กำหนดการ

วันที่ 3 กันยายน 2564

ดำเนินการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3

สถานที่ อาคารเรียนคอมพิวเตอร์อนุบาล(ห้องสมุดปฐมวัย)

เวลา กิจกรรม สถานที่
13:00-14:30 ดำเนินการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3  อาคารคอมพิวเตอร์ปฐมวัย(ห้องสมุดปฐมวัย)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 21 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.6 (420006) กิจกรรม English is fun

6.6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม English is fun

6.6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมEnglish is funครั้งที่ 1

6.6.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน

6.6.4 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมEnglish is funครั้งที่ 2

6.6.5 ดำเนินการชี้แจงรายละเอียดของหนังสือ just speak out ให้กับคณะครูในฝ่ายปฐมวัยได้รับทราบ รวมทั้งขอความคิดเห็นจากหัวหน้างานหลักสูตรสายชั้นอนุบาล 1-3

- ดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือ just speak out และ  sight words

- ดำเนินการให้นักเรียนชั้นอนุบาล 1-2 ใช้หนังสือ just speak out ให้ใช้ฝึกอ่านทั้งที่บ้านและโรงเรียน  อนุบาล 3 ใช้หนังสือ sight words และลงมาอ่านกับคุณครูบริเวณโต๊ะหินอ่อนใต้ต้นจามจุรี ในช่วงเช้าก่อนเข้าแถวในวันจันทร์ –พฤหัสบดี

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับครูเพื่อใช้ในการเรียนการสอนภายในห้องเรียนหัวข้อ How to teach English to Kindergarteners.ทุกวันอังคาร-พุธ เวลา12.30-13.30 น.

- ดำเนินการซื้อของรางวัล

- ดำเนินการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

1) อนุบาล 3

2) อนุบาล 1-2

- ประกาศผลและมอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัล

6.6.6 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมEnglish is funครั้งที่ 3

6.6.7 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม English is fun

6.6.8 ประเมินและสรุปผลการดำเนินกิจกรรม English is fun

  6.6.9 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.6 (420006) กิจกรรม English is fun
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม English is fun ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 7 พ.ค. 2564)
- 6.6 (420006) กิจกรรม English is fun (วันที่ 10 พ.ค. 2564)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน english is fun ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 11 พ.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรม English is fun ครั้งที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 11 พ.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรม English is fun ครั้งที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 21 พ.ค. 2564)
- ดำเนินการชี้แจงรายละเอียดของหนังสือ just speak out ให้กับครูในฝ่ายปฐมวัยได้รับทราบ ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 28 พ.ค. 2564)
- ดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือ just speak out and sight word และเริ่มใช้หนังสือ ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 5 ก.ค. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรม English is fun ฝ่ายปฐมวัยตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 12 ก.ค. 2564)
- ดำเนินการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 (วันที่ 3 ก.ย. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรมEnglish is fun ฝ่ายปฐมวัยตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 13 ก.ย. 2564)
- ดำเนินการซื้อของรางวัล กิจกรรม english is fun ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 5 พ.ย. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรมEnglish is funฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผนแลพกำกับติดตามครั้งที่ 3 (วันที่ 22 พ.ย. 2564)
- ดำเนินการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1-3 (วันที่ 28 ม.ค. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงาน กิจกรรม English is fun ครั้งที่ 3 (วันที่ 11 ก.พ. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรมEnglish is fun ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มงานนดยบายและกำกับติดตามครั้งที่ 4 (วันที่ 14 ก.พ. 2565)
- ประกาศและมอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัล (วันที่ 25 ก.พ. 2565)
- กำกับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม (วันที่ 28 ก.พ. 2565)
- ประเมินและสรุปผลการดำเนินกิจกรรม English is fun ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2565)
- 6.6 (420006) กิจกรรม English is fun (วันที่ 29 เม.ย. 2565)
- นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป (วันที่ 29 เม.ย. 2565)

แผนงาน : จัดทำและพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ระดับปฐมวัย ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 และจัดกิจกรรมตามหลักสูตร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep