กำหนดการ

วันที่ 18 มีนาคม 2564

ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินการ กิจกรรม Cool Kids Camp ครั้งที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
13.00-13.30

ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินการ กิจกรรม Cool Kids Camp ครั้งที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย

 อาคารคอมพิวเตอร์ปฐมวัย(ห้องสมุดปฐมวัย)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 17 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - บันทึกการประชุม ครั้งที่ 3

•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2.6 กิจกรรม Cool Kids Camp

6.2.6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม Cool Kids Camp

6.2.6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงาน กิจกรรม Cool Kids Camp ครั้งที่ 1

6.2.6.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน

6.2.6.4 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการ กิจกรรม Cool Kids Camp ครั้งที่ 2

6.2.6.5 ดำเนินงานตามปฏิทิน โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 7 ฐานที่เหมาะสมกับนักเรียน

6.2.6.6 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินการ กิจกรรม Cool Kids Camp ครั้งที่ 3

6.2.6.7 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม Cool Kids Camp

6.2.6.8 ประเมินและสรุปผลการดำเนินกิจกรรม Cool Kids Camp

6.2.6.9 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไปกิจกรรม Morning Program

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2.6 กิจกรรม Cool Kids Camp
- 6.2.6 กิจกรรม Cool Kids Camp (วันที่ 2 มี.ค. 2563)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรม Cool Kids Camp (วันที่ 16 มี.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงาน กิจกรรม Cool Kids Camp ครั้งที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 18 มี.ค. 2563)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน กิจกรรม Cool Kids Camp ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 8 พ.ค. 2563)
- รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรม Cool Kids Camp ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 15 ก.ค. 2563)
- รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรม Cool Kids Camp ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 15 ก.ย. 2563)
- รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรม Cool Kids Camp ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 24 พ.ย. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรม Cool Kids Camp ครั้งที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 3 มี.ค. 2564)
- ดำเนินการกิจกรรม Cool Kids Camp ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 12 มี.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินการ กิจกรรม Cool Kids Camp ครั้งที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 18 มี.ค. 2564)
- รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรม Cool Kids Camp ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 22 มี.ค. 2564)
- ประเมินและสรุปผลการดำเนินกิจกรรม Cool Kids Camp ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 23 มี.ค. 2564)
- 6.2.6 กิจกรรม Cool Kids Camp (วันที่ 26 มี.ค. 2564)
- นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป กิจกรรม Cool Kids Camp ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 26 มี.ค. 2564)

แผนงาน : จัดทำและพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ระดับปฐมวัย ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 และจัดกิจกรรมตามหลักสูตร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep