กำหนดการ

วันที่ 1 มีนาคม 2564

6.14 4 กิจกรรมห้องเรียน CEP ฝ่ายปฐมวัย

สถานที่ ฝ่ายปฐมวัย

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.14 4 กิจกรรมห้องเรียน CEP ฝ่ายปฐมวัย

6.14.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมห้องเรียน CEP ฝ่ายปฐมวัย

6.14.2  ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมห้องเรียน CEP ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1

6.14.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมห้องเรียน CEP ฝ่ายปฐมวัย

-ดำเนินการติดต่อ/ประสานงานกับหน่วยงาน สถานที่ในการเยี่ยมชมและจัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง, ของที่ระลึก

6.14.4 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจรรมห้องเรียน CEP ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2

6.14.5 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมห้องเรียน CEP ฝ่ายปฐมวัย

-สำรวจความต้องการสื่อ/แบบเรียน/ของเล่นในห้องเรียน CEP แต่ละสายชั้น

-ดำเนินการจัดซื้อสื่อ/แบบเรียน/ของเล่น

-ดำเนินการติดต่อประสานกับหน่วยงานภายนอก สถานที่ในการเยี่ยมชมและจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ , ของที่ระลึก

-ดำเนินการประสานกับงานโภชนาการ

-ดำเนินการออกเดินทางด้วยรถรางไปทัศนศึกษา ศูนย์มิวเซียมลำปางและวัดบุญวาทย์

- แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มอนุบาล 1 อนุบาล 2 และอนุบาล 3 หมุนเวียนทำกิจกรรมกลุ่มให้ครบทุกฐานการเรียนรู้

6.13.6  ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมห้องเรียน CEP ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3

6.14.7 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมห้องเรียน CEP ฝ่ายปฐมวัย

6.14.8 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมห้องเรียน CEP ฝ่ายปฐมวัย

6.14.9 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.14 4 กิจกรรมห้องเรียน CEP ฝ่ายปฐมวัย
- 6.14 4 กิจกรรมห้องเรียน CEP ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 1 มี.ค. 2564)
- 6.14 4 กิจกรรมห้องเรียน CEP ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 1 มี.ค. 2564)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมห้องเรียน CEP ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 5 พ.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมห้องเรียน CEP ฝ่ายปฐมวัยครั้งที่ 1 (วันที่ 7 พ.ค. 2564)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมห้องเรียน CEP ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 12 พ.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินกิจกรรมห้องเรียน CEP ฝ่ายปฐมวัยครั้งที่ 2 (วันที่ 24 พ.ค. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินงานกิจกรรมห้องเรียน CEP ผ่ายปฐมวัยตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่1 (วันที่ 12 ก.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมห้องเรียน CEP ฝ่ายปฐมวัยครั้งที่ 3 (วันที่ 6 ก.ย. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินงานกิจกรรมห้องเรียน CEP ผ่ายปฐมวัยตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 13 ก.ย. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินงานกิจกรรมห้องเรียน CEP ผ่ายปฐมวัยตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 22 พ.ย. 2564)
- ดำเนินการประสานกับงานโภชนาการ (วันที่ 28 ม.ค. 2565)
- สำรวจความต้องการ/แบบเรียน/ของเล่นในห้องเรียน CEP แต่ละสายชั้น ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 28 ม.ค. 2565)
- ดำเนินการจัดซื้อสือ/แบบเรียน/ของเล่น กิจกรรมห้องเรียน CEP ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 4 ก.พ. 2565)
- ดำเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกสถานที่ในการเยี่ยมชมและจัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ของที่ระลึก กิจกรรมห้องเรียน CEP ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 9 ก.พ. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินงานกิจกรรมห้องเรียน CEP ผ่ายปฐมวัยตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 14 ก.พ. 2565)
- ดำเนินงานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานสถานที่ในการเยี่ยมชมและจัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ของที่ระลึก กิจกรรมห้องเรียน CEP ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 16 ก.พ. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินงานกิจกรรมห้องเรียน CEP ผ่ายปฐมวัยตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม เวลา 13.00 น. -14.00 น. (วันที่ 17 ก.พ. 2565)
- นักเรียนห้อง CEP ชั้นอนุบาล 3 ทัศนศึกษาศูนย์มิวเซียมลำปาง (วันที่ 22 ก.พ. 2565)
- นักเรียนห้อง CEP ชั้นอนุบาล 1-2 ทัศนศึกษาศูนย์มิวเซียมลำปาง (วันที่ 23 ก.พ. 2565)
- สรุปผลการดำเนินกิจกรรมห้องเรียนCEP ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2565)
- 6.14 4 กิจกรรมห้องเรียน CEP ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 29 เม.ย. 2565)
- 6.14 4 กิจกรรมห้องเรียน CEP ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 29 เม.ย. 2565)
- นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป (วันที่ 29 เม.ย. 2565)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้านบริหารฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep