กำหนดการ

วันที่ 27 ตุลาคม 2564

คณะครูส่งเอกสารการประเมินพัฒนาการเพื่อสรุปผลในภาคเรียนที่ 1

สถานที่ อาคารเซนต์แมรี่(ห้องวิชาการปฐมวัย)

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

คณะครูส่งเอกสารการประเมินพัฒนาการเพื่อสรุปผลในภาคเรียนที่ 1

 อาคารเซนต์แมรี่(ห้องวิชาการปฐมวัย)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 58 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 (450001) งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย

6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการงานวัดผลและประเมินผล

6.1.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานวัดผลและประเมินผล ครั้งที่ 1

6.1.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน

6.1.4 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินงานวัดผลและประเมินผล ครั้งที่ 2

6.1.5 ดำเนินการตามแผนการจัดงานวัดผลและประเมินผล 

- จัดทำเอกสารการประเมินพัฒนาการนักเรียนแบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน

- ดำเนินการประสานงานกับครูผู้สอนในการประเมินนักเรียน

ภาคเรียนที่ 1

- ประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

- ประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

- ประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

- ประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัยตามหนังสือตำรากลางมูลนิธิฯ ดนตรี คอมพิวเตอร์ และRobot ภาคเรียนที่ 1

- ประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1

- ประเมินทักษะพื้นฐานทางด้านสติปัญญานักเรียนปฐมวัยภาคเรียนที่ 1

- ประเมินทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์นักเรียนปฐมวัยภาคเรียนที่ 1

- ประเมินทักษะพื้นฐานทางด้านภาษาไทยนักเรียนปฐมวัยภาคเรียนที่ 1

- ประเมินทักษะพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษนักเรียนปฐมวัยภาคเรียนที่ 1

- ดำเนินการแจ้งให้ผู้ปกครองได้รับทราบพัฒนาการของนักเรียนในทุก ๆ ด้าน ของภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

- ประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

- ประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

- ประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

- ประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัยตามหนังสือตำรากลางมูลนิธิฯ ดนตรี คอมพิวเตอร์และRobot ภาคเรียนที่ 2

- ประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2

- ประเมินทักษะพื้นฐานทางด้านสติปัญญานักเรียนปฐมวัยภาคเรียนที่ 2

- ประเมินทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์นักเรียนปฐมวัยภาคเรียนที่ 2

- ประเมินทักษะพื้นฐานทางด้านภาษาไทยนักเรียนปฐมวัยภาคเรียนที่ 2

- ประเมินทักษะพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษนักเรียนปฐมวัยภาคเรียนที่ 2

- ดำเนินการแจ้งให้ผู้ปกครองได้รับทราบพัฒนาการของนักเรียนในทุก ๆ ด้าน ของภาคเรียนที่ 2

6.1.6 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานวัดและประเมินผล ครั้งที่ 3

6.17 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานวัดผลและประเมินผล 

6.1.8 สรุปผลและจัดทำรายงาน งานวัดผลและประเมินผล 

6.1.9 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 (450001) งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย
- แต่งตั้งคณะกรรมการงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 6 พ.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1 (วันที่ 12 พ.ค. 2564)
- จัดทำเอกสารการประเมินพัฒนาการนักเรียน แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 13 พ.ค. 2564)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 13 พ.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 (วันที่ 25 พ.ค. 2564)
- ดำเนินการประสานงานกับครูผู้สอนในการประเมินนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 25 พ.ค. 2564)
- ประเมินพัฒนาการนักเรียน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 14 มิ.ย. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 12 ก.ค. 2564)
- ครูระดับชั้นเนอสเซอรี่และอนุบาล 1 วิเคราะห์การประเมินผลนักเรียน (วันที่ 23 ก.ค. 2564)
- ครูระดับชั้นอนุบาล 2 ร่วมกันวิเคราะห์การประเมินนักเรียน (วันที่ 25 ก.ค. 2564)
- ครูระดับชั้นอนุบาล 3 ร่วมกันวิเคราะห์การประเมินนักเรียน (วันที่ 27 ก.ค. 2564)
- ประเมินพัฒนาการนักเรียนโดยผ่านทางคลิปวีดีโอเป็นรายสัปดาห์ ภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 1 ก.ย. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 13 ก.ย. 2564)
- ประเมินทักษะพื้นฐานทางวิชาการ (Robot) ระดับชั้นอนุบาล 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 27 ก.ย. 2564)
- ประเมินพัฒนาการนักเรียนปลายภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 27 ก.ย. 2564)
- คณะครูส่งเอกสารการประเมินพัฒนาการเพื่อสรุปผลในภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 27 ต.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการงานวัดผลและประเมินผล ในภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 28 ต.ค. 2564)
- ประเมินพัฒนาการนักเรียน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 1 พ.ย. 2564)
- ดำเนินการแจ้งให้ผู้ปกครองได้รับทราบพัฒนาการของนักเรียนปฐมวัยในทุกๆ ด้านของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 5 พ.ย. 2564)
- การประเมินนักเรียนที่สนใจเข้าเรียน CEP ระดับชั้นอนุบาล 1-2 ปีการศึกษา 2565 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 15 พ.ย. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่่ 3 (วันที่ 22 พ.ย. 2564)
- ประเมินพัฒนาการนักเรียน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 1 ธ.ค. 2564)
- ประเมินพัฒนาการนักเรียน ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 4 ม.ค. 2565)
- กำหนดหน้าที่บุคลากรในการประเมินพัฒนาการ ประเมินตามหนังสือมูลนิธิฯ ดนตรี คอมพิวเตอร์/Robot และประเมินทักษะพื้นฐานทางวิชาการชั้นอนุบาล 1-3 ภาคเรียนที่ 2/2564 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 4 ม.ค. 2565)
- จัดทำแบบประเมินปลายภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 5 ม.ค. 2565)
- ประเมินทักษะพื้นฐานทางวิชาการด้านภาษาอังกฤษ ตามหนังสือมูลนิธิฯ(อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์) ดนตรี คอมพิวเตอร์ และ Robot ภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 31 ม.ค. 2565)
- เชิญ ผู้อำนวยการลงนามในสมุดรายงานประจำตัวเด็ก ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 10 ก.พ. 2565)
- ประเมินพัฒนาการนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 14 ก.พ. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 14 ก.พ. 2565)
- ประเมินทักษะพื้นฐานทางด้านสติปัญญานักเรียนปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 21 ก.พ. 2565)
- ประเมินทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์นักเรียนปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 22 ก.พ. 2565)
- ประเมินทักษะพื้นฐานทางด้านภาษาไทยนักเรียนปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 23 ก.พ. 2565)
- ประเมินทักษะพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษนักเรียนปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 24 ก.พ. 2565)
- กำกับ ติดตาม ประเมินผลงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 25 ก.พ. 2565)
- ดำเนินการแจ้งให้ผู้ปกครองได้รับทราบพัฒนาการของนักเรียนปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 2 มี.ค. 2565)
- คณะครูส่งเอกสารการประเมินพัฒนาการเพื่อสรุปผลในภาคเรียนที่ 2 และสรุปรายงานผลให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 9 มี.ค. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4 (วันที่ 9 มี.ค. 2565)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานวัดผลและประเมินผลในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 29 เม.ย. 2565)

แผนงาน : วัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย

โครงการ :


หน่วยงาน : งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep