กำหนดการ

วันที่ 29 ธันวาคม 2564

ประกาศผลและมอบเกียรติบัตรพร้อมรางวัล กิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ฝ่ายปฐมวัย

สถานที่ -

เวลา กิจกรรม สถานที่
08:30-09:00

ประกาศผลและมอบเกียรติบัตรพร้อมรางวัล กิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ฝ่ายปฐมวัย โดยท่านผู้อำนวยการ ภราดาศุภนันท์  ขันธปรีชา

 ลานพระแม่มารีอาหน้าอาคารเรียนเซนต์แมรี่
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 19 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.5 (420005) กิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย

6.5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย

6.5.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ครั้งที่ 1

6.5.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน

6.5.4 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ครั้งที่ 2

6.5.5 ดำเนินการจัดซื้อของรางวัลตามแผนที่กำหนดไว้

ดำเนินการแข่งขันในกิจกรรม หนอนหนังสือตัวน้อย

 - ระดับชั้นอนุบาล 2 แข่งขันเล่านิทานเล่มโปรดของหนู

- ระดับชั้นอนุบาล 3 แข่งขันเล่านิทานเล่มโปรดของหนู

- ประกาศผลและมอบเกียรติบัตรพร้อมรางวัล

6.5.6 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ครั้งที่ 3

6.5.7 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย

6.5.8 ประเมินและสรุปผลการดำเนินกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย

  6.5.9 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.5 (420005) กิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 7 พ.ค. 2564)
- 6.5 (420005) กิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย (วันที่ 10 พ.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อยครั้งที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 13 พ.ค. 2564)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 20 พ.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ครั้งที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 11 มิ.ย. 2564)
- ดำเนินการจัดซื้อของรางวัลตามแผนที่กำหนดไว้ กิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อยฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 1 ก.ค. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 1 (วันที่ 12 ก.ค. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 2 (วันที่ 13 ก.ย. 2564)
- กำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 17 ก.ย. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 (วันที่ 24 ก.ย. 2564)
- ดำเนินการแข่งขันในกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อยระดับอนุบาล 2 แข่งขันเล่านิืทานเล่มโปรดของหนู ฝ่ายปฐมวัย (แข่งขันเล่านิทานออนไลน์) (วันที่ 1 ต.ค. 2564)
- ดำเนินการแข่งขันในกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ระดับชั้นอนุบาล 3 แข่งขันเล่านิทานเล่มโปรดของหนู ฝ่ายปฐมวัย (แข่งขันเล่านิทานออนไลน์) (วันที่ 8 ต.ค. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 3 (วันที่ 22 พ.ย. 2564)
- ประกาศผลและมอบเกียรติบัตรพร้อมรางวัล กิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 29 ธ.ค. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 4 (วันที่ 14 ก.พ. 2565)
- ประเมินและสรุปผลการดำเนินกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2565)
- 6.5 (420005) กิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย (วันที่ 29 เม.ย. 2565)
- นำผลการประเมินกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย มาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป (วันที่ 29 เม.ย. 2565)

แผนงาน : จัดทำและพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ระดับปฐมวัย ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 และจัดกิจกรรมตามหลักสูตร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep