กำหนดการ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2564

Update แบนเนอร์ รับสมัครงาน หน้า Facebook โรงเรียน

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

เวลา กิจกรรม สถานที่
13:00-14:00

Update แบนเนอร์ รับสมัครงาน หน้า Facebook โรงเรียน

 อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.10 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ Facebook/ SWIS ACL

6.10.1 แต่งตั้งคณะกรรมการงาน (P)

6.10.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม (P)

6.10.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (P)

6.10.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/

Facebook/ SWIS ACL (D)

- แยกประเภทของงานที่ได้รับจากหน่วยงาน

ต่าง ๆ

 - ดำเนินการดูแลบริหารจัดการงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ Facebook / SWIS  ACL

6.10.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน (C)

6.10.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน (C)

6.10.7 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.10 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ Facebook/ SWIS ACL
- Update แบนเนอร์ รับสมัครงาน หน้า Facebook โรงเรียน (วันที่ 2 พ.ค. 2564)
- 6.10 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ Facebook/ SWIS ACL (วันที่ 3 พ.ค. 2564)
- Update แบนเนอร์รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกต่อ ม.ช. (TCAS รอบที่ 2) (วันที่ 10 พ.ค. 2564)
- Update งานแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ศธ. หน้า Facebook (วันที่ 11 พ.ค. 2564)
- Update ดาวน์โหลดเอกสาร หน้าเว็บไซต์โรงเรียน (วันที่ 12 พ.ค. 2564)
- Update นักเรียนที่ได้คะแนนการประเมินคุณภาพผู้เรียน National Test (NT) เต็ม 100 คะแนน หน้า Facebook (วันที่ 13 พ.ค. 2564)
- Update นักเรียนสอบ NT ได้ 100 คะแนน หน้าเว็บไซต์ และ Facebook โรงเรียน (วันที่ 13 พ.ค. 2564)
- Update ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 หน้าเว็บไซต์โรงเรียน (วันที่ 13 พ.ค. 2564)
- Update คู่มือผู้ปกครอง และนักเรียน หน้าเว็บไซต์โรงเรียน (วันที่ 14 พ.ค. 2564)
- Update เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หน้าเว็บไซต์ และ Facebook โรงเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2564)
- Update ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนตามปกติ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 หน้าเว็บไซต์ และ Facebook (วันที่ 24 พ.ค. 2564)
- Update ประกาศรายละเอียดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 หน้าเว็บไซต์ และ Facebook (วันที่ 25 พ.ค. 2564)
- Update ตารางสอนออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 หน้าเว็บโรงเรียน (วันที่ 27 พ.ค. 2564)
- Update รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2564 (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564) หน้าเว็บโรงเรียน (วันที่ 31 พ.ค. 2564)
- เซตระบบถ่ายทอดสด พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา (วันที่ 1 มิ.ย. 2564)
- Update ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา หน้าเว็บไซต์ และ Facebook (วันที่ 1 มิ.ย. 2564)
- ประกาศการขยายเวลาจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครอง และครู (วันที่ 6 มิ.ย. 2564)
- Update ตารางสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หน้าเว็บไซต์ (วันที่ 9 มิ.ย. 2564)
- ประกาศ การลงทะเบียนรถรับจ้างรับส่งนักเรียน (วันที่ 9 มิ.ย. 2564)
- Update แบนเนอร์ พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (วันที่ 16 มิ.ย. 2564)
- เซตระบบถ่ายทอดสด พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เปิดภาคเรียน (วันที่ 17 มิ.ย. 2564)
- Live facebook ll พิธีบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2564 (วันที่ 18 มิ.ย. 2564)
- Update รายการอาหารเดือนมิถุนายน 2564 (วันที่ 22 มิ.ย. 2564)
- Update Banner พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 (วันที่ 22 มิ.ย. 2564)
- Update รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564) (วันที่ 23 มิ.ย. 2564)
- Update แบนเนอร์ วันต่อต้านยาเสพติด และวันสุนทรภู่ (วันที่ 23 มิ.ย. 2564)
- LIVE Facebook พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 (วันที่ 24 มิ.ย. 2564)
- LIVE Facebook กิจกรรมรณรงค์ต่อต้ายยาเสพติด (วันที่ 25 มิ.ย. 2564)
- Update รายการอาหารเดือนกรกฎาคม (วันที่ 28 มิ.ย. 2564)
- Update ตารางสอนออนไลน์ วันที่ 5 - 16 กรกฎาคม 2564 (วันที่ 4 ก.ค. 2564)
- Update แบนเนอร์ ประกาศการเรียนออนไลน์ วันที่ 5 - 16 กรกฎาคม 2564 (วันที่ 4 ก.ค. 2564)
- Update การขอเอกสารทางการศึกษา งานทะเบียนและวัดผล (วันที่ 7 ก.ค. 2564)
- Update แบนเนอร์แสดงความเสียใจต่อการจากไปของ ภราดาเลอชัย ลวสุต (วันที่ 8 ก.ค. 2564)
- Update แบนเนอร์การเลื่อนจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียน (วันที่ 8 ก.ค. 2564)
- โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดการสอนออนไลน์ และจัดเตรียมการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ล่วงหน้า ให้กับนักเรียนในทุกระดับชั้น (วันที่ 8 ก.ค. 2564)
- ออกแบบ และจัดทำ การจัดการเรียนรู้ Online ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ร่วมกับฝ่ายวิชาการ (วันที่ 14 ก.ค. 2564)
- Update แบนเนอร์ เลื่อนเปิดเรียน (วันที่ 15 ก.ค. 2564)
- Update ตารางสอนออนไลน์ วันที่ 19 - 27 กรกฎาคม 2564 (วันที่ 16 ก.ค. 2564)
- Update แบนเนอร์ พิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 17 ก.ค. 2564)
- ออกแบบ และจัดทำ การจัดการเรียนรู้ Online ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ร่วมกับฝ่ายวิชาการ (วันที่ 28 ก.ค. 2564)
- ประชาสัมพันธ์ Good health “Good health and well-being” สนามกีฬาส่งเสริมสุขภาพ (วันที่ 6 ก.ย. 2564)
- ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม [email protected] นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 โครงการ Smart TECH (วันที่ 9 ก.ย. 2564)
- ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม [email protected] นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 โครงการ Smart TECH (วันที่ 10 ก.ย. 2564)
- ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม [email protected] นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โครงการ Smart TECH (วันที่ 13 ก.ย. 2564)
- ประชาสัมพันธ์ การเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาศักยภาพรายบุคคล Individual Development Plan (ID Plan) ชั้น ม.1 และ ม.4 (วันที่ 14 ก.ย. 2564)
- ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม [email protected] นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โครงการ Smart TECH (วันที่ 14 ก.ย. 2564)
- ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม [email protected] นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โครงการ Smart TECH (วันที่ 15 ก.ย. 2564)
- ประชาสัมพันธ์ การสมัครเข้าใช้บริการห้องสมุดออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน TK Public Online Library (วันที่ 17 ก.ย. 2564)
- ประชาสัมพันธ์ คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียน (วันที่ 21 ก.ย. 2564)
- ประชาสัมพันธ์ การปรับปรุงห้องเรียน และบำรุงรักษาอาคารสถานที่ ซ่อมแซม ตรวจสอบ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโรงเรียน (วันที่ 1 ต.ค. 2564)
- ประชาสัมพันธ์ ติวเข้ม ตะลุยโจทย์สอบเข้ามหาวิทยาลัยหลักสูตรปกติ และหลักสูตรอินเตอร์ ในโครงการ ติวออนไลน์เพื่อสอบตรงเข้าสู่มหาวิทยาลัยในฝัน ในวิชา GAT PAT SAT (วันที่ 5 ต.ค. 2564)
- Update แบนเนอร์แนวทางปฏิบัติการฉีดวัคซีน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (วันที่ 20 ต.ค. 2564)
- Update แบนเนอร์รับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 20 ต.ค. 2564)
- จัดทำคู่มือเตรียมความพร้อม เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันที่ 20 ต.ค. 2564)
- Update ขั้นตอนการใช้งานบริการเครือข่าย Ais และ True (วันที่ 20 ต.ค. 2564)
- Update กำหนดการซ่อมเสริม และประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 (วันที่ 21 ต.ค. 2564)
- ประชาสัมพันธ์ Banner วันปิยมหาราช ลงหน้า Facebook โรงเรียน (วันที่ 22 ต.ค. 2564)
- Update แบนเนอร์ประกาศเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน้าเว็บไซต์ และ Facebook โรงเรียน (วันที่ 26 ต.ค. 2564)
- Update แบนเนอร์การฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (วันที่ 31 ต.ค. 2564)
- Update กำหนดการ และแผนผังการฉีดวัคซีน #Pfizer วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 (วันที่ 2 พ.ย. 2564)
- Update แบนเนอร์อาการแสดงของ #โควิด-19 และ #ไข้หวัดใหญ่ ที่มีร่วมกัน (วันที่ 8 พ.ย. 2564)
- Update รายการอาหารนักเรียนเดือนพฤศจิกายน 2564 (วันที่ 9 พ.ย. 2564)
- Update แบนเนอร์#ประกาศปรับการเรียนการสอนเป็นแบบ #Online (วันที่ 10 พ.ย. 2564)
- Update แบนเนอร์ขอต้อนรับ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ (วันที่ 10 พ.ย. 2564)
- Update แบนเนอร์การฉีดวัคซีน #Pfizer เข็มที่ 2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (วันที่ 10 พ.ย. 2564)
- Update วิดีโอการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา วันที่ 3 และ 12 พฤศจิกายน 2564 (วันที่ 15 พ.ย. 2564)
- ประชาสัมพันธ์ โครงการ CGA Education สานฝันติวน้อง ม.6 เฟสสอง (วันที่ 14 ธ.ค. 2564)
- ประชาสัมพันธ์ รางวัลจากการแข่งขัน GOLDCITY SCHOOL GAME ซึ่งเป็นกิจกรรมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Sport) ในรูปแบบออนไลน์ (วันที่ 22 ธ.ค. 2564)
- ประชาสัมพันธ์ รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปีพุทธศักราช 2561-2563 (วันที่ 25 ธ.ค. 2564)
- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อ (ระบบโควตา) ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 27 ธ.ค. 2564)
- 6.10 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ Facebook/ SWIS ACL (วันที่ 30 เม.ย. 2565)

แผนงาน : บริหารและบริการด้านงานธุรการให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานธุรการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep