กำหนดการ

วันที่ 17 กันยายน 2564

เชิญกรรมการภายนอกตัดสินคลิปสื่อการสอน

สถานที่ ฝ่ายปฐมวัย

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 ( 470001 ) งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม

6.1.1  แต่งตั้งคณะกรรมการงานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม

6.1.2  ประชุคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม  ครั้งที่ 1

6.1.3  จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม

6.1.4  ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการงานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม  ครั้งที่ 2

6.1.5 ดำเนินการตามแผนการจัดงานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม

-  ครูผลิตคลิปสื่อการสอน

-  ครูส่งคลิปสื่อการสอน

-  เชิญกรรมการภายนอกตัดสินคลิปสื่อการสอน

-  ประกาศผลและมอบรางวัลคลิปสื่อการสอน

6.1.6 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานพัฒนาสื่อและนวัตกรรมครั้งที่ 3

6.1.7 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมผลิตสื่อและนวัตกรรม

6.1.8 สรุปผลและรายงานงานผลิตสื่อนวัตกรรม

6.1.9 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 ( 470001 ) งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม
- แต่งตั้งคณะกรรมการงานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 6 พ.ค. 2564)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 12 พ.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1 (วันที่ 13 พ.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการงานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 25 พ.ค. 2564)
- ครูผลิตคลิปสื่อการสอน ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 1 มิ.ย. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 12 ก.ค. 2564)
- ครูส่งคลิปสื่อการสอน (วันที่ 10 ก.ย. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 13 ก.ย. 2564)
- เชิญกรรมการภายนอกตัดสินคลิปสื่อการสอน (วันที่ 17 ก.ย. 2564)
- ประกาศผลและมอบรางวัลคลิปสื่อการสอนให้กับครู (วันที่ 1 ต.ค. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 22 พ.ย. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ครั้งที่ 3 (วันที่ 28 ม.ค. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 14 ก.พ. 2565)
- กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย ตามแผนการดำเนินงานของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม (วันที่ 17 ก.พ. 2565)
- สรุปผลการดำเนินกิจกรรมผลิตสื่อนวัตกรรม (วันที่ 28 ก.พ. 2565)
- นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป (วันที่ 29 เม.ย. 2565)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้าน สื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep