กำหนดการ

วันที่ 8 ตุลาคม 2564

ดำเนินการนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ครูผู้สอนตำรากลาง ดนตรี และคอมฯ (โดยเพื่อนครู)

สถานที่ -

เวลา กิจกรรม สถานที่
08:30-11:30 ดำเนินการนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ครูผู้สอนตำรากลาง ดนตรี และคอมฯ  ฝ่ายปฐมวัย
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 260 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - ครูพิเศษ.pdf

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 (440001) งานนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้

6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการงานนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้        

6.1.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อประสานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องงานนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ครั้งที่ 1

6.1.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน

6.1.4 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินงานนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ครั้งที่ 2

6.1.5 ดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงาน

- จัดทำตารางนิเทศการสอน

- ดำเนินกิจกรรมนิเทศการสอน

ภาคเรียนที่ 1

ครั้งที่ 1 (เพื่อนนิเทศเพื่อน)

ครั้งที่ 2 (หัวหน้า)

ภาคเรียนที่ 2 (นิเทศภายนอก)

ติดตามผลการนิเทศการสอนในแต่ละสายชั้น

- สรุปข้อมูลการนิเทศของครู

6.1.6 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ครั้งที่ 3

6.1.7 กำกับ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมนิเทศการสอน

6.1.8 สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมนิเทศการสอน

6.1.9 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 (440001) งานนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้
- แต่งตั้งคณะกรรมการงานนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 10 พ.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการงานนิเทศประสบการณ์เรียนรู้ ครั้งที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 12 พ.ค. 2564)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 12 พ.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินงานนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 (วันที่ 14 พ.ค. 2564)
- จัดทำตารางนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 18 พ.ค. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินงานนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 12 ก.ค. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินงานนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 13 ก.ย. 2564)
- ดำเนินการนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ครูชั้นเนอสเซอรี่ (โดยเพื่อนครู) (วันที่ 4 ต.ค. 2564)
- ดำเนินการนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ครูชั้นอนุบาล 1 (โดยเพื่อนครู) (วันที่ 5 ต.ค. 2564)
- ดำเนินการนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ครูชั้นอนุบาล 2 (โดยเพื่อนครู) (วันที่ 6 ต.ค. 2564)
- ดำเนินการนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ครูชั้นอนุบาล 3 (โดยเพื่อนครู) (วันที่ 7 ต.ค. 2564)
- ดำเนินการนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ครูผู้สอนตำรากลาง ดนตรี และคอมฯ (โดยเพื่อนครู) (วันที่ 8 ต.ค. 2564)
- ดำเนินการนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ครูชั้นเนอสเซอรี่ (โดยหัวหน้าสายชั้น และรองหัวหน้าฝ่ายปฐมวัย) (วันที่ 8 พ.ย. 2564)
- ดำเนินการนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ครูชั้นอนุบาล 1 (โดยหัวหน้าสายชั้น และรองหัวหน้าฝ่ายปฐมวัย) (วันที่ 9 พ.ย. 2564)
- ดำเนินการนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ครูชั้นอนุบาล 2 (โดยหัวหน้าสายชั้น และรองหัวหน้าฝ่ายปฐมวัย) (วันที่ 10 พ.ย. 2564)
- ดำเนินการนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ครูชั้นอนุบาล 3 (โดยหัวหน้าสายชั้น และรองหัวหน้าฝ่ายปฐมวัย) (วันที่ 11 พ.ย. 2564)
- ดำเนินการนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ครูผู้สอนตำรากลาง ดนตรี และคอมฯ (โดยหัวหน้าสายชั้น และรองหัวหน้าฝ่ายปฐมวัย) (วันที่ 15 พ.ย. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินงานนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัยตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 22 พ.ย. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินงานนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 14 ก.พ. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานนิเทศประสบการณ์เรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 (วันที่ 8 มี.ค. 2565)
- กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 30 มี.ค. 2565)
- สรุปผลการดำเนินงานนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 30 มี.ค. 2565)
- นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุง พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 29 เม.ย. 2565)

แผนงาน : นิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย

โครงการ :


หน่วยงาน : งานนิเทศการประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep