กำหนดการ

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

ส่งเงินอุดหนุนรายบุคคล(ประจำเดือน พฤศจิกายน)

สถานที่ อาคารอัสสัมชัญ(ห้องธุรการ)

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 4 คน
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 ประสานงานการรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

6.2.1 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม
     6.2.2 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
     6.2.3 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมงานขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
การรับเงินอุดหนุนรายบุคคล(ประจำปี)
-  ข้อมูลจากระบบ PSIS (ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.2564)
- พิมพ์เอกสารคำขอ  อน.1
- พิมพ์เอกสาร แบบรายงานจำนวนนักเรียน  จำนวนครู อน.2.พิมพ์เอกสาร รายชื่อนักเรียน   อ.3
-  เตรียมเอกสารประกอบ ยื่นภายในวันที่ 20 มิ.ย.2564
-  เสนอผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
-  ยื่นเอกสารที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง 
การเบิกเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือน (ส่งก่อนวันที่ 5 ของเดือนถัดไป)
-  สรุป นักเรียนเข้าใหม่และลาออก ในเดือนที่ขอเบิก รวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นปัจจุบัน
-  เพื่อ/ลด ข้อมูลนักเรียนในโปรแกรมเงินอุดหนุน ทุกวันที่ 30,31 ของทุกเดือน
-  จัดพิมพ์ อน.4 (ใบสำคัญรับเงิน)
-    จัดพิมพ์ อน.5 (นักเรียนที่โรงเรียนรับเข้าเรียนเพิ่ม)
-   จัดพิมพ์  อน.6  (นักเรียนที่โรงเรียนจำหน่าย ลาออก)
-   หลักฐานการจ่ายเงินเดือนครูผ่านระบบธนาคาร
-  เสนอผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการและผู้จัดการ ลงนามในเอกสาร ไม่เกินวันที่ 3 ของทุกเดือน
-  ยื่นเอกสารที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
-  รับเงินอุดหนุนรายบุคคลโอนเข้าบัญชีโรงเรียน
การขอรับการอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
-  ยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 (ตามประมาณการ) ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 
ของทุกปี (แบบ อร.1 อร.1/1 และเอกสารประกอบ
-  ยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ตามนักเรียนจริง ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปีการศึกษา 2564 (ภายในวันที่ 20 มิ.ย.ของทุกปี)
แบบ อร.2 อร.2/1 และเอกสารประกอบ
การขอรับเงินอุดหนุนอาหารเสริมนม
- ยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนอาหารเสริม(นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1 (ตามประมาณการ) ภายในวันที่ 10 ก.พ. ของปีการศึกษา 2564  (แบบ นม.1)
-  ยื่นคำขอรับการอุดหนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 2 (ข้อมูล  10 มิ.ย.) ก่อนวันที่ 10 ก.ค.ของทุกปี (แบบ นม. 1)
     6.2.4 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน
     6.2.5 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน
     6.2.6 นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 
 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 ประสานงานการรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
- 6.2 ประสานงานการรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (วันที่ 3 พ.ค. 2564)
- ส่งเงินอุดหนุนรายบุคคล(ประจำเดือน พฤษภาคม ) (วันที่ 4 พ.ค. 2564)
- ส่งเงินอุดหนุนรายบุคคล(ประจำเดือน มิถุนายน) (วันที่ 4 มิ.ย. 2564)
- ยื่นคำร้องขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล (อน.1 อน.2 นม.3) เป็นวันสุดท้าย (วันที่ 5 ก.ค. 2564)
- ส่งเงินอุดหนุนรายบุคคล(ประจำเดือน กรกฏาคม) (วันที่ 6 ก.ค. 2564)
- ยื่นคำขอรับการอุดหนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 2 (ข้อมูล 10 มิ.ย.) ก่อนวันที่ 10 ก.ค.ของทุกปี (แบบ นม. 1) (วันที่ 12 ก.ค. 2564)
- หนังสือเข้า กรรมการตรวจติดตามและกำกับการใช้เงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในระบบ ภาคเรียนที่1/2564 (วันที่ 15 ก.ค. 2564)
- ส่งเงินอุดหนุนรายบุคคล(ประจำเดือน สิงหาคม) (วันที่ 5 ส.ค. 2564)
- ส่งเงินอุดหนุนรายบุคคล(ประจำเดือน กันยายน ) (วันที่ 6 ก.ย. 2564)
- ส่งเงินอุดหนุนรายบุคคล(ประจำเดือน ตุลาคม ) (วันที่ 6 ต.ค. 2564)
- ส่งเงินอุดหนุนรายบุคคล(ประจำเดือน พฤศจิกายน) (วันที่ 5 พ.ย. 2564)
- ส่งคำขอรับเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 (วันที่ 20 พ.ย. 2564)
- ส่งเงินอุดหนุนรายบุคคล(ประจำเดือน ธันวาคม) (วันที่ 6 ธ.ค. 2564)
- ส่งเงินอุดหนุนรายบุคคล(ประจำเดือน มกราคม ) (วันที่ 5 ม.ค. 2565)
- ส่งเงินอุดหนุนรายบุคคล(ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ) (วันที่ 7 ก.พ. 2565)
- ยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนอาหารเสริม(นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1 (ตามประมาณการ) ภายในวันที่ 10 ก.พ. 2565 (วันที่ 10 ก.พ. 2565)
- ยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 (ตามประมาณการ) ของทุกปี (แบบ อร.1 อร.1/1 และเอกสารประกอบ (วันที่ 28 ก.พ. 2565)
- ส่งเงินอุดหนุนรายบุคคล(ประจำเดือน มีนาคม) (วันที่ 7 มี.ค. 2565)
- ส่งเงินอุดหนุนรายบุคคล(ประจำเดือน เมษายน ) (วันที่ 5 เม.ย. 2565)
- 6.2 ประสานงานการรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (วันที่ 30 เม.ย. 2565)

แผนงาน : บริหารและบริการด้านงานธุรการให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานธุรการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep