กำหนดการ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564

งาน “เกษตรสัมพันธ์ปันสุข...สู่ชุมชน Special กล้วยไม้บาน & Smart Farm @ ราชภัฏลำปาง”

สถานที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 6 คน
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 กิจกรรมทางดนตรีและการแสดงสู่ชุมชน

6.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมกากิจกรรมทางดนตรีและการแสดงสู่ชุมชน 

6.2.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินกิจกรรมทางดนตรีและการแสดงสู่ชุมชน 

6.2.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมทางดนตรีและการแสดงสู่ชุมชน 

6.2.4 ดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงาน กิจกรรมทางดนตรีและการแสดงสู่ชุมชน 

6.2.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมทางดนตรีและการแสดงสู่ชุมชน 

6.2.6 สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานกิจกรรมทางดนตรีและการแสดงสู่ชุมชน 

6.2.7 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมทางดนตรีและการแสดงสู่ชุมชน ในปีการศึกษาต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 กิจกรรมทางดนตรีและการแสดงสู่ชุมชน
- 6.2 กิจกรรมทางดนตรีและการแสดงสู่ชุมชน (วันที่ 1 พ.ค. 2563)
- งาน “เกษตรสัมพันธ์ปันสุข...สู่ชุมชน Special กล้วยไม้บาน & Smart Farm @ ราชภัฏลำปาง” (วันที่ 13 ก.พ. 2564)
- สิ้นสุด 6.2 กิจกรรมทางดนตรีและการแสดงสู่ชุมชน (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานดนตรีและการแสดงให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานดนตรีและการแสดง


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep