กำหนดการ

วันที่ 1 เมษายน 2564

บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า

สถานที่ อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ)

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เม.ย 2564  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 5 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3.2 ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า

- ดำเนินการตรวจเช็คระบบไฟฟ้า 

- วางแผนกำหนดปฏิทินการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า       

- กำหนดเครื่องมือวิธีการในการตรวจเช็ค 

- ทำการตรวจเช็คระบบสาธารณูปโภคตามปฏิทิน            

- สรุปผลการติดตามประเมินผลเพื่อใช้ในการวางแผนตรวจเช็คครั้งต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3.2 ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า
- 6.3.2 ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า (วันที่ 1 พ.ค. 2563)
- สำรวจหลอดไฟใต้อาคารสุวรรณสมโภช (วันที่ 5 ม.ค. 2564)
- สำรวจเพิ่มเติมไฟอัตโนมัติตามวอล์คเวย์ผ่านหลังคา ลาโปรวิดอล และเพิ่มไฟอัตโนมัติรอบโรงเรียน (วันที่ 5 ม.ค. 2564)
- ประชุมทีงาน งานที่ได้รับมอบหมาย สำรวจเพิ่มไฟอัตโนมัติ (วันที่ 6 ม.ค. 2564)
- แต่งตั้งประชุมทีมงานวางแผนแก้ไขหลอดไฟใต้ตึกสุวรรณสมโภช (วันที่ 6 ม.ค. 2564)
- สำรวจราคาวัสดุ-อุปกรณ์ และคำนวณค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ (วันที่ 11 ม.ค. 2564)
- ดำเนินการตามแผน (เปลี่ยนหลอดไฟใต้ตึกสุวรรณสมโภชที่ชำรุด) (วันที่ 13 ม.ค. 2564)
- เพิ่มปลั๊กไฟ 1 เต้า บ้านพักภราดา (ในวัด ชั้น 2) (วันที่ 13 ม.ค. 2564)
- ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใต้อาคารสุวรรณสมโภช จำนวน 40 จุด (วันที่ 15 ม.ค. 2564)
- นำเสนอผู้อำนวยการ เพื่อขออนุมัติเบิกเงินซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ (วันที่ 18 ม.ค. 2564)
- วางแผนจัดซื้อ จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ (ติดตั้งไฟจุดอับมืด) ตั้งแต่วันที่ 22-29 ม.ค. 2564 (วันที่ 22 ม.ค. 2564)
- เริ่มดำเนินการตามแผนที่วางไว้ ติดตั้งไฟอัตโนมัติตามวอล์คเวย์ (วันที่ 1 ก.พ. 2564)
- บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า (วันที่ 1 เม.ย. 2564)
- 6.3.2 ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า (วันที่ 30 เม.ย. 2564)
- ดำเนินการติดตั้งไฟอัตโนมัติตามวอล์คเวย์แล้วเสร็จ (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : ควบคุม ดูแล รักษา ตรวจสอบและซ่อมบำรุงอาคาร ระบบอาคาร และสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัย พร้อมใช้งานเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep