กำหนดการ

วันที่ 9 เมษายน 2564

กิจกรรมจุ้มอก จุ้มใจ๋ ปี๋ใหม่เมืองเฮา ฝ่ายปฐมวัย

สถานที่ ฝ่ายปฐมวัย

เวลา กิจกรรม สถานที่
08:00-09:00 นักเรียนอนุบาล 2 – 3 พร้อมกัน ณ ลานพระแม่มารีอา ฝ่ายปฐมวัย  ฝ่ายปฐมวัย
09:00-10:00 ท่านผู้อำนวยการ ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา มาถึงบริเวณงาน - ครูอาวุโส มิสนันทอง เรืองยศ เล่าประวัติวันสงกรานต์ - เริ่มพิธี รดน้ำดำหัว ท่านผู้อำนวยการ, หัวหน้าฝ่าย, รองหัวหน้าฝ่าย และครูอาวุโส - ท่านผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาท และอวยพรปีใหม่เมืองกับคุณครูและนักเรียน - หัวหน้าสายชั้นรับมอบด้ายมงคลปีใหม่จากท่านผู้อำนวยการ  ฝ่ายปฐมวัย
10:00-11:00 - เริ่มพิธีสรงน้ำพระ, ก่อเจดีย์ทรายและประดับตุงร่วมกัน - เสร็จพิธี  ฝ่ายปฐมวัย
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 883 คน
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 จัดทำและพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย

6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการงานพัฒนาหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย

6.1.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1

6.1.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน

6.1.4 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2

6.1.5 ดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงาน

         วางแผนการดำเนินงานร่วมกับหัวหน้าสายชั้นและหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

- จัดทำและพัฒนาการใช้หลักสูตร

- แนะนำการนำหลักสูตรไปใช้ในการวางแผนการเขียนแผนการจัดประสบการณ์

- จัดตารางกิจกรรม/ตารางเวลาเรียน/ตารางสอนเสริม

6.1.6 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3

6.1.7 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานพัฒนาหลักสูตร

6.1.8 สรุปผลและจัดทำรายงานงานพัฒนาหลักสูตร 

6.1.9 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 จัดทำและพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย
- 6.1 จัดทำและพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย (วันที่ 2 มี.ค. 2563)
- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 12 มี.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 (วันที่ 20 พ.ค. 2563)
- วางแผนการดำเนินงานร่วมกับหัวหน้าสายชั้นและหัวหน้ากลุ่มสาระ ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 23 มิ.ย. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานพัฒนาหลักสูตร ครั้งที่ 1 (วันที่ 23 มิ.ย. 2563)
- รับการนิเทศการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 15 ก.ค. 2563)
- รับการนิเทศการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 15 ก.ย. 2563)
- การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อจัดทำแผนจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (วันที่ 18 พ.ย. 2563)
- รับการนิเทศการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 24 พ.ย. 2563)
- ประชุมเพื่อวางแผนการสอนออนไลน์ ระดับปฐมวัย (วันที่ 30 ธ.ค. 2563)
- ประชุมคณะครูปฐมวัย เพื่อชี้แจงการประเมินหลักสูตร โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ระดับปฐมวัย พุทธศักราช 2563 (วันที่ 1 มี.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 (วันที่ 22 มี.ค. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรฝ่ายปฐมวัยตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 24 มี.ค. 2564)
- สรุปผลและจัดทำรายงาน งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 30 มี.ค. 2564)
- กิจกรรมประสบการณ์แสนสนุก นักเรียนชั้นอนุบาล 2-3 (วันที่ 2 เม.ย. 2564)
- กิจกรรมจุ้มอก จุ้มใจ๋ ปี๋ใหม่เมืองเฮา ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 9 เม.ย. 2564)
- 6.1 จัดทำและพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย (วันที่ 30 เม.ย. 2564)
- นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา งานหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ในปีต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : จัดทำและพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ระดับปฐมวัย ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 และจัดกิจกรรมตามหลักสูตร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep