กำหนดการ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมศิลปินน้อย ACL. ครั้งที่ 2

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
14.00-14.30

ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมศิลปินน้อย ACL. ครั้งที่ 2

 อาคารเรียนคอมพิวเตอร์อนุบาล(ห้องคอมพิวเตอร์ปฐมวัย)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 5 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2.10 กิจกรรมศิลปินน้อย

6.2.10.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมศิลปินน้อย ACL.

6.2.10.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงาน กิจกรรมศิลปินน้อย ACL. ครั้งที่ 1

6.2.10.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน

6.2.10.4 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการ กิจกรรมศิลปินน้อย ACL. ครั้งที่ 2

6.2.10.5 ดำเนินการประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ฝ่ายวิชาการ เชิญผู้ร่วมบริหารร่วมกิจกรรม ทำจดหมายแจ้งผู้ปกครอง จัดทำเกียรติบัตร จัดสถานที่

           - ดำเนินกิจกรรมศิลปินน้อย ACL

6.2.10.6 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงาน กิจกรรมศิลปินน้อย ACL. ครั้งที่ 3

6.2.10.7 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมศิลปินน้อย ACL.

6.2.10.8 สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมศิลปินน้อย ACL.

6.2.10.9 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2.10 กิจกรรมศิลปินน้อย
- 6.2.10 กิจกรรมศิลปินน้อย (วันที่ 2 มี.ค. 2563)
- แต่งตั้งคณะกรรมกรรมกิจกรรมศิลปินน้อย ACL ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 16 มี.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมศิลปินน้อย ACL. ครั้งที่ 1 (วันที่ 19 มี.ค. 2563)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมหนูน้อย ACL ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 8 พ.ค. 2563)
- รับการนิเทศ การดำเนินกิจกรรมศิลปินน้อย ACL. ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้ง 1 (วันที่ 15 ก.ค. 2563)
- รับการนิเทศ การดำเนินกิจกรรมศิลปินน้อย ACL. ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้ง 2 (วันที่ 15 ก.ย. 2563)
- รับการนิเทศ การดำเนินกิจกรรมศิลปินน้อย ACL. ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้ง 3 (วันที่ 24 พ.ย. 2563)
- ดำเนินการประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในกิจกรรมศิลปินน้อย ACL. ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 15 ธ.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมศิลปินน้อย ACL. ครั้งที่ 2 (วันที่ 17 ก.พ. 2564)
- กิจกรรมมอบเกียรติบัตรดนตรี ระดับชั้นอนุบาล 3 (วันที่ 11 มี.ค. 2564)
- รับการนิเทศ การดำเนินกิจกรรมศิลปินน้อย ACL. ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้ง 4 (วันที่ 15 มี.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมศิลปินน้อย ACL ครั้งที่ 3 (วันที่ 22 มี.ค. 2564)
- สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมศิลปินน้อย ACL (วันที่ 25 มี.ค. 2564)
- นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินกิจกรรมศิลปินน้อย ACL ในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 มี.ค. 2564)
- 6.2.10 กิจกรรมศิลปินน้อย (วันที่ 31 มี.ค. 2564)

แผนงาน : จัดทำและพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ระดับปฐมวัย ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 และจัดกิจกรรมตามหลักสูตร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep