กำหนดการ

วันที่ 2 กันยายน 2564

ดำเนินการประกวดหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1

สถานที่ อาคารเรียนปฐมวัย

เวลา กิจกรรม สถานที่
08:50-11:00 ดำเนินการประกวดหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1  อาคารเรียน ฝ่ายปฐมวัย
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 12 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 (480003) กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม

6.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม

6.3.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ครั้งที่ 1

6.3.3 จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน

6.3.4 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ครั้งที่ 2

6.3.5 ดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงานที่กำหนดไว้พร้อมติดตามเป็นระยะ

- กำหนดเกณฑ์การประกวดหนูน้อยมารยามงาม

- แจกตารางบันทึกการคัดเลือกหนูน้อยมารยาทงามให้กับครูประจำชั้น

- ครูประจำชั้นคัดเลือกตัวแทนเด็กเพื่อเข้าร่วมการประกวดหนูน้อยมารยาทงาม

- รวบรวมรายชื่อตัวแทนแต่ละห้องเพื่อเข้าร่วมการประกวดหนูน้อยมารยาทงาม

- ดำเนินการประกวดหนูน้อยมารยาทงามภาคเรียนที่ 1

- จัดทำเกียรติบัตรและจัดเตรียมของรางวัล

- มอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัลภาคเรียนที่ 1

- รวบรวมรายชื่อตัวแทนแต่ละห้องเพื่อเข้าร่วมการประกวดหนูน้อยมารยาทงามภาคเรียนที่ 2

- ดำเนินการประกวดหนูน้อยมารยาทงามภาคเรียนที่ 2

- จัดทำเกียรติบัตรและจัดเตรียมของรางวัล

- มอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัลภาคเรียนที่ 2

6.3.6 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ครั้งที่ 3

6.3.7 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม

6.3.8 สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมหนูน้อยมารยามงาม

6.3.9 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 (480003) กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม
- 6.3 (480003) กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม (วันที่ 16 มี.ค. 2564)
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 6 พ.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1 (วันที่ 11 พ.ค. 2564)
- จัดทำปฎิทินการปฎิบัติงานกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 20 พ.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 (วันที่ 25 พ.ค. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินงานกิจกรรมหนูน้อยมารยามงาม ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 1 (วันที่ 12 ก.ค. 2564)
- กำหนดเกณฑ์การประกวดหนูน้อยมารยามงาม ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 2 ส.ค. 2564)
- แจกตารางบันทึกการคัดเลือกหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัยให้กับครูประจำชั้น (วันที่ 9 ส.ค. 2564)
- ครูประจำชั้นคัดเลือกตัวแทนเด็กเพื่อเข้าร่วมการประกวดหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 16 ส.ค. 2564)
- รวบรวมรายชื่อตัวแทนแต่ละห้องเพื่อเข้าร่วมการประกวดหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 27 ส.ค. 2564)
- ดำเนินการประกวดหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 2 ก.ย. 2564)
- จัดทำเกียรติบัตรและจัดเตรียมของรางวัล กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 3 ก.ย. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินงานกิจกรรมหนูน้อยมารยามงาม ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 2 (วันที่ 13 ก.ย. 2564)
- มอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัลกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 14 ก.ย. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินงานกิจกรรมหนูน้อยมารยามงาม ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 3 (วันที่ 22 พ.ย. 2564)
- รวบรวมรายชื่อตัวแทนแต่ละห้องเพื่อเข้าร่วมการประกวดหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 7 ม.ค. 2565)
- ดำเนินการประกวดหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 27 ม.ค. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินงานกิจกรรมหนูน้อยมารยามงาม ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 4 (วันที่ 14 ก.พ. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 (วันที่ 18 ก.พ. 2565)
- มอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัล (วันที่ 25 ก.พ. 2565)
- กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2565)
- สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมหนูน้อยมารยามงาม ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 25 มี.ค. 2565)
- 6.3 (480003) กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม (วันที่ 29 เม.ย. 2565)
- นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป (วันที่ 29 เม.ย. 2565)

แผนงาน : บริหารจัดการและจัดกิจกรรมในงานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตราฐานและแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep