กำหนดการ

วันที่ 13 มีนาคม 2564

เจ้าหน้าที่นัการประจำอาคารเซนต์แมรี่ และอาคารเซราฟิน ล้างทำความสะอาดแผ่นกรอกเครื่องฟอกอากาศ

สถานที่ อาคารระดับปฐมวัย

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

เจ้าหน้าที่นัการประจำอาคารเซนต์แมรี่ และอาคารเซราฟิน ปฐมวัยทุกอาคาร ล้างทำความสะอาดแผ่นกรอกเครื่องฟอกอากาศ 

 อาคารปฐมวัย
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 5 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - ขั้นตอนการทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศ

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3.1 ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบเครื่องปรับอากาศ

- ดำเนินการตรวจเช็คระบบเครื่องปรับอากาศ 

- วางแผนกำหนดปฏิทินการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบเครื่องปรับอากาศ 

- กำหนดเครื่องมือวิธีการในการตรวจเช็ค 

- ทำการตรวจเช็คระบบสาธารณูปโภคตามปฏิทิน            

- สรุปผลการติดตามประเมินผลเพื่อใช้ในการตรวจเช็คครั้งต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3.1 ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบเครื่องปรับอากาศ
- 6.3.1 ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบเครื่องปรับอากาศ (วันที่ 1 พ.ค. 2563)
- ประชุมเจ้าหน้าที่นักการประจำอาคารต่าง ๆ เพื่อชี้แจ้งแนะนำการบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ พร้อมสาธิตการใส่แผ่นกรอง (วันที่ 9 มี.ค. 2564)
- เจ้าหน้าที่นัการประจำอาคารเซนต์แมรี่ และอาคารเซราฟิน ล้างทำความสะอาดแผ่นกรอกเครื่องฟอกอากาศ (วันที่ 13 มี.ค. 2564)
- เจ้าหน้าที่นัการประจำอาคารอัสสัมชัญ และอาคารเซนต์หลุยส์ ล้างทำความสะอาดแผ่นกรอกเครื่องฟอกอากาศ (วันที่ 20 มี.ค. 2564)
- ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศทุกห้องเรียน (วันที่ 1 เม.ย. 2564)
- สิ้นสุด 6.3.1 ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบเครื่องปรับอากาศ (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : ควบคุม ดูแล รักษา ตรวจสอบและซ่อมบำรุงอาคาร ระบบอาคาร และสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัย พร้อมใช้งานเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep