กำหนดการ

วันที่ 3 กันยายน 2564

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน นักเรียน SMT ม.1-ม.3, 3/9/64

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน นักเรียน SMT ม.1-ม.3, 3/9/64  โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.16 แผนงานปฏิทินประจำปี

6.16.1 แต่งตั้งคณะกรรมการงาน (P)

6.16.2 ศึกษาข้อมูล  ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม (P)

6.16.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (P)

6.16.4 ดำเนินการตามแผนบริหารงานสื่อสารมวลชน (D)

6.16.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน (C)

6.16.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน (C)

6.16.7 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.16 แผนงานปฏิทินประจำปี
- เปิดเรียน summer course 2020 หลังวันหยุดสงกรานต์ (วันที่ 19 เม.ย. 2564)
- ค่ายฝึกซ้อมทักษะภาคสนามประจำปีการศึกษา 2564 -29 – 30 เมษายน และ 1 – 2 พฤษภาคม (วันที่ 29 เม.ย. 2564)
- ค่ายฝึกซ้อมทักษะภาคสนามประจำปีการศึกษา 2564 -29 – 30 เมษายน และ 1 – 2 พฤษภาคม (วันที่ 30 เม.ย. 2564)
- ค่ายฝึกซ้อมทักษะภาคสนามประจำปีการศึกษา 2564 -29 – 30 เมษายน และ 1 – 2 พฤษภาคม (วันที่ 1 พ.ค. 2564)
- ค่ายฝึกซ้อมทักษะภาคสนามประจำปีการศึกษา 2564 -29 – 30 เมษายน และ 1 – 2 พฤษภาคม (วันที่ 2 พ.ค. 2564)
- 6.16 แผนงานปฏิทินประจำปี (วันที่ 3 พ.ค. 2564)
- 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 3 พ.ค. 2564)
- 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 3 พ.ค. 2564)
- วันหยุดวันฉัตรมงคล (วันที่ 4 พ.ค. 2564)
- วันหยุดวันพืชมงคล (วันที่ 10 พ.ค. 2564)
- เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (ครู) (วันที่ 12 พ.ค. 2564)
- 12 - 14 พ.ค. 64 สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (วันที่ 12 พ.ค. 2564)
- 13 พ.ค. 64 สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (วันที่ 13 พ.ค. 2564)
- 14 พ.ค. 64 สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (วันที่ 14 พ.ค. 2564)
- เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (ระดับประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6) (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- ประชาสัมพันธ์คอร์สเรียน Cambridge Preparation Course กิจกรรม Aloha CEP! (Story Time, Student Feature Press, CEP Repertoire) 17/5/2564 (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- เปิดเรียน 1/2564 (ระดับเนอสเซอรี่-อนุบาล1-3) (วันที่ 18 พ.ค. 2564)
- กิจกรรม Alumni Talk 21/5/2564 (วันที่ 21 พ.ค. 2564)
- เริ่มโครงการเรียนเสริม (วันที่ 22 พ.ค. 2564)
- ประชุมผู้ปกครอง 22/5/2564 (วันที่ 22 พ.ค. 2564)
- กิจกรรม Drop Everything and Read 24/5/1964 (วันที่ 25 พ.ค. 2564)
- วันหยุดวันวิสาขบูชา (วันที่ 26 พ.ค. 2564)
- กิจกรรม ACL Music & ARTS Showcase 28/5/2564 (วันที่ 28 พ.ค. 2564)
- กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุรี่โลก (วันที่ 31 พ.ค. 2564)
- สิ้นสุด 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 31 พ.ค. 2564)
- สิ้นสุด 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 31 พ.ค. 2564)
- กิจกรรม English Chinese On Air (วันที่ 1 มิ.ย. 2564)
- เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (วันที่ 1 มิ.ย. 2564)
- จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่2 มิถุนายน 2564 (วันที่ 2 มิ.ย. 2564)
- CEP Moral Camp 2/6/2564 (วันที่ 2 มิ.ย. 2564)
- หยุดวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา ฯ พระบรมราชินี (วันที่ 3 มิ.ย. 2564)
- มิสซาเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (วันที่ 18 มิ.ย. 2564)
- กิจกรรมเรียนรู้ STEM นักเรียน โครงการ SMT ระดับประถมศึกษา 18/6/2564 (วันที่ 18 มิ.ย. 2564)
- จัดกิจกรรมค่ายผู้นำลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 วันที่ 19-20มิถุนายน 2564 (วันที่ 19 มิ.ย. 2564)
- จัดกิจกรรมค่ายผู้นำลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 วันที่ 19-20มิถุนายน 2564 (วันที่ 20 มิ.ย. 2564)
- กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข (วันที่ 25 มิ.ย. 2564)
- กิจกรรมวันสุนทรภู่ 25/6/2564 (วันที่ 25 มิ.ย. 2564)
- . กิจกรรมซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องดนตรี ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีครั้งที่ 1/ 2564 (5 – 16 กรกฎาคม 2564) (วันที่ 5 ก.ค. 2564)
- สอบปฏิบัตินอกตาราง ครั้งที่ 1/2564 (5-16 ก.ค. 64) (วันที่ 5 ก.ค. 2564)
- จัดกิจกรรมสัปดาห์วันนักบุญหลุยส์ วันที่ 12-20 กรกฎาคม 2564 (วันที่ 12 ก.ค. 2564)
- สัปดาห์นักบุญหลุยส์มารีย์ กรียอง เดอ มงฟอร์ต ระหว่างวันที่ 12-20 กรกฏาคม 2564 ระดับปฐมวัย (วันที่ 12 ก.ค. 2564)
- วันสุดท้ายการสอบปฏิบัตินอกตาราง ครั้งที่ 1/2564 (5-16 ก.ค. 64) (วันที่ 15 ก.ค. 2564)
- กิจกรรมธรรมะหนูน้อย ACL (วันที่ 16 ก.ค. 2564)
- สอบครั้งที่ 1/2564 ชั้นม.1-ม.6 19-30 ก.ค.64 (วันที่ 19 ก.ค. 2564)
- ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีครั้งที่ 2/ 2564 20 – 30 กรกฎาคม 2564 (วันที่ 20 ก.ค. 2564)
- สอบครั้งที่ 1/2564 ชั้นม.1-ม.6 19-23 ก.ค.64 (วันที่ 20 ก.ค. 2564)
- สอบครั้งที่ 1/2564 ชั้นม.1-ม.6 19-23 ก.ค.64 (วันที่ 21 ก.ค. 2564)
- สอบครั้งที่ 1/2564 ชั้นม.1-ม.6 19-23 ก.ค.64 (วันที่ 22 ก.ค. 2564)
- สอบครั้งที่ 1/2564 ชั้น ชั้นป.1-ป.6 22-23 ก.ค.64 (วันที่ 22 ก.ค. 2564)
- จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 (วันที่ 23 ก.ค. 2564)
- ค่ายฝึกซ้อมเตรียมการประกวดวงโยธวาทิตชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2564 23 – 26 กรกฎาคม 2564 (วันที่ 23 ก.ค. 2564)
- สอบครั้งที่ 1/2564 ชั้นม.1-ม.6 19-23 ก.ค.64 (วันที่ 23 ก.ค. 2564)
- สอบครั้งที่ 1/2564 ชั้น ชั้นป.1-ป.6 22-23 ก.ค.64 (วันที่ 23 ก.ค. 2564)
- กิจกรรม ถวายพระพร วันเสฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรากูร (วันที่ 23 ก.ค. 2564)
- กิจกรรมแห่เทียนพรรษา นักเรียนชั้น อ.3 (วันที่ 23 ก.ค. 2564)
- CEP ID Camp(CEP Indoor Camp) 24/7/2564 (วันที่ 24 ก.ค. 2564)
- หยุดเรียนชดเชยวันอาสาฬบูชา (วันที่ 26 ก.ค. 2564)
- จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 (วันที่ 26 ก.ค. 2564)
- หยุดเรียนวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (วันที่ 28 ก.ค. 2564)
- การประกวดวงโยธวาทิตชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2564- 28 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2564 (วันที่ 28 ก.ค. 2564)
- วันภาษาไทยแห่งชาติ 29/7/2564 (วันที่ 29 ก.ค. 2564)
- กิจกรรมเรียนรู้ STEM นักเรียน โครงการ SMT ระดับมัธยมศึกษา 30/7/2564 (วันที่ 30 ก.ค. 2564)
- ร่วมกิจกรรมวันรพีร่วมกับทางศาลจังหวัดลำปาง วันที่ 6-7 สิงหาคม 2564 (วันที่ 6 ส.ค. 2564)
- ประกาศผลสอบครั้งที่ 1/2564 (6/8/2564) (วันที่ 6 ส.ค. 2564)
- กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน นักเรียน SMT ป.1-ป.2 (6/8/2564) (วันที่ 6 ส.ค. 2564)
- กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ป.4-6 (6/8/2564) (วันที่ 6 ส.ค. 2564)
- ร่วมกิจกรรมวันรพีร่วมกับทางศาลจังหวัดลำปาง วันที่ 6-7 สิงหาคม 2564 (วันที่ 7 ส.ค. 2564)
- การประกวดวงโยธวาทิตชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2564- 28 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2564 (วันที่ 8 ส.ค. 2564)
- ค่าย Robot ระดับมัธยม(ม.3-ม.4) 9/7/2564 (วันที่ 9 ส.ค. 2564)
- กิจกรรม The Rise of Kidpreneurs! โครงการพิเศษ CEP 9-11 ส.ค. 64 (วันที่ 9 ส.ค. 2564)
- สอบครั้งที่ 1/2564 ชั้น ม.1-ม.6 (วันที่ 9 ส.ค. 2564)
- กิจกรรม The Rise of Kidpreneurs! โครงการพิเศษ CEP 9-11 ส.ค. 64 (วันที่ 10 ส.ค. 2564)
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ/รำลึกพระคุณแม่ ระดับปฐมวัย (วันที่ 11 ส.ค. 2564)
- สอบครั้งที่ 1/2564 ชั้น ม.1-ม.6   (วันที่ 11 ส.ค. 2564)
- สอบครั้งที่ 1/2564 ชั้น ป.1-ป.6 (วันที่ 11 ส.ค. 2564)
- หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวง (วันที่ 12 ส.ค. 2564)
- ค่ายฝึกซ้อมโครงการจัดการแสดงคอนเสิร์ตร่วม 3 สถาบัน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม-12 -14 สิงหาคม 2564 (วันที่ 12 ส.ค. 2564)
- กิจกรรม The Rise of Kidpreneurs! โครงการพิเศษ CEP 9-11 ส.ค. 64 (วันที่ 12 ส.ค. 2564)
- จัดกิจกรรมสดุดีแม่พระอัสสัมชัญ และกิจกรรมกีฬาวันอัสสัมชัญ วันที่ 13 สิงหาคม 2564 (วันที่ 13 ส.ค. 2564)
- กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ป.1-3 13/8/2564 (วันที่ 13 ส.ค. 2564)
- วันอัสสัมชัญ/กิจกรรมสดุดีวันอัสสัมชัญ กิจกรรมกีฬาวันอัสสัมชัญ ระดับปฐมวัย (วันที่ 13 ส.ค. 2564)
- สอบครั้งที่ 1/2564 ชั้น ม.1-ม.6   (วันที่ 13 ส.ค. 2564)
- สอบครั้งที่ 1/2564 ชั้น ป.1-ป.6 (วันที่ 13 ส.ค. 2564)
- กิจกรรม English Speaking Test 18-19 ส.ค. 64 (วันที่ 18 ส.ค. 2564)
- กิจกรรม English Speaking Test 18-19 ส.ค. 64 (วันที่ 19 ส.ค. 2564)
- กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ระดับปฐมวัย (วันที่ 19 ส.ค. 2564)
- กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ม.1-3 20/8/2564 (วันที่ 20 ส.ค. 2564)
- สอบปฏิบัตินอกตาราง ครั้งที่ 1/2564 ระหว่าง วันที่ 20 ส.ค.- 2 ก.ย. 64 (วันที่ 20 ส.ค. 2564)
- กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ม.4-6 27/8/2564 (วันที่ 27 ส.ค. 2564)
- สอบปฏิบัตินอกตาราง ครั้งที่ 1/2564 ระหว่าง วันที่ 20 ส.ค.- 2 ก.ย. 64 วันสุดท้าย (วันที่ 2 ก.ย. 2564)
- กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ภาคเรียนที่ 1/2564 (วันที่ 2 ก.ย. 2564)
- กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน นักเรียน SMT ม.1-ม.3, 3/9/64 (วันที่ 3 ก.ย. 2564)
- ค่ายคณิตศาสตร์ระดับ ป.4-6 11/9/64 (วันที่ 11 ก.ย. 2564)
- กิจกรรมกีฬาเข็มแดงเกมส์ระดับปฐมวัย และประถมศึกษา (วันที่ 11 ก.ย. 2564)
- สอบปฏิบัตินอกตาราง ครั้งที่ 2/2564 13-24 ก.ย 64 (วันที่ 13 ก.ย. 2564)
- ค่ายปิดโครงการ SMT ภาคเรียนที่ 1/2564 -24 ก.ย 64 (วันที่ 24 ก.ย. 2564)
- วันมหิดล (วันหยุดเพิ่มแผนกรณีพิเศษ ตามมติ ครม.29 ธ.ค 2563) (วันที่ 24 ก.ย. 2564)
- กิจกรรม Cool kids Camp (ระดับปฐมวัย) (วันที่ 24 ก.ย. 2564)
- สอบครั้งที่ 2/2564 ชั้น ม. 1-3 27,29,30 ก.ย 64 (วันที่ 27 ก.ย. 2564)
- สอบครั้งที่ 2/2564 ชั้น ม. 4-6 27,29 ก.ย, 1 ต.ค. 64 (วันที่ 27 ก.ย. 2564)
- เปิดเรียนระดับปฐมวัย (27 กย 2564) (วันที่ 27 ก.ย. 2564)
- สัมมนาประจำปีคณะภราดาและผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 1 ต.ค. 2564)
- ปิดภาคเรียนที่ 1 1/2564 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม -12 ตุลาคม 2564) (วันที่ 1 ต.ค. 2564)
- สัมมนาประจำปีคณะภราดาและผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 2 ต.ค. 2564)
- ค่ายวิทยาศาสตร์ระดับประถม 2/10/1964 (วันที่ 2 ต.ค. 2564)
- ค่ายภาษาอังกฤษระดับมัธยม 2-3 ต.ค.64 (วันที่ 2 ต.ค. 2564)
- สัมมนาประจำปีคณะภราดาและผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ระหว่าง วันที่ 1 - 3 ต.ค. 64 (วันที่ 3 ต.ค. 2564)
- สอบครั้งที่ 2/2564 (วันที่ 4 ต.ค. 2564)
- สอบครั้งที่ 1/2564 ชั้น ป.1-ป.6 (วันที่ 4 ต.ค. 2564)
- กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ (มูลินิธิฯ) (วันที่ 9 ต.ค. 2564)
- ค่ายฝึกซ้อมโครงการจัดการแสดงคอนเสิร์ตร่วม 3 สถาบัน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 9 – 11 ตุลาคม 2564 (วันที่ 9 ต.ค. 2564)
- จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตค รัชกาลที่ 9 วันที่ 12 ตุลาคม2564 (วันที่ 12 ต.ค. 2564)
- กิจกรรม STEM ศึกษาระดับประถม 12/11/2564 (วันที่ 12 ต.ค. 2564)
- ปิดภาคเรียนที่ 1 1/2564 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม -12 ตุลาคม 2564) (วันที่ 12 ต.ค. 2564)
- วันหยุด วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (วันที่ 13 ต.ค. 2564)
- ประชุมผู้ปกครองที่สนใจเรียนห้องเรียน CEP ชั้นเนอสเซอรี่และอนุบาล 1 (วันที่ 18 ต.ค. 2564)
- วันปิยมหาราช (วันที่ 23 ต.ค. 2564)
- วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช (23 ตุลาคม 2564 ) (วันที่ 25 ต.ค. 2564)
- วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช (23 ตุลาคม 2564 ) (วันที่ 25 ต.ค. 2564)
- เปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ป.1- ม.6 26/10/64 (วันที่ 26 ต.ค. 2564)
- ค่ายฝึกซ้อมโครงการจัดการแสดงคอนเสิร์ตร่วม 3 สถาบัน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ระหว่าง วันที่ี 29 – 30 ตุลาคม และ 1 พฤศจิกายน 2564 (วันที่ 29 ต.ค. 2564)
- ประกาศผลการเรียนครั้งที่ 2/2564 29/10/64 (วันที่ 29 ต.ค. 2564)
- ค่ายฝึกซ้อมโครงการจัดการแสดงคอนเสิร์ตร่วม 3 สถาบัน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ระหว่างวันที่ 29 – 30 ตุลาคม และ 1 พฤศจิกายน 2564 (วันที่ 30 ต.ค. 2564)
- ค่ายฝึกซ้อมโครงการจัดการแสดงคอนเสิร์ตร่วม 3 สถาบัน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ระหว่างวันที่ 29 – 30 ตุลาคม และ 1 พฤศจิกายน 2564 (วันที่ 1 พ.ย. 2564)
- เริ่มกิจกรรม Morning Program ระดับปฐมวัย (วันที่ 1 พ.ย. 2564)
- เปิดภาคเรียนระดับ ปฐมวัย (วันที่ 1 พ.ย.2564) (วันที่ 1 พ.ย. 2564)
- เปิดภาคเรียนระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 3 พ.ย. 2564)
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง 5/11/2564 (วันที่ 5 พ.ย. 2564)
- กิจกรรมโยธวาทิตสู่ชุมชน งานล่องสะเปาจาวเวียงละกอน 7 พฤศจิกายน 2564 (วันที่ 7 พ.ย. 2564)
- พิธีเปิดงานสลุงหลวงกลองใหญ่ปีใหม่เมืองนครลำปาง งานล่องสะเปาจาวเวียงละกอน 7 พฤศจิกายน 2564 (วันที่ 7 พ.ย. 2564)
- ซ้อมแผนป้องกันอุบัติภัยและแผ่นดินไหว (กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน) (วันที่ 12 พ.ย. 2564)
- กิจกรรมวันลอยกระทง ระดับปฐมวัย (วันที่ 19 พ.ย. 2564)
- จัดกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 วันที่ 23 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2564 (วันที่ 23 พ.ย. 2564)
- กิจกรรมประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น/ กิจกรรมวันวิชาการ/ กิจกรรม Open House/ กิจกรรมเวทีคนเก่ง 27/11/2564 (วันที่ 27 พ.ย. 2564)
- เสกถ้ำพระกุมารและเปิดไฟต้นคริสต์มาส 3 ธ.ค. 64 (วันที่ 3 ธ.ค. 2564)
- ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.3 วันที่ 3-4 ธันวาคม 2564 (วันที่ 3 ธ.ค. 2564)
- จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันชาติ ฯ รัชกาลที่ 9 วันที่ 3 ธันวาคม 2564 (วันที่ 3 ธ.ค. 2564)
- กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกห้อเรียน นักเรียน SMT ป.1-2 3/12/2564 (วันที่ 3 ธ.ค. 2564)
- กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9 วันพ่อแห่งชาติ/วันชาติ (วันที่ 3 ธ.ค. 2564)
- กิจกรรมค่ายเพื่อนมงฟอร์ต 6 - 10 ธ.ค. 64 (วันที่ 6 ธ.ค. 2564)
- ชดเชยวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (วันที่ 6 ธ.ค. 2564)
- กิจกรรมค่ายเพื่อนมงฟอร์ต ระหว่าง วันที่ 6 - 10 ธ.ค. 64 (วันที่ 7 ธ.ค. 2564)
- กิจกรรมสัปดาห์สิทธิมนุษยชน 9 ธ.ค. (วันที่ 9 ธ.ค. 2564)
- หยุดเรียนวันรัฐธรรมนูญ 10 ธ.ค. 64 (วันที่ 10 ธ.ค. 2564)
- ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีครั้งที่ 3/ 2564 13 – 23 ธันวาคม 2564 (วันที่ 13 ธ.ค. 2564)
- จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีเข็มแดงเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 17-18 ธันวาคม 2564 (วันที่ 17 ธ.ค. 2564)
- กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนนักเรียนโครงการ SMT ป.4-6 17/12/2564 (วันที่ 17 ธ.ค. 2564)
- สอบครั้งที่ 3/2564 ม.4-6 (17,20,22 ธ.ค. 64) (วันที่ 17 ธ.ค. 2564)
- จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีเข็มแดงเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 17-18 ธันวาคม 2564 (วันที่ 18 ธ.ค. 2564)
- จัดกิจกรรมค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.2 วันที่ 18-19 ธันวาคม 2564 (วันที่ 18 ธ.ค. 2564)
- จัดกิจกรรมค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.2 วันที่ 18-19 ธันวาคม 2564 (วันที่ 19 ธ.ค. 2564)
- สอบครั้งที่ 3/2564 ป.1-6 (20-21 ธ.ค. 64) (วันที่ 20 ธ.ค. 2564)
- สอบครั้งที่ 3/2564 ม.1-3 (20,22,23 ธ.ค. 64) (วันที่ 20 ธ.ค. 2564)
- กิจกรรม CEP Hands of Kindness ( 22/12/1964) (วันที่ 22 ธ.ค. 2564)
- วันครอบครัวครู 23 ธ.ค. 64 (วันที่ 23 ธ.ค. 2564)
- จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 23 ธันวาคม 2564 (วันที่ 23 ธ.ค. 2564)
- หยุดเรียน เทศกาลคริสต์มาส 24 - 31 ธ.ค. 64 (วันที่ 24 ธ.ค. 2564)
- คริสต์มาสแฟร์ 2021 ระดับปฐมวัย (วันที่ 24 ธ.ค. 2564)
- วันครอบครัวครู (24 ธันวาคม 2564) (วันที่ 24 ธ.ค. 2564)
- วันคริสต์มาส (วันที่ 25 ธ.ค. 2564)
- หยุดเรียน วันขึ้นปีใหม่ ระหว่าง วันที่ 1 - 3 ม.ค. 64 (วันที่ 1 ม.ค. 2565)
- วันครอบครัวนักการ วันที่ 7 ม.ค. 64 (วันที่ 7 ม.ค. 2565)
- จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 7มกราคม 2565 (วันที่ 7 ม.ค. 2565)
- กิจกรรมวันเด็ก/ทำบุญตักบาตรวันเด็ก/วันครู/วันขึ้นปีใหม่ 2565 (วันที่ 7 ม.ค. 2565)
- พิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น /สอบวัดระดับภษาจีน YCT (9 ม.ค. 64) (วันที่ 9 ม.ค. 2565)
- กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 14 มกราคม 2565 (วันที่ 14 ม.ค. 2565)
- กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 14-15 มกราคม 2565 (วันที่ 14 ม.ค. 2565)
- กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนระดับ ม.ต้น นักเรียน SMT (14/1/2565) (วันที่ 14 ม.ค. 2565)
- กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 14-15 มกราคม 2565 ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารีวิสามัญ ชั้น ม.4-6 (ค่ายม่อนคำออน จ.เชียงใหม่ (วันที่ 15 ม.ค. 2565)
- จัดกิจกรรมค่ายอาสา วันที่ 15 มกราคม 2565 (วันที่ 15 ม.ค. 2565)
- วันหยุดวันครู (วันที่ 16 ม.ค. 2565)
- กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด (วันที่ 18 ม.ค. 2565)
- จัดกิจกรรมค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4 วันที่ 21-22 มกราคม 2565 (วันที่ 21 ม.ค. 2565)
- กิจกรรมวันวิชาการ ระดับปฐมวัย (วันที่ 21 ม.ค. 2565)
- ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 วันที่ 28-29 มกราคม 2565 (วันที่ 28 ม.ค. 2565)
- กิจกรรมวันตรุษจีน 28/1/2565 (วันที่ 28 ม.ค. 2565)
- กิจกรรมหนูน้อยอาสา มูลนิธิพิทักษ์ดวงตา จังหวัดลำปาง (วันที่ 28 ม.ค. 2565)
- ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 วันที่ 28-29 มกราคม 2565 (วันที่ 29 ม.ค. 2565)
- การมอบรางวัล CEP Best Disciplinary Practices 31/1/2565 (วันที่ 31 ม.ค. 2565)
- ค่ายปิดโครงการ SMT ภาคเรียนที่ 2/2564 (วันที่ 4 ก.พ. 2565)
- กิจกรรม charity Nihgt 2021 ระดับปฐมวัย (วันที่ 5 ก.พ. 2565)
- กิจกรรม charity Nihgt 2021 ระดับปฐมวัย (5-6 ก.พ.2565) (วันที่ 6 ก.พ. 2565)
- วันสถาปนาโรงเรียน 10 ก.พ. 65 (วันที่ 10 ก.พ. 2565)
- กาดมั่วตัวน้อย ระดับปฐมวัย (วันที่ 10 ก.พ. 2565)
- กิจกรรมงานประจำปี Charity Night (วันที่ 11 ก.พ. 2565)
- วันหยุดวันมาฆบูชา (วันที่ 16 ก.พ. 2565)
- ค่าย Day camp ลูกเสือ - เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.1,2,3 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 (วันที่ 23 ก.พ. 2565)
- พิธีมอบเกียรติบัตร กิจกรรมศิลปินน้อย ACL (วันที่ 23 ก.พ. 2565)
- ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 ที่ 25-26 กุมภาพันธ์2565 (วันที่ 25 ก.พ. 2565)
- พิธีปิดกิจกรรม ACL Music & Arts Showcase 25/2/2565 (วันที่ 25 ก.พ. 2565)
- ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 ที่ 25-26 กุมภาพันธ์2565 (วันที่ 26 ก.พ. 2565)
- พิธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนชั้นอนุบาล 3 (กิจกรรมบัณฑิตน้อย) (วันที่ 26 ก.พ. 2565)
- กิจกรรมCEP Family Night 5/3/65 (วันที่ 5 มี.ค. 2565)
- สัมภาษณ์ และสอบวัดความรู้ข้อเขียนนักเรียนใหม่ทุกระดับชั้น 6 มี.ค. 64 (วันที่ 6 มี.ค. 2565)
- สอบวัดมาตรฐานเคมบริดจ์ รุ่นปี 64 6/3/2565 (วันที่ 6 มี.ค. 2565)
- ค่ายแลกเปลี่ยนภาษาวัฒนธรรมจีน ระดับมัธยม 7 - 21 มี.ค. 64 (วันที่ 7 มี.ค. 2565)
- สอบครั้งที่ 4/2564 ป.1-ป.6 7-9 มี.ค.65 (วันที่ 7 มี.ค. 2565)
- สอบครั้งที่ 4/2564 ม.1-ม.3 7,9,10 มี.ค.65 (วันที่ 7 มี.ค. 2565)
- สอบครั้งที่ 4/2564 ม.4-ม.5 7,9,11 มี.ค.65 (วันที่ 7 มี.ค. 2565)
- ปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ระหว่างวันที่ 12-18 มีนาคม 2565 (วันที่ 12 มี.ค. 2565)
- ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีครั้งที่ 4/ 2564 7 – 18 มีนาคม 2565 (วันที่ 18 มี.ค. 2565)
- เริ่มกิจกรรม Summer Course 2022 21/3/2565 (วันที่ 21 มี.ค. 2565)
- เริ่มกิจกรรม Summer Course 2022 (ระดับปฐมวัย 21/3/2565) (วันที่ 21 มี.ค. 2565)
- วันหยุดวันจักรี (วันที่ 6 เม.ย. 2565)
- กิจกรรมวันสงกรานต์/รดน้ำดำหัว ครูอาวุโส ระดับปฐมวัย (วันที่ 12 เม.ย. 2565)
- วันหยุดวันสงกรานต์ (วันที่ 13-15 เมษายน 2565) (วันที่ 13 เม.ย. 2565)
- วันหยุดวันสงกรานต์ (วันที่ 13-15 เมษายน 2565) (วันที่ 14 เม.ย. 2565)
- วันหยุดวันสงกรานต์ (วันที่ 13-15 เมษายน 2565) (วันที่ 15 เม.ย. 2565)
- เสร็จสิ้นกิจกรรม Summer Course 2022 ( 22/4/2565) (วันที่ 22 เม.ย. 2565)
- กิจกรรมมุฑิตาจิตครูและนักการเกษียณอายุงาน (วันที่ 23 เม.ย. 2565)
- 6.16 แผนงานปฏิทินประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2565)
- กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ชั้น เนอสเซอรี่-อนุบาล 3 (วันที่ 8 พ.ค. 2565)

แผนงาน : บริหารและบริการด้านงานธุรการให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานธุรการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep