กำหนดการ

วันที่ 25 ธันวาคม 2564

การแสดงงานเลื้ยงครู ฝ่ายปฐมวัย

สถานที่ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)

เวลา กิจกรรม สถานที่
17:30-21:30 การแสดงงานเลื้ยงครู ฝ่ายปฐมวัย  อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.11 (410011) กิจกรรมการแสดง

6.11.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการแสดง

6.11.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมการแสดง ครั้งที่ 1

6.11.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมการแสดง

6.11.4 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมการแสดง ครั้งที่ 2

6.11.5 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมการแสดง

ดำเนินกิจกรรมการแสดงตามปฏิทินการปฏิบัติงานที่ได้กำหนดไว้

- กิจกรรมวันแม่

- กิจกรรมแข่งขันภายนอก (กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง)

- กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

- กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  ภาคเรียนที่ 1

- กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

- กิจกรรม ACL Charing Night

- กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  ภาคเรียนที่ 2

6.11.6 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมการแสดง ครั้งที่ 3

6.11.7 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมการแสดง

6.11.8 สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมการแสดง

6.11.9 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.11 (410011) กิจกรรมการแสดง
- 6.11 (410011) กิจกรรมการแสดง (วันที่ 1 มี.ค. 2564)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการแสดง ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 5 พ.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมการแสดง ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1 (วันที่ 7 พ.ค. 2564)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมการแสดง ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 11 พ.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมการแสดง ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 (วันที่ 25 พ.ค. 2564)
- ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมการแสดง ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 1 มิ.ย. 2564)
- ประชุมจัดวางแผนแนวทางการฝึกซ้อมกิจกรรมการแสดงหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 1 ก.ค. 2564)
- ประชุมจัดวางแผนแนวทางการฝึกซ้อมกิจกรรมการแสดงเปิดงานสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 5 ก.ค. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินงานการกิจกรรมแสดง ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบาย แผนและกำกับ ติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 12 ก.ค. 2564)
- ฝึกซ้อมกิจกรรมการแสดง รำเปิดงานสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 12 ก.ค. 2564)
- ดำเนินการจัดซื้อ อุปกรณ์ในการแสดง กิจกรรมการแสดง ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 2 ส.ค. 2564)
- การแสดงรำเปิดงานกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 19 ส.ค. 2564)
- ประชุมจัดวางแผนแนวทางการฝึกซ้อมกิจกรรมการแสดง รำเปิดงานกิจกรรมกาดมั่วตัวน้อย ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 20 ส.ค. 2564)
- ฝึกซ้อมกิจกรรมการแสดง รำเปิดงานกิจกรรมกาดมั่วตัวน้อย ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 23 ส.ค. 2564)
- การแสดงรำเปิดงานกิจกรรมกาดมั่วตัวน้อย ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 17 ก.ย. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการแสดง ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 20 ก.ย. 2564)
- ประชุมจัดวางแผนแนวทางการฝึกซ้อมกิจกรรมการแสดง งานกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนการธิเบศมหาภูมิพล ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 5 พ.ย. 2564)
- ฝึกซ้อมกิจกรรมการแสดงวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนการธิเบศมหาภูมิพล ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 8 พ.ย. 2564)
- ประชุมจัดวางแผนแนวทางกิจกรรม ACL Charing Night ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 15 พ.ย. 2564)
- ประชุมจัดวางแผนแนวทางการฝึกซ้อมกิจกรรม ACL Charing Night ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 9 ธ.ค. 2564)
- ประชุมวางแผนแนวทางการฝึกซ้อมกิจกรรมการแสดงงานเลื้ยงครู ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 13 ธ.ค. 2564)
- การแสดงงานเลื้ยงครู ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 25 ธ.ค. 2564)
- ฝึกซ้อมการแสดงเปิดงานกิจกรรมวันเด็ก ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 4 ม.ค. 2565)
- การแสดงเปิดงานกิจกรรมวันเด็ก ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 7 ม.ค. 2565)
- ประชุมจัดวางแผนแนวทางการฝึกซ้อมกิจกรรมการแสดง รำเปิดงานกิจกรรมกาดมั่วตัวน้อย ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 10 ม.ค. 2565)
- ประชุมแนวทาง concept การแต่งกายกิจกรรม ACL Charing Night ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 14 ม.ค. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการแสดง ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 17 ม.ค. 2565)
- ฝึกซ้อมกิจกรรมการแสดง รำเปิดงานกาดมั่วตัวน้อย ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 17 ม.ค. 2565)
- การแสดงงานกิจกรรม ACL Charing Night ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 5 ก.พ. 2565)
- การแสดง รำเปิดงานกาดมั่วตัวน้อย ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 18 ก.พ. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมการแสดง ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 (วันที่ 25 ก.พ. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินงานการแสดง ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 7 มี.ค. 2565)
- สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมการแสดง ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 25 มี.ค. 2565)
- 6.11 (410011) กิจกรรมการแสดง (วันที่ 29 เม.ย. 2565)
- นำผลสรุปการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงวางแผนกิจกรรมการแสดง ฝ่ายปฐมวัย ในปีต่อไป (วันที่ 29 เม.ย. 2565)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้านบริหารฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep