรรมจัดซื้อสื่อ แบบเรียน และจัดแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 12 ก.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม จัดซื้อสื่อ แบบเรียนและแหล่งเรียนรู้ ครั้งที่ 3 (วันที่ 13 ก.ย. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินงาน กิจกรรมจัดซื้อสื่อ แบบเรียน และจัดแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 13 ก.ย. 2564)
- ดำเนินการนำเสนอรายการจัดซื้อสื่อ, วัสดุอุปกรณ์, แบบเรียนระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2/2564 ผ่านงานจัดซื้อ (วันที่ 17 ก.ย. 2564)
- ดำเนินการแจกสื่อ/แบบเรียน/ของเล่นในห้องเรียนให้กับแต่ละสายชั้น เพื่อใช้ในภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 29 ต.ค. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินงาน กิจกรรมจัดซื้อสื่อ แบบเรียน และจัดแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 22 พ.ย. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินงาน กิจกรรมจัดซื้อสื่อ แบบเรียน และจัดแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 14 ก.พ. 2565)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินกิจกรรมจัดซื้อสื่อ แบบเรียนและแหล่งเรียนรู้ ตามแผนการดำเนินงานของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม (วันที่ 17 ก.พ. 2565)
- สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมจัดซื้อสื่อ แบบเรียนและแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 25 ก.พ. 2565)
- นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะกิจกรรมจัดซื้อสื่อ แบบเรียนและแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย มาปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป (วันที่ 28 ก.พ. 2565)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้านบริหารฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep