กำหนดการ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริจาคสิ่งของเพื่อร่วมกิจกรรมหนูน้อยอาสา

สถานที่ -

เวลา รายการ
ตลอดวัน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริจาคสิ่งของเพื่อร่วมกิจกรรมหนูน้อยอาสา

สถานที่:อาคารเรียน ฝ่ายปฐมวัย

ผู้รับผิดชอบ: มิสกาญจนา พัวเกียรติสกุล

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 6 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.7 (480007) กิจกรรมหนูน้อยอาสา

6.7.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมหนูน้อยอาสา

6.7.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมหนูน้อยอาสา ครั้งที่ 1

6.7.3 จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน

6.7.4 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมหนูน้อยอาสา ครั้งที่ 2

6.7.5 ดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงานที่กำหนดไว้พร้อมติดตามเป็นระยะ

- ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริจาคสิ่งของเพื่อร่วมกิจกรรมหนูน้อยอาสา

- ดำเนินการรวบรวมสิ่งของบริจาค และจัดซื้อสิ่งของเพื่อร่วมบริจาคในกิจกรรมหนูน้อยอาสา

- ทำจดหมายขอความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมและจัดกิจกรรม

หนูน้อยอาสา ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิพิทักษ์ดวงตา ศูนย์สวัสดิการบ้านพักผู้สูงอายุ และสถาบันพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง

- ทำจดหมายขออนุญาตนำนักเรียนชั้นอนุบาล 3 เข้าร่วมกิจกรรมหนูน้อยอาสา

- ครูและตัวแทนนักเรียนดำเนินกิจกรรมออกเยี่ยมมูลนิธิพิทักษ์ดวงตา ศูนย์สวัสดิการบ้านพักผู้สูงอายุ และสถาบันพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง

6.7.6 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมหนูน้อยอาสา ครั้งที่ 3

6.7.7 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยอาสา

6.7.8 สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมหนูน้อยอาสา

6.7.9 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.7 (480007) กิจกรรมหนูน้อยอาสา
- 6.7 (480007) กิจกรรมหนูน้อยอาสา (วันที่ 16 มี.ค. 2564)
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมหนูน้อยอาสาฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 6 พ.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมหนูน้อยอาสาครั้งที่1 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 11 พ.ค. 2564)
- จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานกิจกรรมหนูน้อยอาสา ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 20 พ.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมหนูน้อยอาสา ครั้งที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 25 พ.ค. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินงานกิจกรรมหนูน้อยอาสา ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน กำกับติดตามครั้งที่ 1 (วันที่ 12 ก.ค. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินงานกิจกรรมหนูน้อยอาสา ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน กำกับติดตามครั้งที่ 2 (วันที่ 13 ก.ย. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินงานกิจกรรมหนูน้อยอาสา ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน กำกับติดตามครั้งที่ 3 (วันที่ 22 พ.ย. 2564)
- ทำจดหมายขออนุมัติดำเนินกิจกรรมหนูน้อยอาสา (วันที่ 23 พ.ย. 2564)
- ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริจาคสิ่งของเพื่อร่วมกิจกรรมหนูน้อยอาสา (วันที่ 30 พ.ย. 2564)
- ดำเนินการรวบรวมสิ่งของบริจาค และจัดซื้อสิ่งของเพื่อร่วมบริจาคในกิจกรรมหนูน้อยอาสา (วันที่ 21 ธ.ค. 2564)
- ทำจดหมายขอความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมมูลนิธิพิทักษ์ดวงตา ศูนย์สวัสดิการณ์บ้านพักผู้สูงอายุ และสถาบันพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง (วันที่ 10 ม.ค. 2565)
- ครูดำเนินกิจกรรมออกเยี่ยมและมอบสิ่งของที่มูลนิธิพิทักษ์ดวงตา ศูนย์สวัสดิการบ้านพักผู้สูงอายุ และสถาบันพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง (วันที่ 14 ม.ค. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมหนูน้อยอาสา ครั้งที่3 (วันที่ 4 ก.พ. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนิน'งานกิจกรรมหนูน้อยอาสา ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน กำกับติดตามครั้งที่ 4 (วันที่ 14 ก.พ. 2565)
- กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยอาสา ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 18 มี.ค. 2565)
- สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมหนูน้อยอาสา ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 25 มี.ค. 2565)
- 6.7 (480007) กิจกรรมหนูน้อยอาสา (วันที่ 29 เม.ย. 2565)
- นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป (วันที่ 29 เม.ย. 2565)

แผนงาน : บริหารจัดการและจัดกิจกรรมในงานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตราฐานและแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep