กำหนดการ

วันที่ 31 มกราคม 2565

แข่งขันกระโดดไกลนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ห้อง 1 ถึง ห้อง 3

สถานที่ -

เวลา รายการ
08:30 - 10:30

แข่งขันกระโดดไกลนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ห้อง 1 ถึง ห้อง 3

สถานที่:ลานเข้าแถวหน้าอาคารเซราฟิน(ลานเข้าแถวหน้าอาคารเซราฟิน)

ผู้รับผิดชอบ: มิสอารีจิตต์ ขัติครุฑ

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 225 คน
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.9 (410009) กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย

6.9.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเข็มแดงเกมส์

6.9.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ ครั้งที่ 1

6.9.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมเข็มแดงเกมส์

6.9.4  ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ ครั้งที่ 2

6.9.5 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมเข็มแดงเกมส์

- นักเรียนแต่ละสายชั้นจับฉลากสีเป็น 6 สี พร้อมกับคัดเลือกครู ประธานสี และรองประธานสี

- คัดเลือกตัวแทนนักกีฬาวิ่งคบเพลิง

- ส่งสโลแกนของแต่ละสี

- แจกรายงานการแข่งขันให้กับประธานสี คัดเลือกนักกีฬาแต่ละสายชั้น และเขียนชื่อนักกีฬาของแต่ละประเภท

- ฝึกซ้อมนักกีฬา

- การแข่งขันกระโดดไกล

- จัดทำสนามฝึกซ้อม

- จัดทำสนามการแข่งขัน

- ฝึกซ้อมพิธีเปิด/ปิด เข็มแดงเกมส์ ย่อย

- ฝึกซ้อมพิธีเปิด/ปิด เข็มแดงเกมส์ ใหญ่

- จัดกิจกรรมเข็มแดงเกมส์

6.9.6 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ ครั้งที่ 3

6.9.7 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมเข็มแดงเกมส์

6.9.8 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมเข็มแดงเกมส์

6.9.9 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.9 (410009) กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย
- 6.9 (410009) กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย (วันที่ 1 มี.ค. 2564)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 5 พ.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ ครั้งที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 31 พ.ค. 2564)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 4 มิ.ย. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ ครั้งที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 23 มิ.ย. 2564)
- นักเรียนแต่ละชั้นจับฉลากสีจำนวน 6 สี พร้อมกับคัดเลือกครู ประธานสีและรองประธานสี ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 29 มิ.ย. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินงาน บริหารฝ่ายปฐมวัยตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติตตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 12 ก.ค. 2564)
- แจกรายการแข่งขันให้กับประธานสี คัดเลือกนักกีฬาแต่ละสายชั้นและเขียนชื่อนักกีฬาของแต่ละประเภท ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 20 ส.ค. 2564)
- จัดทำสนามฝึกซ้อม ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 27 ส.ค. 2564)
- จัดทำสนามการแข่งขัน (วันที่ 1 ก.ย. 2564)
- ฝึกซ้อมนักกีฬา ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 3 ก.ย. 2564)
- ฝึกซ้อมพิธีเปิด/ปิด กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ ย่อย (วันที่ 3 ก.ย. 2564)
- ฝึกซ้อมพิธีเปิด/ปิด กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ ใหญ่ (วันที่ 6 ก.ย. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินงาน บริหารฝ่ายปฐมวัยตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติตตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 13 ก.ย. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินงาน บริหารฝ่ายปฐมวัยตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติตตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 22 พ.ย. 2564)
- เชิญ คณะครูประชุมกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ระดับปฐมวัย ครั้ง 3 (วันที่ 13 ม.ค. 2565)
- แข่งขันกระโดดไกลนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ห้อง 1 ถึง ห้อง 3 (วันที่ 31 ม.ค. 2565)
- การแข่งขันกระโดดไกล ชั้นอนุบาล 2 ห้อง 1 ถึง 3 (วันที่ 1 ก.พ. 2565)
- แข่งขันกระโดดไกลชั้นอนุบาล 3 ห้อง 1 ถึง ห้อง 3 (วันที่ 2 ก.พ. 2565)
- แข่งขันกระโดดไกลชั้นอนุบาล 1 ห้อง 4 ถึง ห้อง 7 (วันที่ 7 ก.พ. 2565)
- การแข่งขันกระโดดไกล ชั้นอนุบาล 2 ห้อง 4 ถึง ห้อง 7 (วันที่ 8 ก.พ. 2565)
- แข่งขันกระโดดไกลชั้นอนุบาล 3 ห้อง 4 ถึง ห้อง 7 (วันที่ 9 ก.พ. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินงานบริหารผ่ายปฐมวัยตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 เวลา 13.00 น. -14.00 น. (วันที่ 14 ก.พ. 2565)
- กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานบริหารฝ่ายปฐมวัย ตามแผนการดำเนินงานของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม (วันที่ 17 ก.พ. 2565)
- การแข่งขันเก็บลูกบอลใส่ตะกร้า ชั้นเนอสเซอรี่ ห้อง 1 ถึง 3 (วันที่ 21 ก.พ. 2565)
- มอบเหรียญรางวัล กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ นักเรียนชั้นอนุบาล 1 (วันที่ 21 ก.พ. 2565)
- มอบเหรียญรางวัล กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ นักเรียนชั้นอนุบาล 2 (วันที่ 22 ก.พ. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ ครั้ง 4 (วันที่ 23 ก.พ. 2565)
- มอบเหรียญรางวัล กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ นักเรียนชั้นเนอสเซอรี่และชั้นอนุบาล 3 (วันที่ 23 ก.พ. 2565)
- สรุปผลการดำเนินกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 18 มี.ค. 2565)
- นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป (วันที่ 29 เม.ย. 2565)
- 6.9 (410009) กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย (วันที่ 29 เม.ย. 2565)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้านบริหารฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep