กำหนดการ

วันที่ 14 เมษายน 2564

ประกาศการปรับรูปแบบการเรียนการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ในช่วงสถานการณ์วิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รอบที่ 3

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

เวลา กิจกรรม สถานที่
12:00-13:00 การปรับรูปแบบการเรียนการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ในช่วงสถานการณ์วิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รอบที่ 3  โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL

     6.7.1 แต่งตั้งคณะกรรมการงาน (P)

     6.7.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม (P)

     6.7.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (P)

     6.7.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL (D)

     - แยกประเภทของงานที่ได้รับจากหน่วยงานต่าง ๆ

     - ทำการออกแบบงาน          
 
     - นำเสนอเจ้าของงานเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม

     - ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ตามสื่อโรงเรียนต่าง ๆ

     - ประเมิน สรุปผล และนำผลไปวางแผนการพัฒนาครั้งต่อไป

     6.7.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน (C)

     6.7.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน (C)

     6.7.7 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL
- 6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL (วันที่ 1 พ.ค. 2563)
- Update วีดีโอ ACL ร้อยดวงใจ สู้ภัย COVID - 19 ลง Facebook (วันที่ 3 พ.ค. 2563)
- Update Banner ACL ร้อยดวงใจ สู้ภัย COVID - 19 ลง Facebook (วันที่ 7 พ.ค. 2563)
- Update แผนการปรับใช้หลักสูตรสถานศึกษา สู่ฐานข้อมูลการเรียนรู้แบบออนไลน์ (วันที่ 9 พ.ค. 2563)
- Update Banner ACL ร้อยดวงใจ สู้ภัย COVID - 19 ลง Facebook (วันที่ 12 พ.ค. 2563)
- สแกนนิ้วครูใหม่ลงฐานข้อมูล SWIS (วันที่ 14 พ.ค. 2563)
- Update อัลบั้มภาพ การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (วันที่ 15 พ.ค. 2563)
- Update ประกาศรับสมัครคุณครูผู้สอน (วันที่ 15 พ.ค. 2563)
- Update Banner ต้อนรับเทศบาลลำปาง ตรวจอาคาร (วันที่ 16 พ.ค. 2563)
- ประชุม Webex เรื่อง ต้อนรับทีมงานตรวจอาคารโรงเรียน (วันที่ 16 พ.ค. 2563)
- Update Banner การจำหน่ายหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 17 พ.ค. 2563)
- Update วีดีโอล้างมือปลอดภัย โควิด – 19 คุณครูชั้น อ.1 ลง YouTube (วันที่ 17 พ.ค. 2563)
- Update Banner การแจกนมโรงเรียน (วันที่ 20 พ.ค. 2563)
- วิเคราะห์แผนงานสื่อสารมวลชนส่ง หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ (วันที่ 21 พ.ค. 2563)
- Update ประกาศรับสมัครงาน (วันที่ 22 พ.ค. 2563)
- วิเคราะห์ และจัดทำแผนงานกลุ่มงานธุรการในรูปแบบ Power point ส่ง หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ (วันที่ 25 พ.ค. 2563)
- Update อัลบั้มภาพ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 26 พ.ค. 2563)
- Update อัลบั้มภาพ การแจกนมโรงเรียน วันสุดท้าย (วันที่ 28 พ.ค. 2563)
- ลง FAQ ในระบบ SWIS ของโรงเรียน (วันที่ 29 พ.ค. 2563)
- ประชุมสำนักผู้อำนวยการ เตรียมความพร้อมป้องกัน โควิด-19 ก่อนเปิดภาคเรียน (วันที่ 29 พ.ค. 2563)
- Update Banner ถวายพระพรราชินี (วันที่ 2 มิ.ย. 2563)
- Update รับสมัครครูผู้สอน (วันที่ 3 มิ.ย. 2563)
- ประชุมสรุปผลการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม กลุ่มงานธุรการ (วันที่ 3 มิ.ย. 2563)
- เตรียมงาน Live Facebook ผู้อำนวยการโรงเรียน (วันที่ 4 มิ.ย. 2563)
- เตรียมงาน Live Facebook ผู้อำนวยการโรงเรียน (วันที่ 5 มิ.ย. 2563)
- เตรียมงาน Live Facebook ผู้อำนวยการโรงเรียน (วันที่ 8 มิ.ย. 2563)
- Update Banner งาน Live Facebook ผู้อำนวยการโรงเรียน (วันที่ 9 มิ.ย. 2563)
- จัดแต่ง เพิ่มภาพประกอบ คู่มือสู้โควิด - 19 (วันที่ 10 มิ.ย. 2563)
- ทดสอบ Live Facebook กับผู้อำนวยการโรงเรียน (วันที่ 10 มิ.ย. 2563)
- Live Facebook ผู้อำนวยการชี้แจงก่อนเปิดภาคเรียน (วันที่ 11 มิ.ย. 2563)
- Update อัลบั้มภาพ การแจกหนังสือเรียน ระดับประถมศึกษา (วันที่ 12 มิ.ย. 2563)
- สแกนนิ้วครูใหม่ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 15 มิ.ย. 2563)
- จัดทำวีดีโอ สมศ. รอบที่ 4 (คัดรูป, คัด VDO) (วันที่ 17 มิ.ย. 2563)
- จัดทำวีดีโอ สมศ. รอบที่ 4 (คัดรูป, คัด VDO) (วันที่ 19 มิ.ย. 2563)
- นำเสนอความคืบหน้าการจัดทำวีดีโอ สมศ. รอบที่ 4 (วันที่ 23 มิ.ย. 2563)
- Update Banner งานวันสุนทรภู่ (วันที่ 24 มิ.ย. 2563)
- เตรียมเซตระบบ live Facebook งานวันสุนทรภู่ (วันที่ 24 มิ.ย. 2563)
- เซตระบบทดสอบ Stream Live Facebook "กิจกรรมวันสุนทรภู่ผ่านเพจเฟซบุ๊กของโรงเรียน" (วันที่ 25 มิ.ย. 2563)
- Update Banner 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก (วันที่ 25 มิ.ย. 2563)
- Update อัลบั้มภาพ ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน โดยผู้อำนวยการ (วันที่ 25 มิ.ย. 2563)
- Update อัลบั้มภาพประชุมผู้ปกครองนักเรียนเนอสเซอรี่ และอนุบาล 1 (วันที่ 26 มิ.ย. 2563)
- Live Facebook งานวันสุนทรภู่ (วันที่ 26 มิ.ย. 2563)
- Update ตารางสอนประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 27 มิ.ย. 2563)
- Update อัลบั้มภาพเปิดเทอมนักเรียนชั้นเนอสเซอรี่ (วันที่ 27 มิ.ย. 2563)
- Update อัลบั้มภาพเปิดเทอมนักเรียนชั้น อนุบาล 1 และต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (วันที่ 30 มิ.ย. 2563)
- Update อัลบั้มภาพเปิดเทอมวันแรกนักเรียน ชั้นอนุบาล 2-3 (วันที่ 2 ก.ค. 2563)
- เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (วันที่ 8 ก.ค. 2563)
- Update อัลบั้มภาพเปิดเทอมวันแรกนักเรียน ระดับประถมศึกษา (วันที่ 9 ก.ค. 2563)
- เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (วันที่ 10 ก.ค. 2563)
- Update อัลบั้มภาพเปิดเทอมวันแรกนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา (วันที่ 10 ก.ค. 2563)
- อัพเดทคู่มือระบบ ระเบียบ และมาตรการต่าง ๆ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2563) (วันที่ 10 ก.ค. 2563)
- แก้ไขตารางสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (วันที่ 13 ก.ค. 2563)
- Update อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 (วันที่ 13 ก.ค. 2563)
- Update อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 (วันที่ 13 ก.ค. 2563)
- Update ปุ่มใช้งานต่างๆ หน้าเว็บไซต์โรงเรียน (วันที่ 14 ก.ค. 2563)
- ประชุมเตรียมงานวันนักบุญหลุยส์ (วันที่ 15 ก.ค. 2563)
- ทดสอบระบบ Live Facebook งานวันนักบุญหลุยส์ (วันที่ 15 ก.ค. 2563)
- ทดสอบระบบ Live Facebook งานวันนักบุญหลุยส์ (วันที่ 16 ก.ค. 2563)
- Update อัลบั้มภาพรางวัลคนเก่งการแข่งขันเทนนิสระดับภาคเหนือ (วันที่ 16 ก.ค. 2563)
- ประชุม ชี้แจงงานวันนักบุญหลุยส์ กับผู้อำนวยการโรงเรียน (วันที่ 16 ก.ค. 2563)
- ประชุม และเตรียมพร้อมงานวันนักบุญหลุยส์ (วันที่ 17 ก.ค. 2563)
- Update Banner ผลการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้น ม.6 (วันที่ 17 ก.ค. 2563)
- ทดสอบระบบ Live Webex งานวันนักบุญหลุยส์ (วันที่ 17 ก.ค. 2563)
- Update Banner พิธีสุดดีนักบุญหลุยส์ (วันที่ 20 ก.ค. 2563)
- Live Webex งานวันนักบุญหลุยส์ (วันที่ 20 ก.ค. 2563)
- Update อัลบั้มภาพการตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียน และพิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ (วันที่ 20 ก.ค. 2563)
- จัดทำวีดีโอแนะนำโรงเรียน ส่งตรวจ สมศ.รอบที่ 4 (วันที่ 21 ก.ค. 2563)
- Update Banner ถวายพระพร รัชกาลที่ 10 (วันที่ 21 ก.ค. 2563)
- จัดทำวีดีโอแนะนำโรงเรียน ส่งตรวจ สมศ.รอบที่ 4 (วันที่ 22 ก.ค. 2563)
- ซ้อมใหญ่งานถวายพระพร รัชกาลที่ 10 (วันที่ 23 ก.ค. 2563)
- Update Banner วันภาษาไทยแห่งชาติ และการแจ้งวันหยุดเรียน (วันที่ 24 ก.ค. 2563)
- Update อัลบั้มภาพ งานถวายพระพร รัชกาลที่ 10 (วันที่ 24 ก.ค. 2563)
- Update นักเรียนกล่าวสุนทรพจน์วันภาษาไทยแห่งชาติ (วันที่ 29 ก.ค. 2563)
- Update อัลบั้มภาพ ตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียน (วันที่ 30 ก.ค. 2563)
- Update รายการอาหารเดือนสิงหาคม (วันที่ 3 ส.ค. 2563)
- Update อัลบั้มภาพ ต้อนรับ ผอ.มหาวิทยาลัยฉงชิ่ง และทีมงาน (วันที่ 5 ส.ค. 2563)
- Update อัลบั้มภาพ สวดพระอภิธรรมศพบิดา ม.อำนาจ (วันที่ 7 ส.ค. 2563)
- Update อัลบั้มภาพ ตรวจสุขภาพนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (วันที่ 10 ส.ค. 2563)
- Update อัลบั้มภาพ ประชุมครู, อบรมการทำอาหาร และพิธีถวายพระพรวันแม่ (วันที่ 11 ส.ค. 2563)
- Update Banner วันพระแม่ (วันที่ 11 ส.ค. 2563)
- Update Banner รับสมัครงาน (วันที่ 14 ส.ค. 2563)
- Update อัลบั้มภาพ งานวันอัสสัมชัญ (วันที่ 14 ส.ค. 2563)
- Update อัลบั้มภาพ เลือกตั้งประธานเครือข่ายผู้ปกครอง และรางวัลจักรยานเด็กถีบ (วันที่ 17 ส.ค. 2563)
- Update อัลบั้มภาพ มอบสื่อ Rosetta (วันที่ 21 ส.ค. 2563)
- Update อัลบั้มภาพ ทัศนศึกษาค่าย Smart TECH (วันที่ 24 ส.ค. 2563)
- Update ตารางสอบ (วันที่ 24 ส.ค. 2563)
- Update แบนเนอร์ พิธีไหว้ครู และประดับเข็มนักเรียน ม.4 (วันที่ 25 ส.ค. 2563)
- Update อัลบั้มภาพ การตรวจวินัยของ นศท.ชั้นปีที่ 1 (วันที่ 26 ส.ค. 2563)
- Update อัลบั้มภาพ และคลิปวีดีโอ พิธีไหว้ครู และประดับเข็มนักเรียนชั้น ม.4 (วันที่ 28 ส.ค. 2563)
- Update อัลบั้มภาพ เปิดห้องเรียนหลักสูตร MTM (วันที่ 31 ส.ค. 2563)
- คัด ตกแต่ง และ Update อัลบั้มภาพ ลูกดีเด่น 2563 (วันที่ 1 ก.ย. 2563)
- ออกแบบ เพิ่มปุ่มใช้งาน ACL Academic หน้าเว็บโรงเรียน (วันที่ 3 ก.ย. 2563)
- Update อัลบั้มภาพ นักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันเทนนิส (วันที่ 8 ก.ย. 2563)
- Update รับสมัครงาน และดาวน์โหลดเอกสาร acl (วันที่ 8 ก.ย. 2563)
- Update อัลบั้มภาพ รางวัลจักรยานไถ และรางวัลฟุตบอล (วันที่ 9 ก.ย. 2563)
- Update อัลบั้มภาพ ค่ายคุณธรรม ชั้น ม.1 และ ม.3 (วันที่ 10 ก.ย. 2563)
- Update ประกาศรับสมัครงาน ครูจีน 1 อัตรา (วันที่ 10 ก.ย. 2563)
- Update รายการอาหาร วันที่ 8 - 11 กันยายน 2563 (วันที่ 10 ก.ย. 2563)
- Update อัลบั้มภาพ สวดอภิธรรมศพ คุณแม่ของ ม.สุรินทร์ (วันที่ 10 ก.ย. 2563)
- Update อัลบั้มภาพ บริการตรวจวัดสายตานักเรียนประถม (วันที่ 11 ก.ย. 2563)
- Update อัลบั้มภาพ ให้ความรู้ด้านกฎหมายกับนักเรียนระดับมัธยม (วันที่ 14 ก.ย. 2563)
- Update อัลบั้มภาพ ติวเข้ม O-Net ชั้น ป.6, ม.3 และ ม.6 (วันที่ 14 ก.ย. 2563)
- Update อัลบั้มภาพ งานศพแม่ ของมิสดารณี (วันที่ 15 ก.ย. 2563)
- Update อัลบั้มภาพ รางวัลการแข่งขันเทนนิส (วันที่ 15 ก.ย. 2563)
- Update อัลบั้มภาพ ผอ. อบรมการทำ KRA และ JS (วันที่ 16 ก.ย. 2563)
- Update อัลบั้มภาพ ประชุมการทำประกันเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (วันที่ 18 ก.ย. 2563)
- Update รายการอาหาร วันที่ 21 - 30 กันยายน 2563 (วันที่ 22 ก.ย. 2563)
- แก้ไข ปรับเปลี่ยน link ระเบียบการรับสมัครนักเรียน บนเว็บไซต์ (วันที่ 22 ก.ย. 2563)
- Update อัลบั้มภาพ แนะแนวเรียนต่อ (วันที่ 24 ก.ย. 2563)
- Update อัลบั้มภาพประกวดหนูน้อยมารยาทงาม ปฐมวัย (วันที่ 1 ต.ค. 2563)
- Update วีดีโอหุ่นยนต์เจลล้างมืออัตโนมัติ (วันที่ 2 ต.ค. 2563)
- Update Banner และระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ (วันที่ 2 ต.ค. 2563)
- Update อัลบั้มภาพครูสอนภาษาจีนอบรม จ.เชียงใหม่ (วันที่ 2 ต.ค. 2563)
- Update รายการอาหาร เดือนตุลาคม (วันที่ 3 ต.ค. 2563)
- ออกแบบ แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ "งานพยาบาล" (วันที่ 5 ต.ค. 2563)
- Update อัลบั้มภาพกิจกรรมค่ายผู้นำ นักเรียนชั้น ม.5 (วันที่ 6 ต.ค. 2563)
- ออกแบบ แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ "วันคล้ายวันสวรรค์คต" (วันที่ 7 ต.ค. 2563)
- Update Banner วันคล้ายวันสวรรค์คต (วันที่ 7 ต.ค. 2563)
- Update อัลบั้มภาพ รางวัลการแข่งขันเทควันโด (วันที่ 7 ต.ค. 2563)
- ออกแบบทำ Banner สมัครสอบวัดความรู้ภาษาจีน (วันที่ 9 ต.ค. 2563)
- Update อัลบั้มภาพ การแข่งขันเล่านิทาน ชั้น อ.2 (วันที่ 12 ต.ค. 2563)
- Update อัลบั้มภาพ รางวัลการแข่งขันจักรยานทรงตัว (วันที่ 14 ต.ค. 2563)
- Update อัลบั้มภาพ กิจกรรม นศท.จิตอาสาพระราชทาน (วันที่ 19 ต.ค. 2563)
- Update อัลบั้มภาพ กิจกรรมแข่งขันเล่านิทาน ชั้น อ.3 (วันที่ 19 ต.ค. 2563)
- Update อัลบั้มภาพ กิจกรรมแข่งขันจักรยานทรงตัว (วันที่ 20 ต.ค. 2563)
- Update อัลบั้มภาพ ประชุมคณะกรรมการสารสนเทศระบบ SWIS (วันที่ 20 ต.ค. 2563)
- ออกแบบ แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ "วันปิยมหาราช" (วันที่ 21 ต.ค. 2563)
- Update อัลบั้มภาพ ค่าย STEM ศึกษา ห้องเรียน SMART Tech (วันที่ 21 ต.ค. 2563)
- Update ปุ่มค้นหา หน้าเว็บไซต์โรงเรียน (วันที่ 21 ต.ค. 2563)
- ออกแบบ แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ "อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน" (วันที่ 22 ต.ค. 2563)
- Update ไฟล์ค่าเทอม ภาคเรียนที่ 2/2563 (วันที่ 22 ต.ค. 2563)
- Update อัลบั้มภาพ ค่าย Robot นักเรียนชั้น ป.1 - ป.3 (วันที่ 26 ต.ค. 2563)
- Update อัลบั้มภาพ รับสมัครนักเรียนระดับปฐมวัย (วันที่ 26 ต.ค. 2563)
- Update อัลบั้มภาพ รางวัลการแข่งขันเทควันโด (วันที่ 27 ต.ค. 2563)
- Update อัลบั้มภาพ การประชุมสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5 (วันที่ 28 ต.ค. 2563)
- Update อัลบั้มภาพ สวดอภิธรรมศพบิดา ม.พงศธร คำกอนแก้ว (วันที่ 29 ต.ค. 2563)
- Update อัลบั้มภาพ ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวิสามัญ (วันที่ 30 ต.ค. 2563)
- Update รายการอาหาร เดือนพฤศจิกายน (วันที่ 2 พ.ย. 2563)
- Update อัลบั้มภาพ พิธีปิด และมอบประกาศนียบัตร D.A.R.E. (วันที่ 2 พ.ย. 2563)
- Update ตารางสอบ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2563 (วันที่ 3 พ.ย. 2563)
- Update อัลบั้มภาพ ประชุมที่ปรึกษาผู้อำนวยการ (วันที่ 5 พ.ย. 2563)
- Update อัลบั้มภาพ เยี่ยมศูนย์เด็กเล็กหัวเสือ และดอนไฟ (วันที่ 5 พ.ย. 2563)
- Update อัลบั้มภาพ เยี่ยมศูนย์เด็กบ้านเสด็จ และ อ.ห้างฉัตร (วันที่ 9 พ.ย. 2563)
- Update อัลบั้มภาพ กิจกรรม English is fun (วันที่ 9 พ.ย. 2563)
- Update Banner สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2/2563 (วันที่ 9 พ.ย. 2563)
- ออกแบบ โลโก้ ACL 5G (วันที่ 10 พ.ย. 2563)
- Update รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่นักการ (วันที่ 10 พ.ย. 2563)
- Update รายการอาหาร เดือนพฤศจิกายน (วันที่ 10 พ.ย. 2563)
- Update อัลบั้มภาพ ค่ายโรบอท ชั้น ป.4 - ป.6 (วันที่ 16 พ.ย. 2563)
- Update อัลบั้มภาพ รางวัลจักรยานถีบ (วันที่ 17 พ.ย. 2563)
- Update อัลบั้มภาพ รางวัลธนู, จักรยานถีบ และยูโด (วันที่ 27 พ.ย. 2563)
- ออกแบบ เบนเนอร์ วันหยุดประจำเดือนธันวาคม (วันที่ 7 ธ.ค. 2563)
- Update คู่มือการเรียนรู้แบบออนไลน์สำหรับนักเรียน ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 8 (วันที่ 2 มกราคม 2564) (วันที่ 2 ม.ค. 2564)
- Update ตารางการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันที่ 2 ม.ค. 2564)
- Update แบนเนอร์ แจ้งวันสัมภาษณ์ผู้ปกครองปฐมวัย หน้าเว็บไซต์ และ Facebook โรงเรียน (วันที่ 5 ม.ค. 2564)
- Update แบนเนอร์ คำขวัญวันเด็ก หน้าเว็บไซต์ และ Facebook โรงเรียน (วันที่ 6 ม.ค. 2564)
- Update แบนเนอร์ กำหนดการมอบตัวนักเรียนปฐมวัย และ ป.1 ลงเว็บไซต์ Facebook โรงเรียน (วันที่ 8 ม.ค. 2564)
- Update แบนเนอร์ เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ลง Facebook โรงเรียน (วันที่ 8 ม.ค. 2564)
- Update อัลบั้มภาพ การประเมินนักเรียน และสัมภาษณ์ผู้ปกครอง ระดับปฐมวัย (วันที่ 11 ม.ค. 2564)
- แก้ไข และ Update หน้าเพจระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ (วันที่ 13 ม.ค. 2564)
- Update อัลบั้มภาพ การทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน (วันที่ 13 ม.ค. 2564)
- Update แบนเนอร์ รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2564 ลงเว็บไซต์ และ Facebook โรงเรียน (วันที่ 14 ม.ค. 2564)
- Update ประกาศรับสมัครงาน (วันที่ 15 ม.ค. 2564)
- Update แบนเนอร์ รับสมัครนักเรียนปฐมวัย ลง Facebook ปฐมวัย (วันที่ 15 ม.ค. 2564)
- ประกาศการปรับรูปแบบการเรียนการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ในช่วงสถานการณ์วิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รอบที่ 3 (วันที่ 14 เม.ย. 2564)
- 6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : ให้บริการด้านการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายช่องทาง

โครงการ :


หน่วยงาน : งานสื่อสารมวลชน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep