กำหนดการ

วันที่ 8 ตุลาคม 2564

แข่งขันการออกแบบประกอบ Robot ระดับชั้นอนุบาล 2 ฝ่ายปฐมวัย

สถานที่ อาคารเรียนคอมพิวเตอร์อนุบาล(ห้องคอมพิวเตอร์ปฐมวัย)

เวลา รายการ
13:00 - 15:00

แข่งขันการออกแบบประกอบ Robot ระดับชั้นอนุบาล 2 ฝ่ายปฐมวัย

สถานที่:อาคารคอมพิวเตอร์ปฐมวัย(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ปฐมวัย)

ผู้รับผิดชอบ: มิสปราณี กองดิน

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 21 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - เกณฑ์การให้คะแนน อนุบาล 2 Robot ปี 64 .pdf

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.9 (420009) กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี

6.9.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี

6.9.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยีครั้งที่ 1

6.9.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน

6.9.4 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ครั้งที่ 2

6.9.5 ดำเนินการแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และแข่งขันการออกแบบประกอบ Robot

- แข่งขันการออกแบบประกอบ Robot ระดับชั้นอนุบาล 2, 3

- แข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์ระดับชั้นอนุบาล 2 ,3

- ดำเนินการจัดซื้อของรางวัลและทำเกียรติบัตร

- ประกาศผลและมอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัลหน้าแถวหลังกิจกรรม Morning Program

6.9.6 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยีครั้งที่ 3

6.9.7 กำกับ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี

6.9.8 สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี

   6.9.9 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.9 (420009) กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 7 พ.ค. 2564)
- 6.9 (420009) กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี (วันที่ 10 พ.ค. 2564)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 11 พ.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1 (วันที่ 13 พ.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 (วันที่ 9 มิ.ย. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 12 ก.ค. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 13 ก.ย. 2564)
- แข่งขันการออกแบบประกอบ Robot ระดับชั้นอนุบาล 2 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 8 ต.ค. 2564)
- แข่งขันการออกแบบประกอบ Robot ระดับชั้นอนุบาล 3 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 15 ต.ค. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 22 พ.ย. 2564)
- ประกาศผลการแข่งขัน Robot และมอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัลหน้าแถวหลังกิจกรรม Morning Program (วันที่ 29 ธ.ค. 2564)
- ดำเนินการจัดซื้อของรางวัลและทำเกียรติบัตร กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี (วันที่ 4 ม.ค. 2565)
- แข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นอนุบาล 2, 3 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 28 ม.ค. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 14 ก.พ. 2565)
- ประกาศผลการแข่งขัน Computer และมอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัลหน้าลานพระแม่มารีย์อา ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 25 ก.พ. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 (วันที่ 28 ก.พ. 2565)
- กำกับ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี (วันที่ 28 ก.พ. 2565)
- สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี (วันที่ 25 มี.ค. 2565)
- นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป (วันที่ 29 เม.ย. 2565)
- 6.9 (420009) กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี (วันที่ 29 เม.ย. 2565)

แผนงาน : จัดทำและพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ระดับปฐมวัย ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 และจัดกิจกรรมตามหลักสูตร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

 
  
Keep