กำหนดการ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

ดำเนินงานตามปฏิทิน กิจกรรม Cool Kids ( Cool Kids Customize Mask) ตามสถานการ Covid19 ฝ่ายปฐมวัย

สถานที่ -

เวลา รายการ
ตลอดวัน

ดำเนินงานตามปฏิทิน กิจกรรม Cool Kids (Cool Kids Customize Mask)  ซึ่งกิจกรรมนี้จะให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเขียนชื่อ/ตกแต่ง หน้ากากอนามัยของตนเอง เป็นหน้ากากผ้าสีขาว (คุณครูได้เตรียมให้นักเรียนแล้ว) เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนป้องกันตนเองจาก Covid 19   จะเริ่มกิจกรรมตั้งแต่ วันที่ 22-29 พฤศจิกายน 2564     ฝ่ายปฐมวัย

สถานที่:ฝ่ายปฐมวัย

ผู้รับผิดชอบ: มิสขวัญดาว ถิ่นสุข

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 792 คน
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.7 (420007) กิจกรรม Cool Kids Camp

6.7.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม Cool Kids Camp

6.7.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรม Cool Kids Camp ครั้งที่ 1

6.7.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน

6.7.4 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรม Cool Kids Camp ครั้งที่ 2

6.7.5 ดำเนินงานตามปฏิทิน โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 7 ฐานที่เหมาะสมกับนักเรียน

6.7.6 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรม Cool Kids Camp ครั้งที่ 3

6.7.7 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม Cool Kids Camp

6.7.8 ประเมินและสรุปผลการดำเนินกิจกรรม Cool Kids Camp

  6.7.9 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.7 (420007) กิจกรรม Cool Kids Camp
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม Cool Kids ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 7 พ.ค. 2564)
- 6.7 (420007) กิจกรรม Cool Kids Camp (วันที่ 10 พ.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรม Cool Kids ครั้งที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 14 พ.ค. 2564)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน กิจกรรม Cool Kids ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 20 พ.ค. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรม Cool Kids ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับ ติดตาม ครั้งที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 12 ก.ค. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรม Cool Kids ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 13 ก.ย. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มกิจกรรม Cool Kids ครั้งที่่ 2 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 12 ต.ค. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรม Cool Kids ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 22 พ.ย. 2564)
- ดำเนินงานตามปฏิทิน กิจกรรม Cool Kids ( Cool Kids Customize Mask) ตามสถานการ Covid19 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 29 พ.ย. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินกิจกรรม Cool Kids ครั้งที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 3 ธ.ค. 2564)
- กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม Cool Kids ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 17 ธ.ค. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรม Cool Kids ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 14 ก.พ. 2565)
- ประเมินและสรุปผลการดำเนินกิจกรรม Cool Kids ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 25 มี.ค. 2565)
- นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป กิจกรรม Cool Kids ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 29 เม.ย. 2565)
- 6.7 (420007) กิจกรรม Cool Kids Camp (วันที่ 29 เม.ย. 2565)

แผนงาน : จัดทำและพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ระดับปฐมวัย ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 และจัดกิจกรรมตามหลักสูตร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep