กำหนดการ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ

สถานที่ อาคารเซราฟิน(ห้อง อ.2/1)

เวลา รายการ
ตลอดวัน กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ

สถานที่:อาคารเซราฟิน(ห้อง อ.2/1)

ผู้รับผิดชอบ: มิสสุพัตรา แหสกุล

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.8 (410008) กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ

6.8.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ

6.8.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ ครั้งที่ 1

6.8.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ

6.8.4  ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ ครั้งที่ 2

6.8.5 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ

- ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ ครั้งที่ 3

- ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพ

ภาคเรียนที่ 1 ใน 4 ฐาน ดังนี้ 1.ฐานนั่งงอตัว 2. ฐานยืนกระโดดไกล

3.ฐานยืนเขย่งปลายเท้า  4  ฐานวิ่ง 20 เมตร

  - นักเรียนชั้นอนุบาล 1

  - นักเรียนชั้นอนุบาล 2

  - นักเรียนชั้นอนุบาล 3

- ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ ครั้งที่ 4

ภาคเรียนที่ 2 ใน 4 ฐาน ดังนี้  1.ฐานนั่งงอตัว      2. ฐานยืนกระโดดไกล

3.ฐานยืนเขย่งปลายเท้า  4  ฐานวิ่ง 20 เมตร

  - นักเรียนชั้นอนุบาล 1

  - นักเรียนชั้นอนุบาล 2

  - นักเรียนชั้นอนุบาล 3

6.8.6 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ ครั้งที่ 3

6.8.7 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ

6.8.8 สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ

6.8.9 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.8 (410008) กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ
- 6.8 (410008) กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ (วันที่ 1 มี.ค. 2564)
- แต่งตั้งคณะกรรมาการดำเนินกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 5 พ.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ ครั้งที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 7 พ.ค. 2564)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 12 พ.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ ครั้งที่2 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 24 พ.ค. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 1 (วันที่ 12 ก.ค. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 2 (วันที่ 13 ก.ย. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ ครั้งที่3 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 1 ต.ค. 2564)
- ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพนักเรียนชั้นอนุบาล2 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 5 ต.ค. 2564)
- ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพนักเรียนชั้นอนุบาล3 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 6 ต.ค. 2564)
- ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพนักเรียนชั้นอนุบาล1 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 11 ต.ค. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 3 (วันที่ 22 พ.ย. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ ครั้งที่4 (วันที่ 6 ม.ค. 2565)
- ตกแต่งทาสีจุดกระโดดไกล ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 26 ม.ค. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 4 (วันที่ 14 ก.พ. 2565)
- ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพนักเรียนชั้นอนุบาล1 (วันที่ 28 ก.พ. 2565)
- กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ (วันที่ 28 ก.พ. 2565)
- ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพนักเรียนชั้นอนุบาล2 (วันที่ 1 มี.ค. 2565)
- ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพนักเรียนชั้นอนุบาล3 (วันที่ 2 มี.ค. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพครั้งที่5 (วันที่ 4 มี.ค. 2565)
- สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ (วันที่ 18 มี.ค. 2565)
- 6.8 (410008) กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ (วันที่ 29 เม.ย. 2565)
- นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป (วันที่ 29 เม.ย. 2565)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้านบริหารฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep