กำหนดการ

วันที่ 1 เมษายน 2564

ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ/คลอง

สถานที่ อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ)

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ/คลอง ตั้งแต่วันที่ 1 - 16 เม.ย. 2564

 
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 5 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.7 การดูแลรักษาความสะอาดอาคารเรียนและพื้นที่ในบริเวณโรงเรียน

6.7.1 สำรวจสถานที่ ในบริเวณโรงเรียน 

6.7.2 จัดผู้รับผิดชอบในแต่ละบริเวณ และจัดตารางการปฏิบัติงาน    

6.7.3 ปฏิบัติงานตามตารางปฏิบัติงาน 

6.7.4 ติดตามการปฏิบัติงาน 

6.7.5 สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อนำไปวางแผนในการปฏิบัติงานปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.7 การดูแลรักษาความสะอาดอาคารเรียนและพื้นที่ในบริเวณโรงเรียน
- 6.7 การดูแลรักษาความสะอาดอาคารเรียนและพื้นที่ในบริเวณโรงเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2563)
- ตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งไม้ ครั้งที่ 1 / 2563 (วันที่ 12 พ.ค. 2563)
- ติดตั้งสปิงเกอร์รดน้ำสนามหญ้าเพิ่มเติม (วันที่ 5 ม.ค. 2564)
- ติดตั้งสายยางปล่อยน้ำเป็นรูปวงกลมรอบสนามใหญ่ ห่างกันรอบละ 10 เมตร จากด้านในออกมาด้านนอก (วันที่ 5 ม.ค. 2564)
- วางแผน สำรวจการติดตั้งสายยางดำตามแนวพุ่มไม้ บริเวณโดยรอบโรงเรียน (วันที่ 6 ม.ค. 2564)
- วางแผน สำรวจระบบน้ำรดน้ำต้นไม้โดยรอบบริเวณโรงเรียน (วันที่ 7 ม.ค. 2564)
- วางแผน สำรวจการแก้ไขระบบรดน้ำต้นไม้ และเพาะชำต้นตามฤดูกาล (วันที่ 9 ม.ค. 2564)
- ปลูกต้นไม้เลื้อยซุ้มโค้ง (วันที่ 9 ม.ค. 2564)
- ประชุมทีมงาน ระบบรดน้ำโดยรอบบริเวณโรงเรียน และพันธุ์ไม้เลื้อยซุ้มโค้ง (วันที่ 11 ม.ค. 2564)
- นำเสนอขออนุมัติค่าใช้จ่าวัสดุ-อุปกรณ์ ระบบรดน้ำต้นไม้โดยรอบโรงเรียน (วันที่ 11 ม.ค. 2564)
- ทำความสะอาดอาคารเรียนทุกอาคาร เพื่อเตรียมความพร้อมของห้องเรียน (วันที่ 12 ม.ค. 2564)
- นำเสนอพันธุ์ไม้เลื้อยต่อผู้อำนวยการ (วันที่ 14 ม.ค. 2564)
- จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ ที่ใช้วางระบบรดน้ำต้นไม้โดยรอบบรอเวณโรงเรียน (วันที่ 14 ม.ค. 2564)
- เริ่มดำเนินการตามแผนที่วางไว้ ติดตั้งระบบรดน้ำต้นไม้โดยรอบบริเวณโรงเรียน (วันที่ 14 ม.ค. 2564)
- ดำเนินการปลูกต้นพวงโกเมน จำนวน 26 ต้น (วันที่ 26 ม.ค. 2564)
- ล้างสเมิร์ทสวนวรรณคดี (ระดับมัธยม) และใสยาฆ่าหนอนต้นประดู่ (วันที่ 16 มี.ค. 2564)
- ซ่อมแซมถนนทางออกประตูศิรินาวิน (วันที่ 19 มี.ค. 2564)
- ตัดหญ้า/ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ โดยรอบบริเวณโรงเรียน (วันที่ 22 มี.ค. 2564)
- ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ/คลอง (วันที่ 1 เม.ย. 2564)
- สิ้นสุด 6.7 การดูแลรักษาความสะอาดอาคารเรียนและพื้นที่ในบริเวณโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2564)
- ดำเนินการวางระบบน้ำรดน้ำต้นไม้โดยรอบบริเวณโรงเรียน แล้วเสร็จ (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : ควบคุม ดูแล รักษา ตรวจสอบและซ่อมบำรุงอาคาร ระบบอาคาร และสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัย พร้อมใช้งานเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep