กำหนดการ

วันที่ 25 มกราคม 2564

รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.3 ขึ้นชั้น ม.4 ทุกแผนการเรียน ปีการศึกษา 2564 ทั้งประเภทโควตา และประเภทสอบรอบภายใน (22 และ 25 มกราคม 2564)

สถานที่ อาคารอัสสัมชัญ(ห้องธุรการ)

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.3 ขึ้นชั้น ม.4 ทุกแผนการเรียน ปีการศึกษา 2564 ทั้งประเภทโควตา และประเภทสอบรอบภายใน(22 และ25 มกราคม 2564)

 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องธุรการ)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 12 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น

6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และนักเรียนแทรกชั้น

6.1.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม

6.1.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานรับนักเรียน

6.1.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมงานรับนักเรียน ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4

-  ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนใหม่

-  ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็ปโรงเรียน ขึ้นป้ายคัทเอาท์ ป้ายไวนิล จัดเตรียมเอกสารข้อมูลประชาสัมพันธ์ ประสานงานศูนย์เด็กเล็ก/สถานที่ต่างๆ กำหนดวันเวลา และรายละเอียดที่จะไปประชาสัมพันธ์ ดำเนินการประชาสัมพันธ์

-  จำหน่ายใบสมัครประกอบด้วย ใบสมัคร ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ปฐมวัย ป.1 ม.1 ม.4 และแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรการสอน CEP และSmart Tech

 -  รับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ปฐมวัย

-   รับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ป.1 ม.1 ม.4

-   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินความพร้อม ระดับปฐมวัย

-   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินความพร้อม ป.1 และสอบดความรู้ ม.1 ม.4

-   ประสานประชุมผู้ปกครอง และประเมินความพร้อม ระดับชั้นปฐมวัย

-  ประสานประชุมผู้ปกครอง และประเมินความพร้อม ป.1 สอบวัดความรู้ ม.1 ม.4

-  ประกาศผลประเมินความพร้อม ระดับปฐมวัย

-  ประกาศผลประเมินความพร้อม ป.1 และสอบวัด ความรู้ ม.1 ม.4

-   มอบตัวนักเรียนในระดับปฐมวัย

-   มอบตัวนักเรียนในระดับ ป.1 ม.1 ม.4

6.1.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน

6.1.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน

6.1.7 นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป

 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น
- 6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น (วันที่ 1 ก.ค. 2563)
- ประชุมกลุ่มงานธุรการ เรื่องการรับนักเรียนใหม่ (วันที่ 11 ก.ย. 2563)
- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษา ในระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 (1ตุลาคม - 11 มกราคม 2564) (วันที่ 1 ต.ค. 2563)
- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับ ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 1 ต.ค. 2563)
- รับสมัครนักเรียนใหม่ภาคเรียนที่ 2/2563 ระดับปฐมวัย - ระดับประถมศึกษา (วันที่ 9 ต.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 19 ต.ค. 2563 (วันที่ 19 ต.ค. 2563)
- รับสมัครนักเรียนใหม่ภาคเรียนที่ 2/2563 ระดับปฐมวัย - ระดับประถมศึกษา (วันที่ 20 ต.ค. 2563)
- สัมภาษผู้ปกครอง และประเมินความพร้อมนักเรียนระดับปฐมวัย เพื่อเข้าเรียนในภาคเรียนที่ 2/2563 (วันที่ 26 ต.ค. 2563)
- ประกาศผลประเมินความพร้อมระดับปฐมวัย เพื่อเข้าเรียนในภาคเรียนที่ 2/2563 (วันที่ 28 ต.ค. 2563)
- ลงทะเบียนมอบตัวนักเรียนใหม่ เพื่อชำระค่าเล่าเรียน ระดับชั้นปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2/2563 (29-30 ตุลาคม 2563) (วันที่ 29 ต.ค. 2563)
- ลงทะเบียนมอบตัวนักเรียนใหม่ เพื่อชำระค่าเล่าเรียน ระดับชั้นปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2/2563 (วันที่ 30 ต.ค. 2563)
- เริ่มจำหน่ายใบสมัคร และรับสมัคร นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (วันที่ 2 พ.ย. 2563)
- เริ่มจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1) (2 พฤศจิกายน - 6 มกราคม 2564) (วันที่ 2 พ.ย. 2563)
- - แจ้งกำหนดการลงทะเบียนมอบตัว แบบตอบรับ ของนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์เข้าเรียนต่อ ประเภทโควตา - ชั้น ม.4 แผนการเรียนต่าง ๆ (วันที่ 21 พ.ย. 2563)
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น อ.3 ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 4 ธ.ค. 2563)
- ประเภทโควตา - ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ป.1 ปกติ ,SMT, CEP (วันที่ 11 ธ.ค. 2563)
- - แจ้งกำหนดการลงทะเบียนมอบตัว แบบตอบรับ ของนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์เข้าเรียนต่อ ประเภทโควตา - ชั้น ป.1 SMT, CEP (วันที่ 14 ธ.ค. 2563)
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.3 ณ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช อาคารสุวรรณสมโภช (วันที่ 18 ธ.ค. 2563)
- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อ (ระบบโควตา) โครงการ SMART TECH ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 18 ธ.ค. 2563)
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หอประชุมสุวรรณสมโภช อาคารสุวรรณสมโภช (วันที่ 19 ธ.ค. 2563)
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หอประชุมสุวรรณสมโภช อาคารสุวรรณสม (วันที่ 19 ธ.ค. 2563)
- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อ (ระบบโควตา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 19 ธ.ค. 2563)
- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบชิงทุนการศึกษา เซนต์ฟิลิป และ ทุนเซราฟิน ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 19 ธ.ค. 2563)
- แจ้งผู้ปกครอง เรื่อง การยืนยันการศึกษาต่อของนักเรียนระดับ เตรียมอนุบาล ขึ้นชั้น อนุบาลปีที่ 1 และซ้ำชั้นในระดับเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 21 ธ.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการงานรับนักเรียน (วันที่ 28 ธ.ค. 2563)
- วันสุดท้ายของการจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนระดับปฐมวัยปีการศึกษา 2564 (วันที่ 6 ม.ค. 2564)
- ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นเนอสเซอรี่ ขึ้นชั้นอนุบาล 1 (CEP) และรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ขึ้นชั้นอนุบาล 2( CEP) (วันที่ 8 ม.ค. 2564)
- ส่งหนังสือถึงผู้ปกครอง เรื่อง ยืนยันและแจ้งกำหนดการลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย มอบตัวเข้าเรียนใน ปีการศึกษา 2564 -ชั้นเนอสเซอรี่ ซ้ำชั้น -ชั้น เนอสเซอรี่ ขี้นชั้น อ.1 CEP -ชั้น เนอสเซอรี่ ขึ้นชั้น อ.1 ปกติ -ชั้น อ.1 ขึ้นชั้น อ.2 CEP -ชั้น อ.3 ขึ้นชั้น ป.1 ปกติ และ CEP (วันที่ 8 ม.ค. 2564)
- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ (รอบภายใน) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 8 ม.ค. 2564)
- สัมภาษณ์ผู้ปกครอง / ประเมินความพร้อมนักเรียนเข้าเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 10 ม.ค. 2564)
- รับมอบตัวนักเรียนชั้นเนอสเซอรี่ ขึ้นชั้นอนุบาล 1 (CEP) และ ปกติ ชั้นอนุบาล 1 ขึ้นชั้น อนุบาล 2(CEP) ปีการศึกษา 2564 ( วันที่ 11-13 มกราคม 2564) (วันที่ 11 ม.ค. 2564)
- รับมอบตัวนักเรียนชั้นเนอสเซอรี่ ขึ้นชั้นอนุบาล 1 (CEP) และ ปกติ ชั้นอนุบาล 1 ขึ้นชั้น อนุบาล 2(CEP) ปีการศึกษา 2564 ( วันที่ 11-13 มกราคม 2564) (วันที่ 12 ม.ค. 2564)
- รับมอบตัวนักเรียนชั้นเนอสเซอรี่ ขึ้นชั้นอนุบาล 1 (CEP) และ ปกติ ชั้นอนุบาล 1 ขึ้นชั้น อนุบาล 2(CEP) ปีการศึกษา 2564 ( วันที่ 11-13 มกราคม 2564) (วันที่ 13 ม.ค. 2564)
- รับมอบตัวนักเรียนชั้น อ.3 ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2564 (14-15 มกราคม 2564) (วันที่ 14 ม.ค. 2564)
- สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์และตรวจร่างกายนักเรียน ที่มีความสนใจเข้าเรียนต่อ (สอบรอบภายใน) (วันที่ 15 ม.ค. 2564)
- รับมอบตัวนักเรียนชั้น อ.3 ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2564 (14-15 มกราคม 2564) (วันที่ 15 ม.ค. 2564)
- รับมอบตัวนักเรียนชั้น ป.3 ขึ้นชั้น ป.4 SMT ปีการศึกษา 2564 ทั้งประเภทโควตา และประเภทสอบรอบภายใน( 18 มกราคม 2564) (วันที่ 18 ม.ค. 2564)
- รับมอบตัวนักเรียนชั้น ป.6 ขึ้นชั้น ม.1 ปกติ SMT ปีการศึกษา 2564 ทั้งประเภทโควตา และประเภทสอบรอบภายใน( 18 และ 21 มกราคม 2564) (วันที่ 18 ม.ค. 2564)
- ประกาศรายชื่อนักเรียนเพื่อเข้าเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 20 ม.ค. 2564)
- ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โครงการ SMART TECH ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / รายชื่อนักเรียนสอบผ่าน(รอบภายใน) เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 20 ม.ค. 2564)
- รับมอบตัวนักเรียนชั้น ป.6 ขึ้นชั้น ม.1 ปกติ SMT ปีการศึกษา 2564 ทั้งประเภทโควตา และประเภทสอบรอบภายใน( 18 และ 21 มกราคม 2564) (วันที่ 21 ม.ค. 2564)
- รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.3 ขึ้นชั้น ม.4 ทุกแผนการเรียน ปีการศึกษา 2564 ทั้งประเภทโควตา และประเภทสอบรอบภายใน (22 และ 25 มกราคม 2564) (วันที่ 22 ม.ค. 2564)
- รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.3 ขึ้นชั้น ม.4 ทุกแผนการเรียน ปีการศึกษา 2564 ทั้งประเภทโควตา และประเภทสอบรอบภายใน (22 และ 25 มกราคม 2564) (วันที่ 25 ม.ค. 2564)
- รับมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 (26-29 มกราคม 2564) (วันที่ 26 ม.ค. 2564)
- รับมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 (26-29 มกราคม 2564) (วันที่ 27 ม.ค. 2564)
- รับมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 (26-29 มกราคม 2564) (วันที่ 28 ม.ค. 2564)
- รับมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 (26-29 มกราคม 2564) (วันที่ 29 ม.ค. 2564)
- สรุปจำนวนนักเรียนลงทะเบียนเรียนต่อ อ.3 ขึ้น ป.1 (วันที่ 5 ก.พ. 2564)
- ประกาศรายชื่อนักเรียนลงทะเบียน เรียนต่อ อ.3 ขึ้น ป.1 (วันที่ 12 ก.พ. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการงานรับนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบนักเรียนใหม่ (ทุกระดับชั้นในวันที่ 6 มีนาคม 2564) ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 25 ก.พ. 2564)
- สัมภาษณ์ผู้ปกครอง / ประเมินความพร้อมนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนระดับปฐมวัย และสอบวัดความรู้นักเรียนที่สมัครเข้าเรียน ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 6 มี.ค. 2564)
- ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่เพื่อเข้าเรียนชั้น ปฐมวัย ประถมศึกษาปีที่ 1, มัธยมศึกษาปีที่ 1, มัธยมศึกษาปีที่ 4 และแทรกชั้น ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 15 มี.ค. 2564)
- รับมอบตัวนักเรียนใหม่เข้าเรียนระดับ ปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 (รอบ 2) (16 มีนาคม 2564) (วันที่ 16 มี.ค. 2564)
- รับมอบตัวนักเรียนใหม่เข้าเรียน ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (17 มีนาคม 2564) (วันที่ 17 มี.ค. 2564)
- รับมอบตัวนักเรียนใหม่เข้าเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (18 มีนาคม 2564) (วันที่ 18 มี.ค. 2564)
- รับมอบตัวนักเรียนใหม่เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (19 มีนาคม 2564) (วันที่ 19 มี.ค. 2564)
- รับมอบตัวนักเรียนใหม่เข้าเรียน แทรกชั้น ปีการศึกษา 2564 (22 มีนาคม 2564) (วันที่ 22 มี.ค. 2564)
- สัมภาษณ์ผู้ปกครอง / ประเมินความพร้อมนักเรียนเข้าเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2564 วันที่ 23 มี.ค. 2564 (วันที่ 23 มี.ค. 2564)
- ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่เข้าศึกษาต่อ ในระดับ ปฐมวัย ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2564 (สอบวันที่ 23 มีนาคม 2564) (วันที่ 25 มี.ค. 2564)
- มอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับ ปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา (สอบวันที่ 23 มีนาคม 2564) (วันที่ 25 มี.ค. 2564)
- มอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับ ปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา (สอบวันที่ 23 มีนาคม 2564) (วันที่ 31 มี.ค. 2564)
- รับสมัครนักเรียนใหม่ ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 19 เมษายน - 30 เมษายน 2564) (วันที่ 19 เม.ย. 2564)
- 6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : บริหารและบริการด้านงานธุรการให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานธุรการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep