กำหนดการ

วันที่ 18 กันยายน 2564

ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมค่าย Robot ระดับชั้น ป.4-6

สถานที่ -

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมค่าย Robot ระดับชั้น ป.4-6  อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องคอมพิวเตอร์ ป.3-4)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 9 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.6.2 (230014)ค่าย Robot ประถม 4-6


- แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมค่าย Robot 
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน กิจกรรมค่าย Robot 
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติกิจกรรมค่าย Robot 
- ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมค่าย Robot
- จัดทำกำหนดการ กิจกรรมค่าย Robot
- ออกแบบการจัดกิจกรรมค่าย Robot 
- จัดทำจดหมายขออนุญาตจัดกิจกรรมค่าย Robot
- ประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่าย ให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองรับทราบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม  
- กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมค่าย Robot    
- สรุปผลการดำเนินงานบริหารกิจกรรม ค่าย Robot
- นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรม ค่าย Robot
 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.6.2 (230014)ค่าย Robot ประถม 4-6
- 6.6.2 (230014)ค่าย Robot ประถม 4-6 (วันที่ 1 พ.ค. 2564)
- ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมค่าย Robot ระดับชั้น ป.4-6 (วันที่ 18 ก.ย. 2564)
- สิ้นสุด 6.6.2 (230014)ค่าย Robot ประถม 4-6 (วันที่ 30 เม.ย. 2565)

แผนงาน : รับผิดชอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

โครงการ :


หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep